Disclaimer

 

 

1. Algemeen

 

1.1. Wanneer in deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer verwezen wordt naar Titeca Accountancy, wordt verwezen naar de nv Titeca Accountancy, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584, alsook naar elke met de nv Titeca Accountancy verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 1:20 WVV.

 

1.2. In het kader van de dienstverlening en de professionele adviesverlening die Titeca Accountancy aanbiedt, zal de klant gebruik kunnen maken van het online platform, zoals door Titeca Accountancy gecreëerd als instrument voor databeheer. Dit online platform wordt het “Titeca Portaal” genoemd. De klant van Titeca Accountancy die gebruik maakt van het Titeca Portaal wordt aangeduid als de “Gebruiker”.

 

1.3. De verschillende functionaliteiten van het online platform (hierna aangeduid als het “Titeca Portaal”) zijn duidelijk omschreven op de Titeca Portaal en omvatten onder andere:

 

 • Uw financiële cockpit;
 • Uw documenten;
 • Communicatie;
 • Uw Resultaten;
 • Uw bedrijfsinfo.

1.4. Het Titeca Portaal biedt een duidelijk en beveiligd kader dat Gebruikers in staat stelt om een globaal beeld te krijgen van hun boekhoudkundige en financiële situatie, hun resultaten en bedrijfsinformatie.  

 

2. Gebruiksvoorwaarden

 

2.1. Het Titeca Portaal mag enkel geconsulteerd worden voor informatieve en analytische doeleinden. Elk onwettig gebruik van het Titeca Portaal dat in strijd is met de toepasselijke regelgeving of met deze gebruiksvoorwaarden kan worden vervolgd en bestraft.

 

2.2. Om gebruik te kunnen maken van het Titeca Portaal moet de Gebruiker vooraf een account aanmaken. In dit verband moet de Gebruiker steeds volledige en nauwkeurige informatie verschaffen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de toegangsgegevens van de account (zoals login en wachtwoord) vertrouwelijk te houden.

 

2.3. De Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op haar account en zal Titeca Accountancy onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer zij vermoedt dat er een ongeoorloofd gebruik van haar account wordt gemaakt. In het geval het ongeoorloofd gebruik niet voortvloeit uit een grove nalatigheid of opzettelijke fout (waaronder begrepen maar niet uitsluitend onvoldoende beveiliging van de gegevens die op het platform zijn ingegeven) vanwege Titeca Accountancy zal de Gebruiker zelf verantwoordelijk zijn voor het onwettig gebruik dat van het Titeca Portaal is gemaakt.

 

2.4. De gegevens die op het Titeca Portaal ingegeven worden blijven te allen tijde eigendom van de Gebruiker en dienen op eerste verzoek van de Gebruiker of binnen de 15 dagen na het beëindigen van de samenwerking tussen Titeca Accountancy en de Gebruiker aan de Gebruiker te worden terugbezorgd op een elektronische drager, de gegevens gestructureerd overeenkomstig de weergave in het platform en in leesbare vorm.

 

2.5. Het is de Gebruiker verboden om het Titeca Portaal opzettelijk te overbelasten, of om de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om documenten of materiaal te uploaden of te verzenden die lasterlijk, beledigend of obsceen zijn, die nadelen of ongemakken zouden kunnen veroorzaken, die onnodig aanstootgevend zijn of in strijd met de rechten van derden.

 

2.6. Het is de Gebruiker strikt verboden om:

 

 • het geheel of een deel van het Titeca Portaal te wijzigen, reproduceren, kopiëren, of te verspreiden buiten het kader van het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door het Titeca Portaal;
 • afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die aanwezig zijn in het Titeca Portaal buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door het Titeca Portaal;
 • het ontwerp of de vormgeving omkeren of anderszins proberen om de broncode van het geheel of een deel van het Titeca Portaal te achterhalen;
 • elk recht dat verband houdt met het Titeca Portaal in sub-licentie te geven of op enige wijze over te dragen, zonder voorafgaande toestemming van Titeca Accountancy.

De Gebruiker kan hiertoe ook geen toelating of rechten geven aan een derde partij.

 

2.7. Het is Titeca Accountancy op haar beurt strikt verboden om de gegevens die op het platform ingegeven zijn:

 

 • geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, kopiëren, te wissen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker;
 • afgeleide werken te creëren, waarin gegevens die aan de Gebruiker toebehoren, opgenomen zijn.

2.8. De inhoud en de structuur van het Titeca Portaal, inclusief de teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, software, databanken en elke andere informatie op het Titeca Portaal, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de exclusieve eigendom zijn en blijven van Titeca Accountancy. Het is verboden om deze te (her)gebruiken of ze op enigerlei wijze te reproduceren (buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door het Titeca Portaal, en om op enigerlei wijze de verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten van Titeca Accountancy (merken, auteursrechten, enz.) te verwijderen of aan te passen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Titeca Accountancy.

 

3. Disclaimer

 

3.1. De gegevens verwerkt en weergegeven in het Titeca Portaal zijn gebaseerd op de door de Gebruiker aan Titeca Accountancy toevertrouwde gegevens en informatie. Titeca Accountancy vertrouwt erop dat de door de Gebruiker verstrekte gegevens juist, volledig en getrouw zijn. Het behoort niet tot de taak van Titeca Accountancy om deze gegevens en informatie te controleren op hun nauwkeurigheid en getrouwheid. Titeca Accountancy kan aldus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledigheid of correctheid van deze gegevens en informatie, hetgeen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker valt.

 

3.2. Titeca Accountancy levert alle mogelijke inspanningen teneinde de door de Gebruiker bezorgde gegevens zo vlug en zo accuraat mogelijk te verwerken, zodat de in het Titeca Portaal weergegeven gegevens up-to-date zijn op het ogenblik dat de Gebruiker het Titeca Portaal raadpleegt. Daar de op het Titeca Portaal weergegeven informatie en gegevens gebaseerd zijn op door de Gebruiker bezorgde informatie en documenten en de weergave van deze informatie en gegevens op het Titeca Portaal een zekere boekhoudkundige verwerking van Titeca Accountancy vergt, kan Titeca Accountancy hieromtrent geen enkele garantie geven. Titeca Accountancy kan aldus op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden indien deze gegevens niet volledig up-to-date zijn.

 

3.3. De Gebruiker dient eventuele opmerkingen, incorrectheden of onjuistheden die hij zou vaststellen onverwijld aan Titeca Accountancy ter kennis te brengen, teneinde Titeca Accountancy toe te laten deze gegevens en informatie binnen een redelijke termijn aan te passen.

 

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

4.1. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat Titeca Accountancy zijn persoonsgegevens, alsook de persoonsgegevens van derden die de Gebruiker op het Titeca Portaal invoert, verwerkt als onderdeel van haar dienstverlening en in overeenstemming met haar Privacy beleid en met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679).

 

4.2. Het Privacy beleid van Titeca Accountancy kan op elk moment worden geraadpleegd op www.titeca.be.

 

5. Bijstand, onderhoud en klachten

 

5.1. Wanneer de Gebruiker technische bijstand nodig heeft bij het gebruik van het Titeca Portaal, kan de Gebruiker vragen stellen per e-mail via helpdesk@titeca.be. In geval van een verzoek om technische assistentie, verbindt Titeca Accountancy zich ertoe om snel te reageren en zal zij alles in het werk stellen om eventuele problemen op te lossen.

 

5.2. Ingeval van andere vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan de Gebruiker Titeca Accountancy contacteren via info@titeca.be.

 

6. Algemene bepalingen

 

6.1. Naast deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden voor het Titeca Portaal, zijn op de relatie tussen de Gebruiker en Titeca Accountancy tevens de algemene voorwaarden van toepassing die terug te vinden en raadpleegbaar zijn op de website van Titeca Accountancy (www.titeca.be).

 

6.2. Deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden zijn volledig, integraal en exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

 

6.3. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen een gebruiker van het Titeca Portaal en Titeca Accountancy in verband met het gebruik van het Titeca Portaal en/of de inhoud van deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen/Gent, afdeling Kortrijk.