Algemene voorwaarden: wanneer afdwingbaar?

deel deze publicatie

1. Algemeen

 

Een overeenkomst, van welke aard ook, moet, om geldig te zijn, vrijwillig door de partijen zijn aangegaan. Pas dan zal de overeenkomst van toepassing op alle elementen waarover de partijen een akkoord hebben bereikt.

 

Inzake algemene voorwaarden, is het om die reden is het van belang om te weten of de klant van alle bepalingen in de overeenkomst kennis hebben genomen en deze hebben aanvaard. Elke situatie moet geval per geval worden beoordeeld in functie van het volgende criterium: kon de klant redelijkerwijze kennis genomen hebben van de algemene voorwaarden en heeft hij deze aanvaard, zo niet uitdrukkelijk dan toch stilzwijgend?

 

 

2. Offline afgesloten overeenkomsten

 

Opdat de standaardbedingen deel zouden uitmaken van de contractinhoud, is niet alleen vereist dat de klant vóór of op het ogenblik van de aankoop van deze bedingen kennis heeft genomen of er redelijkerwijze kennis van heeft kunnen nemen, maar moet de klant in de tweede plaats deze bedingen ook aanvaard hebben. Een loutere verwijzing naar algemene voorwaarden op een website volstaat dus niet.

 

Hoe kan de klant zijn algemene voorwaarden dan wel afdwingbaar maken? Hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een B2B-relatie en een B2C-relatie.

 

In een B2B relatie kunnen algemene voorwaarden afdwingbaar gemaakt worden door deze eenmalig per email of schriftelijk aan de klant-rechtspersoon over te maken waarbij de klant-rechtspersoon de ontvangst van de algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk heeft erkend. Dit kan door ze te ondertekenen of door een email terug te sturen waarin de ontvangst wordt bevestigd. Ook is het zo dat in een B2B-relatie de factuur ten opzichte van handelaren het bewijs oplevert van het bestaan van de overeenkomst. De factuur wordt geacht de getrouwe weergave te zijn van de overeenkomst die tussen partijen is tot stand komen en zij levert het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst. Deze bewijskracht strekt zich ook uit tot al de beschikkingen van de factuur en met name ook tot de algemene voorwaarden die erop werden aangebracht. Indien men bijgevolg in een handelsrelatie geen voorafgaande aanvaarding van de algemene voorwaarden heeft bekomen, zal het betalen van een factuur waarop de algemene voorwaarden zijn vermeld in beginsel ook volstaan om de algemene voorwaarden als aanvaard en afdwingbaar te beschouwen binnen deze handelsrelatie.

 

In een B2C relatie dient de klant bij elke overeenkomst opnieuw uitdrukkelijk zijn goedkeuring met de algemene voorwaarden te geven. Indien dit niet het geval is, zijn de algemene voorwaarden niet tegenwerpelijk. Voor een schriftelijke goedkeuring van de algemene voorwaarden lijkt het aangewezen om deze uitdrukkelijk door de klant te laten ondertekenen of, indien de algemene voorwaarden op de achterzijde of in bijlage bij een factuur/bestelbon/… worden gevoegd, op de voorzijde van deze documenten toe te voegen “de klant erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden op de keerzijde/in bijlage te hebben gelezen en te hebben aanvaard” en deze te laten ondertekenen.

 

 

3. Online afgesloten overeenkomsten

 

Ook voor online afgesloten overeenkomsten geldt dat er moet voldaan zijn aan voornoemde voorwaarden van voorafgaande kennisgeving en aanvaarding opdat de algemene voorwaarden afdwingbaar zijn.

 

Er kan op verschillende manieren voldaan worden aan de voorwaarde van kennisgeving. Men kan de volledige tekst van de algemene voorwaarden beschikbaar stellen op de website, maar ook een hyperlink kan volstaan. Wanneer een hyperlink wordt gebruikt, moet deze zichtbaar en op de correcte plaats vermeld worden, namelijk op de pagina waar een handeling van de klant leidt tot het ontstaan van de overeenkomst. Ook een pop-up scherm met de algemene voorwaarden waarbij men op ‘ok’ dient te klikken om terug te keren naar de website behoort tot de mogelijkheden. Al deze bovenstaande technieken kunnen gecombineerd worden met het automatisch per e-mail toezenden van de algemene voorwaarden aan de internetgebruiker die online zijn bestelling plaatst.

 

De tweede voorwaarde bepaalt dat de contractspartij de algemene voorwaarden heeft aanvaard. Wanneer de andere partij redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden en haar instemming heeft betuigd door het plaatsen van een bestelling, zijn deze voorwaarden tegenstelbaar. De wet verplicht bijkomend dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager. De klant moet ze op elk moment kunnen raadplegen. Indien de klant zijn instemming met de algemene voorwaarden online dient te geven, dan kan dit door de klant eigenhandig een vakje te laten aanvinken. Dit vakje mag bijgevolg niet vooraf aangevinkt staan.

 

Dus ook in het geval van online afgesloten overeenkomsten zal een loutere verwijzing naar elders te vinden algemene voorwaarden, zonder hyperlink, niet volstaan om deze toepasselijk te doen verklaren op de aankoop. Verwijzen naar algemene voorwaarden op een website is dus niet voldoende om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden effectief van toepassing zijn tussen de koper en de verkoper.

 

 

4. Taal van de algemene voorwaarden

 

Belangrijk bij het voorgaande is de taal waarin algemene voorwaarden dienen te worden opgesteld: een contractspartij kan maar gebonden zijn door algemene voorwaarden die hij geacht wordt te begrijpen. De algemene voorwaarden dienen vermeld te worden in alle talen waarin de website aangeboden wordt. De taal van de klant speelt dus geen rol.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties