Investeringssteun voor erkende toeristische logies 2018

deel deze publicatie

Voor wie?

 

Er kan een subsidie aangevraagd worden voor:

 • een toeristisch logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016;
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 juli 2008;
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.

De aanvraag kan alleen worden ingediend door:

 • de eigenaar van het toeristische logies;
 • de exploitant van het toeristische logies.

Voorwaarden

 

Voor welke projecten ?

Investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het toeristische logies. Dit kan bij voorbeeld gaan over:

 • aangepaste infrastructuur voor kleine kinderen, zoals een verlaagde wasbak, een klein toilet of een verankerde luiertafel;
 • aanpassingen die bijdragen aan het logeercomfort zoals een (gedeeltelijk) verlaagde onthaalbalie, een tweede trapleuning, lagere spiegels of communicerende deuren tussen twee kamers;
 • aanpassingen die bijdragen aan de veiligheid zoals ramen, terrassen, balkons, trapleuningen, traphekjes en omheiningen rond een zwembad of vijver;
 • aanleg of inrichting van een speelruimte of –hoekje

Investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies. De toegankelijke basisketen houdt in dat niet alleen de aparte ruimtes toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke drempel, maar ook het gebouw in zijn geheel, inclusief de verbindingen tussen de ruimtes.  De toegankelijke basisketen wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen.

 

Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven.Toerisme Vlaanderen verstrekt subsidies voor specifieke zorginvesteringen, bijvoorbeeld voor de aankoop van specifieke hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed of -bad, een (douche)rolstoel of een tillift.De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op subsidies voor zorginvesteringen, is dat het logies een A- of A+-label voor toegankelijkheid heeft behaald.

 

De volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:

 1. de aanleg van watertappunten met drinkbaar water;
 2. de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten;
 3. de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats;
 4. de verharding van camperplaatsen;
 5. elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen.

De kostprijs van de subsidiabele aankopen en werken in het investeringsproject mag niet lager zijn dan 5.000 euro, exclusief BTW.

 

Niet-subsidiabele uitgaven

De volgende uitgaven komen NIET in aanmerking voor steun :

 • De verbouwing van privégedeelten van een toeristisch logies die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen;
 • Investeringen in restaurants, cafés en andere vergelijkbare eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen;
 • Aankopen en werken waarvoor ook een subsidie, premie of tegemoetkoming wordt aangevraagd bij of is toegekend door een andere overheidsinstantie dan Toerisme Vlaanderen, met uitzondering van de belastingvermindering conform het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
 • Aankopen die zijn verricht en werken die zijn uitgevoerd vóór de datum van de aanvraag. Toerisme Vlaanderen kan daarvoor een controle ter plaatse uitvoeren;
 • Recupereerbare BTW.

De minimis

Deze steunmaatregel valt onder de Europese de-minimisregeling. De-minimissteun is overheidssteun die door de Europese Unie niet als marktverstorend wordt beschouwd omdat het slechts om beperkte steunbedragen gaat. Een onderneming mag over een periode van drie belastingjaren maximaal 200.000 euro aan de-minimissteun ontvangen. 

 

Hoeveel bedraagt de steun?

 

 • De investeringssubsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van de aankopen en de werken waarvoor de subsidie wordt toegekend.
 • De investeringssubsidie kan maximaal 50.000 euro bedragen.

Procedure

 

 • Er wordt in principe jaarlijks een budget uitgetrokken voor investeringssubsidies aan erkend toeristische logies.  Voor 2018 bedraagt dit budget opnieuw 1.500.000 euro.  Een aanvraag voor 2018 kan nog ingediend worden tot en met 30 april 2018.  
 • Voor elk toeristisch logies kan er jaarlijks maar één subsidieaanvraag ingediend worden.
 • De aanvraag kan zowel betrekking hebben op kind- en familievriendelijkheid, toegankelijkheid en zorg als op camperplaatsen.
 • Voor hetzelfde project kan geen twee keer een subsidie aangevraagd worden.
 • De ondertekende subsidieaanvraag moet samen met een gedetailleerde kostenraming opgestuurd worden aan logiessubsidie@toerismevlaanderen.be. De datum van de e-mail is het bewijs van het tijdstip waarop de aanvraag werd ingediend.
 • De aanvrager wordt drie maanden na het verstrijken van de termijn waarin de aanvraag moest worden ingediend, door Toerisme Vlaanderen elektronisch op de hoogte gebracht van de beslissing. De beslissing vermeldt de maximaal toe te kennen investeringssubsidie en de aankopen en werken die niet in aanmerking komen voor subsidiëring. De maximaal toe te kennen investeringssubsidie wordt berekend op basis van de ingediende kostenraming en de offertes van de aankopen en werken die voor subsidiëring in aanmerking komen. Als wordt vastgesteld dat tijdens de oproep het geheel van de maximaal toe te kennen investeringssubsidies het bedrag van de vastgelegde subsidie-enveloppe overstijgt, wordt de maximaal toe te kennen investeringssubsidie geproratiseerd.

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties