Belasting voor aanplakking

deel deze publicatie

Een belasting die regelmatig over het hoofd gezien wordt, is de belasting op aanplakking. Het is een belasting die gevestigd wordt op plakbrieven (visuele reclame- of publiciteitsmiddelen), op voor het publiek toegankelijke plaatsen in België, en die groter of gelijk zijn aan 1 vierkante meter. Veel ondernemingen worden hiermee geconfronteerd, maar kennen de belasting niet of nauwelijks. Daarnaast voert de Administratie het aantal controles hiervoor op. De overheid zou hiermee immers een nieuwe inkomstenbron gevonden hebben. 

 

 

1. Plakbrief – What’s in a name

 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds in 1978 dat onder een pakbrief dient te worden verstaan ‘elk vast of beweeglijk, al dan niet duurzaam visueel reclame- of publicatiemiddel, door welk procedé ook tot stand gebracht’.

 

Concreet betekent dit dat het materiaal waaruit het voorwerp bestaat waarmee publiciteit gevoerd wordt geen invloed heeft op het al dan niet verschuldigd zijn van de belasting. Het gaat bijgevolg geenszins louter om plakbrieven of affiches in de eigenlijke zin van het woord. De belasting kan ook verschuldigd zijn op: zonneschermen, presenteervoorwerpen, afbakeningslinten, windschermen, voer- en vaartuigen, vliegtuigen, luchtballonnen… Daarnaast werden ook lichtaankondigingen en aankondigingen bij middel van lichtprojecties uitdrukkelijk aan de belasting onderworpen.

 

Het gaat aldus enkel om visuele publicatiemiddelen. Gesproken advertenties zijn bijgevolg uitgesloten. Ook uithangborden en bedrukkingen op bedrijfswagens vormen een uitzondering op de regel (en zijn bijgevolg vrijgesteld onder voorwaarden).

 

 

2. Tarieven

 

De plakbrief is enkel onderworpen aan de belasting als ze voor het publiek zichtbaar is en minimum 1 vierkante meter groot is. Het tarief bedraagt 0,50 euro per vierkante meter of breuk van vierkante meter. Als het gaat over affiches van gewoon papier die zonder enige bescherming op panelen worden geplakt dan kan de belasting niet hoger zijn dan 5 euro per exemplaar. Wanneer de advertenties aangekondigd worden via lichtprojecties dan bedraagt de taks het vijfvoud van het gewone tarief. De belasting is in beide gevallen verschuldigd voor een volledig jaar.

 

 

 

3. Belastingschuldige

 

De taks én de boete kan ingevorderd worden zowel bij de adverteerder als bij de ondernemer van aanplakking. Met “adverteerder” wordt hier bedoeld “diegene die de reclame aanvraagt”. Met “ondernemer van aanplakking” wordt hier het advertentie- of reclamekantoor bedoeld. Zij dienen de taks aan te geven en dit uiterlijk op de dag van betaling via een schriftelijke aangifte. In praktijk zien we dat dit meestal gebeurt door het advertentie- of reclamebureau maar het is aangewezen om dit toch op voorhand uit te zoeken in de overeenkomst en om zo niet onnodig beboet te worden hierop.

 

 

4. Betalingsprocedure

 

U dient de belasting te betalen vooraleer de aanplakking plaatsvindt. De jaarlijkse belasting is invorderbaar op 2 januari van elk jaar en moet uiterlijk op 31 januari betaald worden. De betaling gebeurt door storting of overschrijving op de rekening van het bevoegde kantoor.

 

Wat indien de plakbrief bijvoorbeeld maar 6 maanden zichtbaar is? Aangezien de belasting verschuldigd is voor elk volledig jaar maakt het niet uit of de effectieve aanplakking minder dan 1 jaar duurt of niet want je betaalt de belasting toch voor het volledige jaar. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld via een verhoudingsgetal maar een gedeelte van de belasting te betalen.

 

Wat te doen in het geval de aanplakking pas plaatsvindt in het midden van het jaar? Als de taks niet ingevorderd is uiterlijk op 31 januari van het jaar van aanplakking dat zal een boete verschuldigd zijn. Het jaar waarin de belasting verschuldigd is vervalt sowieso op 31 december, ongeacht wat de datum van aanplakking is.

 

 

5. Sancties

 

Als de aanplakking gebeurt vóór de betaling van de belasting dan wordt dat bestraft met een boete gelijk aan vijfmaal de ontdoken belasting. Deze boete moet minstens 25 euro bedragen.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties