Wie koopt?

deel deze publicatie

Het gebeurt regelmatig dat een kandidaat – koper snel moet beslissen om een onroerend goed aan te kopen en om de compromis te tekenen. Vaak bestaat er op het ogenblik van het ondertekenen van de compromis nog onduidelijkheid over de identiteit van de koper: gebeurt de aankoop door een natuurlijke persoon of door een vennootschap, alleen of in onverdeeldheid, op naam van een van de kinderen,…?

 

 

Kopen “voor zichzelf of voor een aan te duiden derde”: pas op!

 

In de nieuwsbrief d.d. 14 juli 2017 werd uiteengezet dat de compromis omwille van deze reden vaak wordt aangegaan door “de heer/mevrouw X en/of door een hem aan te duiden derde” (de zogenaamde “commandverklaring”).

 

Hierbij zijn er een aantal vervelende regels waarmee men rekening moet houden, om te vermijden dat men twee keer registratierechten moet betalen (cfr. nieuwsbrief d.d. 14 juli 2017).

 

Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, zal de fiscus de aanwijzing van de werkelijke koper namelijk aanzien als een doorverkoop. Een eerste maal op de verkoop door de verkoper aan de eerste koper, en een tweede maal op de “doorverkoop” aan de werkelijke koper.

 

 

Alternatieve koop

 

Het probleem van de dubbele registratierechten kan worden verholpen door in de compromis verschillende kopers aan te duiden, die het onroerend goed bij wijze van alternatieve koop aankopen.

 

Dit wil zeggen dat u uiterlijk tegen het verlijden van de notariële akte moet kiezen of u het onroerend goed bijvoorbeeld in eigen naam wil aankopen, dan wel met een vennootschap. Indien tegen het verlijden van de notariële akte geen keuze wordt gemaakt, worden elk van de kandidaat – kopers geacht onverdeeld koper te zijn.

 

Concreet moet men na de vermelding van de kandidaat - kopers de volgende clausule opnemen in de compromis:

 

“Voormelde kopers kopen het hierna vermeld onroerende goed bij wijze van alternatieve kopers, elkeen kopende het onroerend goed zoals vermeld geheel of gedeeltelijk in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, onder opschortende voorwaarde dat de andere het niet koopt. Elke kandidaat-koper verbindt zich om uiterlijk tegen de notariële akte de keuze te hebben gemaakt wie onder hen definitief koper wordt en in welke hoedanigheid, en dit met terugwerkende kracht. Bij gebreke hieraan worden elk van de kandidaat-kopers geacht onverdeeld koper te zijn, elk voor een gelijk deel, zich hoofdelijk en ondeelbaar daartoe verbindend.”

 

Op deze manier kan het risico van het dubbel betalen van registratierechten worden vermeden. De aanduiding van verschillende kandidaat – kopers in de compromis geeft u de mogelijkheid om na de ondertekening van de compromis met kennis van zaken te beslissen wie zal optreden als koper.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties