De effectentaks

deel deze publicatie

Inwerkingtreding

 

Initieel was voorzien dat de taks op effectenrekeningen in werking zou treden op 1 januari 2018. De goedkering van de maatregel liep echter wat vertraging op. De effectentaks zal nu in werking treden op de eerste dag na de publicatie. Hierdoor zal de eerst referentieperiode uitzonderlijk minder lang duren, namelijk vanaf de dag volgend op de publicatie t.e.m. 30 september 2018. Deze eerste periode zal ook slechts 3 meetpunten kennen i.p.v. 4 nl. 31 maart, 30 juni en 30 september.

 

Alle volgende referteperiodes zullen telkens 12 maanden beslaan. Deze zullen aanvangen op 1 oktober en eindigen op 30 september. Dit met 4 meetpunten: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

 

Wat?

 

Alle effectenrekeningen van natuurlijke personen zijn onderworpen aan de taks.
Een effectenrekening kan uit meerdere financiële belastbare instrumenten bestaan, bijvoorbeeld:

  • Al dan niet beursgenoteerde aandelen
  • Al dan niet beursgenoteerde obligaties
  • Al dan niet beursgenoteerde rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandeel in beleggingsvennootschappen
  • Kasbonnen
  • Warrants

Levensverzekeringen, regelingen voor pensioensparen en aandelen/obligaties op naam zijn echter uitgesloten van deze belasting.

 

Wie?

 

Alle natuurlijke personen zijn onderworpen aan de belasting, indien hun aandeel in de totale gemiddelde waarde van al hun belastbare financiële instrumenten samen 500 000 euro of meer bedraagt. Voor rijksinwoners betreft het zowel de in België als in het buitenland gehouden effectenrekeningen, voor niet-inwoners enkel de in België aangehouden rekeningen.

Rechtspersonen zijn dus vrijgesteld van deze taks.

 

Berekening?

 

Indien de gemiddelde waarde van de vier referentietijdstippen hoger of gelijk is dan 500.000 euro, wordt een heffing van 0,15% toegepast op het volledige bedrag. De wetgever heeft daarbij zoveel mogelijk ingezet op een bevrijdende inhouding aan de bron van de belasting door de tussenpersoon.

 

Opmerking: indien de belastingplichtige titularis is van meerdere effectenrekeningen, dienen deze verplicht gemeld worden in de aangifte personenbelasting. Het heeft geen belang of de grens is overschreven of niet. De melding dient enkel te gebeuren bij het bestaan van meerdere effectenrekeningen.

 

Wanneer de effectenrekening door een of meerdere natuurlijk/rechtspersonen wordt gehouden, worden enkel de natuurlijke personen in aanmerking genomen als titularis om de effectentaks te berekenen. Er wordt aldus (initieel) geen rekening wordt gehouden met het aandeel van rechtspersonen.

 

Deze algemene regel wordt altijd gevolgd maar het gedeelte dat teveel werd ingehouden door een verkeerde opdeling van de effectenrekening, kan via een teruggaafprocedure teruggevorderd worden.

 

In de gevallen waarin de titularis zelf moet instaan voor de indiening van de aangifte, kan deze weerlegging gebeuren in de aangifte zelf en dient dit niet te gebeuren via teruggaaf!

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:    
Een effectenrekening is in het gezamenlijk bezit van 2 natuurlijk personen en 2 rechtspersoon (verhouding 30%-20%-25%-25%) en heeft een waarde van 2 miljoen euro. De berekening zal er als volgt uitzien.    
 

Stap 1 - inhouding door de tussenpersoon:  
Het aandeel voor elke titularis natuurlijk persoon, wordt geacht de helft van de gemiddelde waarde van de effectenrekening te zijn want er wordt geen rekening gehouden met rechtspersonen. Wat hier resulteert in een belastbare waarde van 1.000.000 euro voor elke natuurlijke persoon, waarop 1.500 euro belasting (0,15%) moet betaald worden.       
 

Stap 2 - teruggaafprocedure:           
De 1ste natuurlijke persoon (die 30% bezit van effectenrekening) heeft initieel 1.500 euro betaald. Hij kan echter een teruggave vragen van de teveel betaalde belasting gezien hij belast werd op 50% terwijl hij slechts 30% van de effectenrekening bezit. De teruggaaf zal 600 euro bedragen, namelijk: 1.500 - (2.000.000 X 30%) X 0,15%.      
De 2de natuurlijke persoon (die 20% bezit van effectenrekening) heeft initieel ook 1.500 euro betaald maar kan een teruggave vragen van de volledige 1.500 euro om reden dat de grens van 500.000 euro niet bereikt is (=2.000.000 X 20% = 400.000 euro).

 

Antimisbruik

 

Om de effectentaks doeltreffender te maken, werden onmiddellijk ook twee specifieke antimisbruikbepalingen ingevoerd:

  1. Aandelen op naam gehouden op effectenrekeningen, die worden omgezet naar aandelen op naam (vanaf 9 december), zullen als niet gematerialiseerd beschouwd worden. Dit heeft tot gevolg dat deze aandelen voor de duur van de eerste referentieperiode als niet gematerialiseerd worden beschouwd en dus onder effectentaks vallen.
  1. Bij aandelen die worden ingebracht in de vennootschap, om zo de effectentaks te ontwijken, zal de inbrenger van de effectenrekening geacht worden de titularis te blijven waardoor de taks toch verschuldigd blijft. Merk op, enkel inbrengen vanaf 1 januari 2018 die als enig doel hebben de belasting te ontwijken, worden in aanmerking genomen voor deze antimisbruikbepaling. Dit is niet beperkt tot één referteperiode.

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties