Achterwaartse verliesverrekening (Carry back) voor landbouwers

deel deze publicatie

Op 22 maart 2019 is het carry-back systeem voor land-en tuinbouwsectoren officieel in het B.S. gepubliceerd. Voordien werd het uniform “carry forward”-systeem gehanteerd. Daardoor was het enkel mogelijk om verliezen van toekomstige winsten af te trekken.

 

 

1. Algemeen

 

De carry back-regeling is uitsluitend mogelijk in de land- en tuinbouwsector en dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

 

Het systeem kan worden toegepast indien de belastingplichtige (cumulatief):

 

  • een middelgrote onderneming is;
  • een onderneming uitbaat die de productie van landbouwproducten tot doel heeft;
  • geen onderneming in moeilijkheden was op het ogenblik dat de schade werd geleden; en
  • geen bevel tot terugvordering heeft uitstaan.

Forfaitaire belastingplichtige kunnen geen gebruik maken van de carry back-regeling.

 

Enkel de beroepsverliezen die zijn ontstaan door “ongunstige weersomstandigheden”, lees erkende natuurrampen zoals stormen, zware regenval, extreme droogte, hagel, strenge vorst en ander noodweer (ramp erkend door gewest en waarvan erkenning gepubliceerd is in BS) kunnen onder de regeling vallen. Daarnaast vereist de landbouwvrijstellingsverordening dat er een aanzienlijk deel van de oogst, i.c. 30 pct. ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse productie, door de ongunstige weersomstandigheden verloren is gegaan.

 

De belastingplichtige moet de achterwaartse verliesaftrek (carry back) aanvragen in zijn aangifte voor het belastbare tijdperk waarin de schade aan landbouwteelten definitief is vastgesteld. Het beroepsverlies dat in aanmerking komt voor de achterwaartse verliesaftrek kan nooit hoger zijn dan het verlies uit de inkomstencategorie van de winst voor het betrokken belastbaar tijdperk.

 

 

2. Aangifte personen/vennootschapsbelasting

 

Gezien de complexe maatregel pas vorige maand in het Belgisch Staatsblad is verschenen heeft het de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019 niet gehaald. Vermits de “Carry back” expliciet dient bekend gemaakt te worden in de belastingaangifte, zal het dit jaar uitzonderlijk moeten worden aangevraagd met een nog nader te bepalen formulier.

 

Indien de landbouwvennootschap wordt belast in de vennootschapsbelasting, zijn de regels van minimumbelasting van toepassing. De minimumbelasting kan dus in sommige gevallen de toepassing van de carry-back verhinderen, met name in de gevallen waarbij in de voorafgaande belastbare tijdperken de andere aftrekken reeds de korf (korf is beperkt tot 1 miljoen + 70%)) hebben opgevuld.

 

Het saldo van de beroepsverliezen dat na toepassing van de carry-back-regeling niet kan worden verrekend, komt in aanmerking voor de algemene regel (carry-forward).

 

Voor schade geleden in 2018 kan doormiddel van de carry-back het verlies in mindering worden gebracht van de winst van 2015, 2016 en 2017. Hierdoor kan de betaalde belasting d.m.v. een ambtshalve ontheffing uit het verleden worden gerecupereerd. Voor land-en tuinbouwers die via een eenmanszaak werken, dient er voor de respectievelijke jaren een correctie van de sociale bijdrage aangevraagd te worden.

 

 

3. Inwerkingtreding

 

Bovenstaande wet treedt inwerking voor de schade die definitief is vastgesteld in een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2019. Specifiek betreft het beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties