Belgische beurstaks nu ook voor buitenlandse transacties

deel deze publicatie

Algemeen

 

De beurstaks is een belasting van toepassing op beursverrichtingen. Tot eind 2016 was deze taks enkel van toepassing op verrichtingen in België of uitgevoerd via een in België gevestigde tussenpersoon (meestal een financiële instelling). Sinds 1 januari 2017 is de draagwijdte van deze regeling uitgebreid naar verrichtingen die worden uitgevoerd in het buitenland.

 

Werking

 

Beleggers werden tot eind vorig jaar enkel geconfronteerd met de beurstaks indien de beursverrichtingen uitgevoerd werden via een effectenrekening door een in België gevestigde financiële tussenpersoon. Niettemin konden natuurlijke personen hun beleggingen eenvoudig fiscaal optimaliseren door ze te laten verlopen via een buitenlandse effectenrekening.

 

Met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de beurstaks komt een eind aan dit fiscale achterpoortje. Gevolg, de belegger of de opdrachtgever die opteert om zijn beursverrichtingen uit te voeren via een buitenlandse financiële tussenpersoon, zal zelf aangeduid worden als belastingplichtige. Deze belegger of opdrachtgever zal dus zelf moeten instaan voor de aangifte en betaling van de taks.

 

Onder opdrachtgever wordt verstaan ‘de natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België of rechtspersoon met Belgische zetel of vestiging’. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de fiscus precies begrijpt onder ‘gewone verblijfplaats’. Tot verdere verduidelijking kan gebruik gemaakt worden van de fiscale woonplaats als verwijzingsregel.

 

Aangifte en betaling

 

De aangifte- en betalingsverplichting rust in principe bij de belastingplichtige, dus de belegger. De wetgever heeft wel voorzien dat de buitenlandse financiële tussenpersoon een aansprakelijke vertegenwoordiger in België kan aanstellen om de aangifte- en betalingsverplichtingen van de taks op zich te nemen. De aangifte en de betaling wordt voldaan door de vertegenwoordiger uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd.

 

Indien de vertegenwoordiger niet instaat voor de afhandeling van de beurstaks, zal de belegger dus zelf moeten instaan voor de aangifte en de betaling van de taks. De aangifte en de betaling moet worden voldaan, uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd. Voor beleggingen uitgevoerd in januari moet de aangifte uiterlijk ingediend worden op 31 maart 2017, voor beleggingen in maart is dit 31 mei 2017, ...

 

Cfr. artikel 127 van het W. Taksen is de Belgische tussenpersoon vandaag verplicht om de werkdag na de dag van de beursverrichting, een borderel uit te reiken aan de opdrachtgever waarop hij een gedetailleerd overzicht vindt van de uitgevoerde transacties, inclusief de verschuldigde en door de financiële instelling ingehouden beurstaks. Buitenlandse tussenpersonen zullen een soortgelijke rapportering aan de klant moeten aanbieden teneinde een correcte verwerking te kunnen garanderen.

 

Overgangsregeling

 

De Administratie heeft recent een overgangsregeling ingevoerd waardoor de termijn van indiening en betaling eenmalig verlengd wordt tot 30 juni 2017 indien de belegger zelf zal moeten instaan voor de aangifte en betaling van de beurstaks. Op 30 juni 2017 zullen dus alle verrichtingen uitgevoerd in de maanden januari, februari, maart (overgangsregel) en april (algemene regel) aangegeven en betaald moeten worden.

 

Ten slotte wijzen we er nog op dat de regeling voor beleggingen via een Belgische effectenrekening of tussenpersoon niet gewijzigd werd. Het is dus nog steeds de tussenpersoon die de verplichtingen m.b.t. de beurstaks op zich moet nemen.

 

Extra

 

De wetgever heeft tegelijkertijd beslist om de plafonds of maximumbedragen van de beurstaks te verdubbelen en dit voor elke categorie. Bijgevolg zijn vandaag volgende plafonds van toepassing en dit per verrichting: 1.600 euro voor aandelen, 1.300 euro voor obligaties en 4.000 euro voor (de inkoop) van aandelen van gekapitaliseerde beleggingsvennootschappen.

 

Bij een laattijdige indiening van de aangifte of betaling van de taks wordt een boete in rekening gebracht van 50 euro per week waarbij elke begonnen week telt voor een volledige week.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties