Overgangsrecht nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

deel deze publicatie

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) in werking getreden. Hierbij een bloemlezing van de belangrijkste principes van het overgangsrecht.

 

 

Onmiddellijke toepassing op nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen

 

Sinds 1 mei 2019 worden alle nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen onderworpen aan de bepalingen van het WVV.

 

De volgende vennootschappen kunnen sinds 1 mei 2019 niet meer worden opgericht:

 • De stille handelsvennootschap (vervangen door de stille maatschap)
 • De tijdelijke handelsvennootschap (vervangen door de tijdelijke maatschap)
 • CVOA
 • ESV
 • LV
 • EBVBA en S – BVBA
 • Comm.VA
 • VSO

 

Uitgestelde toepassing op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen

 

Op de 1 mei 2019 bestaande vennootschappen wordt het WVV in principe pas van toepassing op 1 januari 2020. D.w.z. dat de dwingende bepalingen vanaf 1 januari 2020 van toepassing worden. Een overzicht van de dwingende bepalingen komt in een volgend artikel aan bod. Ook de aanvullende bepalingen krijgen vanaf 1 januari 2020 uitwerking, tenzij de statuten hiervan afwijken.

 

Bij de eerstvolgende statutenwijziging moeten de bestaande vennootschappen hun statuten volledig aanpassen aan het nieuwe WVV. Bestaande vennootschappen kunnen hun statuten aanpassen t.e.m. 1 januari 2024. Een miskenning van deze verplichting geeft aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid.

 

 

Mogelijkheid tot opt – in voor bestaande vennootschappen en verenigingen

 

Bestaande vennootschappen kunnen evenwel beslissen om reeds vóór 1 januari 2020 de nieuwe regels van het WVV toe te passen. Dit vereist een statutenwijziging.

 

Een opt – in brengt o.m. de volgende mogelijkheden met zich mee:

 • Versoepeling uitkering “kapitaal” BV/CV (indien dit bij omvorming beschikbaar wordt gesteld);
 • Uitkering interim – dividend in een BV;
 • 1 aandeelhouder in BV en NV;
 • Enige bestuurder in NV;
 • Uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht / zonder stemrecht / voorwaardelijk stemrecht;
 • Uitgifte van preferente aandelen;
 • Minder restricties op inkoop eigen aandelen;
 • Uittreding ten laste van de vennootschap in BV en CV;
 • Ontslagbescherming bestuurders;
 • Vrije overdracht aandelen BV;
 • Bersoepeling bijeenroepen algemene vergadering.

Aan een opt – in zijn er ook nadelen verbonden, zijnde:

 • Strengere regels bij de vaste vertegenwoordiging;
 • Toepassing liquiditeitstest in de BV (in een NV moet men enkel rekening houden met de netto – actieftest, hetgeen minder zwaar is);
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder ingeval van nalatigheid.

! Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan deze nadelen, zelf zonder een opt – in. Deze nadelen kunnen aldus geen reden vormen om een omvorming uit te stellen.

 

 

Omzetting afgeschafte rechtsvormen

 

De afgeschafte rechtsvormen (opgesomd onder punt 1) moeten tegen 1 januari 2024 worden omgezet in een andere rechtsvorm. Tot het ogenblik van omzetting blijven de regels van het oude Wetboek van vennootschappen van toepassing, tenzij deze regels in strijd zijn met de dwingende bepalingen.

 

Indien wordt omgezet naar de vorm die het nieuwe WVV ter vervanging van de oude vorm voorschrijft (bv. omzetting van een CVBA, die niet langer aan de definitie van een CVBA voldoet, naar een BV) volstaat een statutenwijziging. In dit geval dient de omzettingsprocedure, zoals voorzien in het WVV, niet te worden gevolgd. Een staat van actief en passief, een verslag van de revisor (over deze staat van actief en passief) en een verslag van het bestuursorgaan is aldus niet vereist.

 

Indien de afgeschafte rechtsvormen niet tijdig worden omgezet, worden deze op 1 januari 2024 automatisch omgevormd. Na de omzetting van rechtswege moet het bestuursorgaan binnen een termijn van zes maanden een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, zodat de vennootschap haar statuten kan aanpassen aan het WVV.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties