Verstrengde reglementering voor het tewerkstellen van personeel in Frankrijk

deel deze publicatie

Emmanuel Macron, toenmalig Minister van Economie en de huidige Franse President, heeft, met de Wet van 6 augustus 2015, de strijd tegen ‘sociale dumping’ opgevoerd. Uitgangspunt van de Wet is de toepassing van de Franse arbeidswetgeving op alle in Frankrijk tewerkgestelde werknemers, ongeacht of zij tewerkgesteld zijn door een Franse dan wel een buitenlandse werkgever.

 

Administratieve verplichtingen in Frankrijk = Algemene verplichting

 

Sinds augustus 2015 moet iedere Belgische werkgever, ongeacht de sector, wanneer hij personeel (tijdelijk) tewerk wil stellen in Frankrijk (detacheren), een aantal verplichte formaliteiten vervullen vooraleer deze medewerkers aan de slag kunnen gaan.

 

Elektronische aangifte van tewerkstelling

Voor iedere aanwezigheid van personeel op Frans grondgebied moet een verklaring van detachering gebeuren bij de plaatselijke Franse Sociale Inspectie. De wet voorziet momenteel geen omschrijving voor ‘de aanwezigheid’, waardoor zelfs een uur prestatie dient gemeld te worden… Deze verklaring gebeurt online (https://www.sipsi.travail-emploi.gouv.fr).

 

Vertegenwoordiger

Bijkomend moet er een Franse vertegenwoordiger naar keuze (boekhouder/sociaal kantoor/…) worden aangesteld als contactpersoon met de Franse autoriteiten. De vertegenwoordiger zal o.a. een kopie bijhouden van sociale documenten van de gedetacheerde.

 

Naleven Franse arbeidswetgeving en documenten

Bij tewerkstelling in Frankrijk moeten minstens de bepalingen inzake verloning en arbeidsduur, zoals voorzien in de Franse arbeidswet, gerespecteerd worden. Daarnaast moet de werkgever bij een sociale inspectie alle arbeidsrechtelijke documenten kunnen voorleggen die betrekking hebben op de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer. Hoewel de wet zelf geen verplichtingen oplegt inzake het taalgebruik, wordt aangeraden een Franstalige kopie ter beschikking te houden.

 

Bijzondere sectoren = bijkomende verplichtingen

 

Transportsector

De transportsector, zowel goederen- als personenvervoer, dient, volgens het Franse Decreet 2016/418, een aantal bijkomende verplichtingen na te leven als het om transport in het kader van cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee plaatsen in Frankrijk door een niet-Franse bedrijf), internationale ritten met laden of lossen in Frankrijk of intra-groep-detacheringen gaat.

 

De bijkomende verplichtingen voor de transportsector zijn:

  • Aanwezigheid ‘papieren Detacheringsattest’ in de vrachtwagen: Tot 30 juni 2017 is dit een versoepeling t.a.v. de online aangifte. Deze attesten zijn 6 maanden geldig en dienen vervolgens opnieuw aangevraagd te worden. LET WEL! Met ingang van 1 juli 2017 dienen ook voor de transportsector alle aangiften online te gebeuren!
  • Aanwezigheid kopie arbeidsovereenkomst in de vrachtwagen: Franse vertaling is aangeraden.

De bijkomende verplichtingen gelden niet voor zelfstandige chauffeurs, transitvervoer (zonder halte in Frankrijk) of vervoer voor eigen rekening.

 

Bouwsector

Met ingang van 1 januari 2017 moet iedere werkgever die een werknemer werken laat uitoefenen in Frankrijk voor deze werknemer een BTP-kaart aanvragen. Dit is een professionele identiteitskaart die illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie in de bouwsector moet tegengaan. De kaart moet, net als de detacheringverklaring, online worden aangevraagd via de website www.cartebtp.fr en bevat de gegevens van de werkgever en de werknemer.

 

De BTP-kaart is geen vrijstelling van de detacheringsaangifte. Werkgevers in de bouwsector dienen aldus twee meldingen te doen.

 

Administratieve verplichtingen in België

 

Naast de meldingen in Frankrijk moet iedere Belgische werkgever die mensen uitstuurt naar Frankrijk ook in België aangifte doen van detachering om zo ook de Belgische sociale zekerheid toe te passen op de werknemer tijdens de duur van de detachering (de Limosa-aangifte).

 

De aangifte genereert een A1-attest die de werknemer bij zich dient te hebben gedurende de hele duur van de detachering. Is er geen A1-attest aangevraagd, loopt men het risico onderworpen te worden aan de Franse sociale zekerheid voor de duur van de detachering.

 

Sancties

 

Het niet kunnen voorleggen van de nodige detacheringsmelding of het ontbreken van een vertegenwoordiger kan een administratieve boete met zich meebrengen die varieert tussen de 400 en 2.000 euro.

 

Bijkomend kan men in de transportsector worden beboet voor de afwezigheid van het detacheringsattest of de kopie van arbeidsovereenkomst. De boetes hier lopen op van 450 euro tot 750 euro per ontbrekend document. Zware inbreuken (als geen enkele voorwaarde is voldaan) of herhaalde inbreuken kunnen zelfs leiden tot een tijdelijk verbod van uitoefenen van transporten.

 

Indien de BTP-kaart voor de bouwsector ontbreekt, bedragen de administratieve boetes 2.000 euro per niet-aangegeven werknemer of 4.000 euro in geval van een herhaalde inbreuk binnen het jaar na de eerste geldboete, met een max. boete van 500.000 euro.

 

Wat met andere landen?

 

Naast Frankrijk voerde Luxemburg met de Wet van 14 maart 2017 een gelijkaardige aangifteverplichting in voor detacheringen van ‘buitenlandse werknemers’ naar Luxemburg (www.itm.lu – Détachement) en dit voor alle sectoren.

 

In andere Europese lidstaten gelden tot dusver geen bijkomende verplichtingen.

 

Samenvatting

 

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties