Deeltijdse arbeid wordt minder omslachtig

deel deze publicatie

Registratie van de uurroosters

Op vandaag gelden heel wat strikte verplichtingen voor het tewerkstellen van werknemers met een deeltijds uurroosters. Wenste de werkgever iemand aan te werven met een deeltijds en variabel uurrooster, dan diende hij met nog bijkomende bepalingen rekening te houden.

Deze verplichtingen worden nu sterk ingeperkt. Met ingang van 1 oktober 2017 moet een werkgever met deeltijds tewerkgesteld personeel enkel nog volgende documentatie bij te houden:

  1. Verplichting tot opname van ieder deeltijds uurrooster in het arbeidsreglement vervalt. Het arbeidsreglement moet enkel nog voorzien in:
    1. Voltijds referentie uurrooster: dit uurrooster dient als algemeen kader waarbinnen het deeltijds uurrooster past
    2. Het tijdvak waarin men prestaties moet leveren
    3. Minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
    4. Minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur
  2. Melding van het uurrooster in de individuele arbeidsovereenkomst
    1. Vast deeltijds uurrooster: opname wekelijkse arbeidsduur en vermelding van het effectief toepasselijk uurrooster
    2. Variabel deeltijds uurrooster: loutere vermelding van de gemiddelde arbeidsduur afhankelijk van de toepasselijke cyclus en verwijzing naar het referentie uurrooster in het arbeidsreglement.
  3. Kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomst: de plicht een papieren kopie/afschrift van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten te bewaren bij het arbeidsreglement vervalt. Werkgevers kunnen nu geldig een elektronische versie bijhouden.
  4. Kennisgeving van de variabele uurroosters:
    1. de plicht inzake tijdig meedelen van het toepasselijk uurrooster blijft ongewijzigd.
    2. De plicht tot aanplakken van het geldend uurrooster op een voor de werknemer toegankelijke plaats wordt vervagen door de mogelijkheid tot kennisgeving via elektronische weg. De wijze van kennisgeving dient wel vermeld te worden in het arbeidsreglement en nageleefd.
  5. Afwijkingsregister: tot 30 september 2017 dient iedere prestatie buiten de deeltijdse arbeid te worden genoteerd in het afwijkingsregister. Vanaf 1 oktober 2017 heeft de werkgever de mogelijkheid om de registratie van de gepresteerde uren van een deeltijdse werknemer op te volgen via een erkend elektronisch tijdsregistratiesysteem. Let wel: indien wordt geopteerd voor elektronische opvolging, moet dit verplicht voor alle deeltijdse werknemers toepasselijk zijn.

Verhoging krediet meeruren deeltijdse variabele werknemers

Het krediet aan uren dat een deeltijdse werknemer met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag presteren zonder onderworpen te zijn aan overloon, wordt met ingang van 1 oktober 2017 verhoogd naar 3uur en 41 min (verhoging met 41 min.) en 168 uur op jaarbasis.

Het max. te presteren meeruren zal afhankelijk zijn van de keuze van referteperiode:

  • Referteperiode is een trimester: max. 42 meeruren per trimester
  • Referteperiode is een kalenderjaar: max. 168 meeruren per jaar

Meerurenkrediet voor deeltijdse vaste uurroosters blijft ongewijzigd op 12 uur per kalendermaand.

 

Zomaar toepassen?

Er is voorzien in een overgangstermijn voor werkgevers die op vandaag reeds deeltijdse werknemers tewerkstellen en van de hiervoor vermelde vereenvoudigingen wensen gebruik te maken. Zij kunnen hun arbeidsreglement waar nodig aanpassen vóór april 2018.

Werkgevers die op 1 oktober 2017 nog geen deeltijdse werknemers in dienst hebben, dienen hun arbeidsreglement aan te passen van zodra zijn een deeltijdse werknemer aanvaarden.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties