Loopbaansparen wordt werkelijkheid

deel deze publicatie

1. Ter herinnering: wat is loopbaan-sparen?

 

Loopbaansparen kan het best omschreven worden als het opbouwen en meenemen van extra-legale vakantiedagen en overuren via een rekeningsysteem waarbij je als werknemer zelf kan bepalen wanneer je vrijaf neemt.

 

Het is noodzakelijk te benadrukken dat loopbaansparen niet kan voor het wettelijk verlof welke nog steeds dient te worden opgenomen in het werkjaar volgend op het vakantiedienstjaar (bv. vakantie 2018 wordt bepaald op de prestaties geleverd over 2017). Het opsparen van wettelijke feestdagen is eveneens uitgesloten!

 

Welke dagen kunnen dan wel worden opgespaard? Deze zijn limitatief opgenomen in de Wet Peeters:

 

  • Conventionele verlofdagen die vrij op te nemen zijn door de werknemer: dagen arbeidsduurvermindering, anciënniteitsverlof (buiten cao), contractueel toegekende vakantiedagen, sectorspecifieke verlofdagen. Dit heeft dus tot gevolg dat bv. ADV-dagen die collectief worden vastgelegd niet kunnen worden opgespaard
  • Overuren die niet dienen ingehaald te worden
  • Overuren die bij keuze van de werknemer al dan niet kunnen worden ingehaald
  • Meeruren gepresteerd in het kader van glijdende uurroosters

Loopbaansparen is echter enkel mogelijk wanneer het systeem is voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau bij het uitblijven van een regeling op sectoraal niveau.

 

De cao zal dan onder andere de modaliteiten vastleggen van hoe het loopbaansparen praktisch wordt vastgelegd en hoe ze bij kan worden opgenomen in de toekomst. Er kan op sectoraal niveau zelf worden bepaald dat loopbaansparen kan worden meegenomen over verschillende werkgevers binnen hetzelfde paritaire comité.

 

 

2. Inwerkingtreding

 

Het loopbaansparen is vanaf 1 februari 2018 effectief van toepassing, mits het voor handen zijn van een sectorale cao. Dit is het gevolg van het uitblijven van een akkoord tussen de sociale partners inzake de aanpassingen van het systeem binnen de termijn van 6 maanden na inwerkingtreding van de Wet Peeters ( = 1 augustus 2017).

 

Om het loopbaansparen te kunnen invoeren op ondernemingsniveau is het echter nog afwachten wat de sectoren zullen doen. De Wet Peeters voorziet nl. in een wachttermijn van 6 maanden na het aanvatten van de Voorzitter van het paritair comité tot het uitwerken van een sector-cao. Pas indien de sectoren geen cao afsluiten binnen die periode van 6 maanden (m.a.w. uiterlijk tegen 1 augustus 2018), dat de werkgevers een ondernemings-cao kunnen afsluiten.

 

 

3. Plicht of keuze?

 

Op dit vlak is de Wet Peeters bijzonder soepel: ook al is er een sectorale cao die voorziet in de invoering van het systeem van loopbaansparen, dan nog is het de keuze van de werkgever al dan niet het systeem toepasselijk te verklaren binnen de onderneming (bv. bedrijven met zware cycliciteit in de productie).

 

Bijkomend ligt de keuze om loopbaansparen toe te passen bij de werknemer:

  • De werknemer kan de werkgever niet verplichten het systeem toe te passen
  • De werkgever kan de werknemer niet dwingen in te treden in het systeem zelfs al is er een sector- of ondernemings-cao.

Het loopbaansparen zal dus “à la tête du client” worden opgestart.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

 

Gerelateerde publicaties