De innovatiepremie verlengd voor 2017 en 2018

deel deze publicatie

De doelgroep

Elke onderneming die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan een eenmalige innovatiepremie toekennen.

Elke werknemer kan van een innovatiepremie genieten ongeacht het soort arbeidsovereenkomst waarmee hij of zij is aangeworven (dus ook jobstudenten, etc.).

 

De innovatie

De innovatie moet een nieuwigheid betreffen die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen: techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz.

De innovatie kan van toepassing zijn op producten, diensten, productie- of andere werkprocessen, werkomgeving enz.

Het kan gaan om een volledig nieuw concept of om een verbetering van een bestaand concept.

De innovatie moet door één of meerdere werknemers van de onderneming uitgewerkt en voorgesteld worden (dus niet door een derde partij).

De innovatie moet tenslotte binnen de onderneming uitgevoerd worden of in de pijplijn zitten, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.

 

Vrijstellingsvoorwaarden

  • De premie vervangt geenszins het loon of een andere vorm van vergoeding.
  • De premie wordt enkel toegekend aan werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst.
  • De premie is van toepassing op maximum 10 % van de werknemers. In de ondernemingen die minder dan 30 personen tewerkstellen, bedraagt dit maximum 3 personen.
  • De premie wordt toegekend aan maximum 10 werknemers per innovatieproject.
  • Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de bruto loonmassa van de onderneming (op jaarbasis).
  • Een werknemer mag meerdere premies ontvangen. Per kalenderjaar mag het totale bedrag van zijn premies evenwel zijn bruto maandelijkse bezoldiging niet overschrijden.

Hoe de belastingvrije innovatiepremie bekomen?

De procedure bestaat uit drie fasen:

Interne transparantie

Allereerst informeert de werkgever zijn werknemers over de criteria en de procedures. Daarna, telkens wanneer een innovatieproject beloond wordt, licht hij alle werknemers van de onderneming erover in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

 

Mededeling aan de FOD Economie

De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD Economie mee met een gestandaardiseerd formulier, te vinden op economie.fgov.be. De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten. Hij vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Doorgaans deelt hij zijn beoordeling binnen de 10 werkdagen mee.

 

Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

De werkgever deelt op eigen initiatief de bedragen en namen van de begunstigden van deze premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan. Dit dient op het volgende elektronisch adres te gebeuren: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties