Actieplan Sociale Inspectiediensten 2018

deel deze publicatie

1. Aangekondigde flitscontroles 

 

Op vandaag is er reeds kennis van nieuwe flitscontroles. Werkgevers in deze sectoren kunnen zich dan ook op onderstaande data verwachten aan onaangekondigde controles op hun bedrijf en plaatsen waar ze werken uitvoeren:

 

 • Metaalsector: 23 maart 2018
 • Garages en carwashes: 18 mei 2018
 • Bewaking (festivals): 5 juli 2018
 • Land- en tuinbouw: 21 september 2018
 • Taxi en vervoer: 16 november 2018

 

2. Prioriteiten 2018

 

Zoals reeds enkele jaren spitst de sociale inspectie zich toe op volgende voor haar essentiële onderwerpen en deze zullen in 2018 nog steeds als prioritair worden beschouwd:

 

 • internationale sociale dumping: controle verderzetten waarbij bilaterale akkoorden worden gesloten om de gegevensuitwisseling te verbeteren (bv. met Polen);
 • schijnzelfstandigen: strengere controle door een betere en snellere gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten en een herziening van de wet op de arbeidsrelaties;
 • Grootstedenbeleid: aantal controles in grootsteden zoals Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt en Luik verhogen.

 

3. Belangrijke randvoorwaarden om sociale fraude aan te pakken

 

De Overheid is van mening dat zij voldoende middelen ter beschikking stelt om inbreuken op de sociale wetgeving tegen te gaan en het de werkgevers eenvoudiger te maken. Zo verwijst de Overheid naar:

 

 • Lastenverlaging: bv. de taxshift, uitbreiding flexi-jobs, lastenverlaging in de bouwsector, …).
 • Vereenvoudigde regelgeving
 • Verhoging pakkans door sectorspecifieke maatregelen

 

4. Geviseerde Sectoren in 2018

 

Volgende sectoren mogen zich dit jaar aan extra en doelgerichte controles verwachten met een sectorspecifiek actieplan:

 

 1. Bouwsector (werken in onroerende staat en werven): het streefdoel is min. 2.000 gerichte controles welke ook in het weekend, na 18u en in het bouwverlof kunnen plaatsvinden.
 2. Elektrotechnische sector: hier is het streefdoel gezet op min. 400 controles. De bedoeling is hier de oneerlijke concurrentie, onder meer vanuit Oost-Europa, tegen te gaan.
 3. Schoonmaaksector:  streefdoel van minstens 270 controles met extra aandacht voor zwartwerk, ‘valse onderwerpingen’ aan de sector  en misbruik van deeltijdse arbeid.
 4. Horecasector: met een streefdoel van 2.200 controles wordt hier nog steeds specifieke aandacht geschonken aan het tegengaan van zwartwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met het Charter tussen de inspectiediensten, de sociale partners en de regering over het uitvoeren van controles met wederzijds respect, dat dit jaar geëvalueerd zal worden. Hierover wordt binnenkort een gedetailleerd artikel gepubliceerd, waarvan we jullie uiteraard op de hoogte zullen houden.
 5. Transportsector: deze sector blijft kampen heeft met heel wat vormen van fraude, zoals tachograaffraude, sociale dumping en illegale cabotage. De controles worden dan ook gezet op een streefdoel van minstens 600 weg- en zetelcontroles.
 6. Vleessector (slachthuizen en vleesversnijderijen): nieuwe sector in de controles met het oog op zwartwerk en als startstreefdoel minstens 50 gerichte controles.
 7. Taxisector (klassiek en online): Hier moeten minstens 50 controles verricht worden met de focus op de naleving van de minimumlonen.
 8. Verhuissector: De focus ligt net als bij de taxisector op de naleven van de minimumlonen. 
 9. Bewakingssector: Minstens 40 controles moeten zich in de bewakingssector op het naleven van de minimumlonen richten. 
 10. Land- en tuinbouwsector: Hier zal vooral gecontroleerd worden op illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detachering, onwettige terbeschikkingstelling. Er zullen minstens 100 controleacties worden uitgevoerd.
 11. Garage en carwash sector:  minstens 150 controles in deze sector worden uitgevoerd.
 12. Metaal en technologie: Er zullen minstens 100 controles in deze sector worden uitgevoerd.
 13. Begrafenissector: Er zullen 50 controles in deze sector worden uitgevoerd.

 

  5. Nieuwe specifieke controles

   

  Het actieplan beoogt ook andere situaties te controleren zoals:

   

  • de publieke werkgevers;
  • het “kunstenaarsstatuut”;
  • de tijdelijke werkloosheid;
  • de uitkeringsgerechtigden
  • het huis- en ambassadepersoneel;
  • de aangifte van werken (in de bouw-, vlees- en bewakingssector);
  • de naleving van de arbeidswet, en meer bepaald de regels inzake werkbaar en wendbaar werk.

  Een bezoekje van de inspectiediensten komt er dus hoogstwaarschijnlijk aan!

   

  Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

  Gerelateerde publicaties