Nieuwe regeling KMO-Financiering

deel deze publicatie

1. KMO Financieringswet

 

De wet van 21 december 2013 met betrekking tot de financiering van KMO’s, beter gekend als de wet Laruelle-Geens, was erop gericht een specifiek kader te creëren dat gunstig is voor kredietverlening aan KMO’s. De wet somt enkele maatregelen op ter bescherming van de KMO, namelijk:

 

  • De bank moet eerst en vooral de nodige informatie opvragen aan de kredietnemer (beschrijving van de activiteit, het doel van het krediet, de actuele financiële resultaten, openstaande kredieten en zekerheden...).
  • De bank moet de KMO een passend krediet en een passende toelichting aanbieden.
  • Ingeval van een kredietweigering heeft de KMO het recht om de achterliggende reden hiervan te vernemen. Op deze manier kan de KMO haar kredietdossier aanpassen en haar zoektocht naar een andere financiële partner verderzetten

Indien de KMO dit wenst, kan het krediet bovendien te allen tijde vervroegd terugbetaald worden. De bank kan hiervoor wel een wederbeleggingsvergoeding (funding loss) aanrekenen. 

Deze wederbeleggingsvergoeding wordt aangerekend ter vergoeding van de intresten die de bank misloopt door de vervroegde terugbetaling.

 

De KMO financieringswet stelt dat deze wederbeleggingsvergoeding in geen geval hoger mag zijn dan 6 maanden interest. Deze beperking geldt enkel voor kredieten afgesloten door KMO’s na 10 januari 2014 en waarbij het geleende bedrag minder bedraagt dan 1 miljoen euro. Voor ondernemingskredieten boven de 1 miljoen euro of aangegaan voor 10/01/2014 is de funding loss, zijnde het geactualiseerd renteverlies voor de bank, van toepassing.

 

2. Hervorming van de KMO Financieringswet

 

De wet-Laruelle legde aldus een aantal nieuwe regels vast voor alle nieuwe KMO-kredieten sinds begin 2014. Na drie jaar hield de FOD Economie een evaluatie waaruit twee pijnpunten bleken:

enerzijds de problematiek van de wederbeleggingsvergoeding en anderzijds de problematiek van de zekerheden en waarborgen die banken eisen bij het afsluiten van een krediet. De hervormingen komen aan beide bekommernissen tegemoet.

 

Eerst en vooral heeft de hervorming het plafond van de beperkte wederbeleggingsvergoeding opgetrokken van 1 miljoen euro naar 2 miljoen euro. Dit is enkel geldend voor nieuwe kredietopeningen vanaf 08/01/2018. Voor kredieten boven de 2 miljoen is nog steeds de funding loss van toepassing.

 

Daarnaast zorgt de hervorming ook voor een verbetering van de precontractuele informatie inzake kredieten en waarborgen. Kredietnemers en borgstellers moeten voorafgaandelijk de mogelijkheid hebben om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen alsook een document betreffende de waarborgen en de zekerheden. Men moet de kredietnemer na een gedeeltelijke terugbetaling eveneens de mogelijkheid geven om de waarborg te herzien. Bij weigering van een vrijgave van de waarborgen heeft de kredietnemer ook hier het recht om de achterliggende reden te kennen.

 

Tot slot wordt de administratie voor microkredieten (< 25.000 EUR) beperkt, tenminste voor zover er geen zekerheden of waarborgen worden gesteld of niet in een contractueel bepaalde wederbeleggingsvergoeding wordt voorzien.

 

Het wetsontwerp werd goedgekeurd door het parlement en werd op 29 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet is effectief van kracht sinds 08/01/2018.

Gerelateerde publicaties