Actualité |  

28.10.2021

Voulez-vous vous développer ? Alors, pensez à la subvention à la croissance des PME !

Vous avez une question sur cet article ?
Contactez nous ici !

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van een groeitraject. Er kan tot 50.000 euro steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel en voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Vanaf 1 januari 2021 kan de kmo-groeisubsidie niet langer doorlopend aangevraagd worden maar wordt er met thematische projectoproepen gewerkt.

De derde oproep voor 2021 zal openstaan van 1 november tot 31 december. Er kunnen groeitrajecten ingediend worden die draaien rond internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen of innovatie.

 

1. Internationaliseren, digitaliseren, circulair ondernemen of innoveren

Internationalisering

Tant pour les entreprises qui exportent pour la première fois que pour celles qui ont de l’expérience avec l’exportation et souhaitent s’étendre à de nouveaux marchés.

 • L’internationalisation doit suffisamment poser de nouveaux défis à l’entreprise.
 • L’internationalisation doit entraîner une croissance économique durable pour l’implantation en Flandre.
 • Komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland.

 

Digitalisering

Pour les entreprises qui souhaitent augmenter substantiellement leur maturité numérique.

 • Het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie waarbij diensten, producten of processen slimmer worden gemaakt door middel van data.
 • La trajectoire de croissance doit présenter suffisamment de défi et d’ambition et avoir une portée dépassant les évolutions usuelles en matière de numérisation.
 • Komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie.

 

Duurzaam en circulair ondernemen

Zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten.

 • Het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen.
 • Het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen.
 • Komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie.

 

Innovatie

Voor ondernemingen met een concrete strategie om een vernieuwend businessmodel uit te werken door innovatieve producten of diensten naar de markt te brengen of door innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.

 • De innovatieve producten en diensten zijn sterk vernieuwend voor de sector, niet louter vernieuwend voor de aanvrager zelf.
 • De innovatieve bedrijfsprocessen zijn nog niet algemeen gangbaar binnen de sector en vernieuwend voor de aanvrager, waarbij bovendien de implementatie ervan duidelijke uitdagingen stelt voor de aanvrager.
 • Het vernieuwend businessmodel moet resulteren in een competitief voordeel voor de onderneming, wat mogelijk zal leiden tot een duurzame economische groei voor de onderneming in Vlaanderen.
 • Komen niet in aanmerking: trajecten die gericht zijn op het verkennen van innovatie-opportuniteiten, het uitwerken van een innovatie-roadmap, het onderzoeken van de haalbaarheid van een vooropgestelde innovatie of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of bedrijfsprocessen via een intensief onderzoeks- of ontwikkelingstraject.

 

2. Welke kosten komen in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

 • le recrutement d’un collaborateur stratégique
 • le conseil d’un ou plusieurs prestataires de service, chaque mission de conseil distincte devant coûter au moins 20 000 euros.

Le recrutement ou le lancement de la mission de conseil peut avoir lieu au plus tôt dans le mois suivant celui de la soumission de la demande d’aide.

 

3. Montant

La subvention s’élève à 25 000 euros maximum pour le recrutement d’un profil stratégique et à 25 000 euros maximum pour le conseil d’un ou plusieurs prestataire(s) de service externe(s).

Recrutement d’un profil stratégique

Conseil d’un ou plusieurs prestataire(s) de service externe(s)

Welke kosten ?

Bruto-basisjaarloon X 1,596

 • personeels- en werkingskosten
 • verplaatsingskosten
 • begeleidingskosten bij implementatie

Pourcentage d’aide

50%

50%

Aide maximale

25 000 euros

25 000 euros

Per aanvraagdossier kan er dus maximaal 50.000 euro steun gekregen worden, als onderneming dien je dus een keuze te maken voor welk groeitraject je de aanvraag indient. Er kan om de 36 maanden een dossier worden ingediend. Kreeg je dus in 2017 een KMO-groeisubsidie toegekend dan krijg je nu opnieuw de kans jouw onderneming aan te melden.

 

4. Timing?

De oproep zal open staan vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Op het moment dat de oproep opengesteld wordt, zal er een digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website van VLAIO.

 

Heb je vragen over de kmo-groeisubsidie of kan je onze hulp gebruiken? Neem dan ici contact met ons op!