Het nieuwe erfrecht: zo vrij als een vogel?

deel deze publicatie

We vatten de belangrijkste wijzigingen voor je samen:

 

  1. Afschaffing voorbehouden erfdeel (over)(groot)ouders

Kinderloze koppels worden op vandaag geconfronteerd met een voorbehouden erfdeel voor hun (over)(groot)ouders (1/4 van de nalatenschap in elke lijn). Dit voorbehouden erfdeel kan hen niet ontnomen worden. Dit beperkte onvermijdelijk de mogelijkheden van deze partners om elkaar maximaal te bevoordelen.

 

Met de afschaffing van dit voorbehouden erfdeel wordt hieraan tegemoet gekomen. Vanaf 1 september 2018 kunnen kinderloze koppels hun (over)(groot)ouders volledig testamentair onterven.

 

  1. Inperking voorbehouden erfdeel (achter)(klein)kinderen

Op vandaag wordt de omvang van het beschikbaar deel (d.i. het deel van je vermogen waar je volledig vrij kan over beschikken) bepaald door het aantal kinderen.

 

Aantal kinderen

Beschikbaar deel

1 kind

½ van de nalatenschap

2 kinderen

1/3 van de nalatenschap

3 kinderen of meer

¼ van de nalatenschap

Hoe meer kinderen er zijn, hoe minder vrijheid dus om je nalatenschap te regelen.

 

Vanaf 1 september 2018 wordt het beschikbaar deel in alle gevallen uitgebreid tot de helft van de nalatenschap, dit ongeacht het aantal kinderen.

 

  1. Wegwerken ongewenste gevolgen op het vlak van schenkingen

Voor de hervorming van het erfrecht dienden de geschonken goederen in principe in natura naar de nalatenschap terug te keren, wat in de praktijk vaak moeilijkheden met zich meebracht (voornamelijk bij de schenking van onroerende goederen).

 

De wetgever was zich hiervan bewust en heeft het voorbehouden erfdeel in natura vervangen door een voorbehouden erfdeel in waarde. Ook de inkorting zal voortaan in waarde gebeuren.

 

Vrij technisch allemaal, maar wat betekent dit nu?

 

Dit houdt in dat de wettelijk beschermde erfgenamen (de zogenaamde reservataire erfgenamen, hetzij (achter)(klein)kinderen en langstlevende partner) na 1 september 2018 nog enkel de waarde kunnen opeisen van de schenkingen, die hun voorbehouden erfdeel aantasten. Voortaan zal men aldus meer zekerheid hebben over het behoud van de geschonken (onroerende) goederen, zonder dat men het in natura moet terugbrengen in de nalatenschap.

 

Daarnaast zal voortaan de waarde van een schenking (zowel roerend, als onroerend) worden bepaald op het moment van de schenking en niet langer bij het overlijden (m.u.v. schenkingen waarbij de begiftigde bij schenking niet het volledige meesterschap krijgt).

 

Deze nieuwe regels inzake inkorting en inbreng, die in principe op 1 september 2018 in werking treden, kunnen in bepaalde gevallen ongewenste gevolgen hebben, waar men geen rekening mee gehouden heeft op het ogenblik van de schenking. Om die reden heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien om – specifiek wat dit aspect van de nieuwe regelgeving betreft – te kiezen voor het huidige erfrecht. Dit kan door voor 31 augustus 2018 een verklaring af te leggen bij een notaris waarbij gekozen wordt het huidige erfrecht te behouden. 

 

  1. Invoering erfovereenkomsten op maat

Erfovereenkomsten over de verdeling van de nalatenschap zijn op vandaag in principe verboden, zolang de erflater (de persoon over wiens nalatenschap het gaat) nog in leven is.

 

Nochtans kan dergelijke erfovereenkomst in bepaalde gevallen zijn nut hebben. De erflater zou zo kunnen anticiperen op eventuele conflicten na zijn overlijden.

 

Aan deze verzuchting kwam de wetgever (weliswaar in beperkte mate) tegemoet. Voortaan kan men voor het overlijden van de ouders – onder bepaalde voorwaarden en mits het naleven van strikte formaliteiten – samen met alle (achter)(klein)kinderen op bindende wijze de verdeling van de nalatenschap regelen bij overeenkomst. De mogelijkheden zijn legio: er kan een erfenissprong gemaakt worden naar de kleinkinderen, een deel van de nalatenschap kan worden toegekend aan stiefkinderen, e.d.m.

 

Het is duidelijk dat de hervorming van het erfrecht ieder van ons aangaat en een groter aantal mogelijkheden zal bieden in het kader van de successieplanning en de nalatenschapsverdeling. Titeca Accountancy heeft heel wat expertise in huis om je op dit vlak te adviseren en te begeleiden.

 

Niettegenstaande de gewijzigde wetgeving niet onmiddellijk in werking treedt, gaan onze experten op vandaag reeds na wat de impact van de hervorming van het erfrecht zal zijn op je successieplanning en of er voor 31 augustus 2018 nog stappen moeten worden ondernomen.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties