Starters kunnen binnenkort hun btw-tegoed maandelijks terugvragen

deel deze publicatie

Het btw-KB nr. 4 omtrent de maandelijkse teruggaaf van btw-tegoeden wijzigde recent voor starters. Wanneer het tegoed minstens 245 euro bedraagt, kunnen starters gedurende een periode van 24 maanden na de opstart hun btw-tegoed maandelijks terugvragen en dit vanaf 1 januari 2020.

 

 

1. Huidige situatie

 

De praktijk wijst uit dat belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, niet steeds over voldoende financiële middelen beschikken en aldus snel in liquiditeitsproblemen kunnen komen. Wanneer zij immers een btw-tegoed hebben, krijgen zij dat tegoed pas terug op het einde van de derde maand volgend op het kwartaal waarvoor zij hun aangifte hebben ingediend. Daar komt nu verandering in voor starters (zie punt 2).

 

Maar hoe zit de teruggaafprocedure ook al weer in elkaar? Hierna een kort overzicht

 

U dient uw aangifte per kwartaal in:

 

U dient uw aangifte maandelijks in:

 

 

2. Voor starters

 

Het nieuwe KB breidt de regeling van de maandelijkse teruggaaf van het btw-krediet uit met een nieuwe categorie belastingplichtigen, met name belastingplichtige starters.

 

Voorwaarden voor maandelijkse teruggaaf:

  • De periodieke btw-aangifte moet maandelijks én elektronisch worden ingediend;
  • Het btw-tegoed bedraagt minstens 245 euro;
  • Gedurende de eerste 24 maanden na de opstart van de activiteiten;
  • Een vergunning verleend door het btw-controlekantoor is niet noodzakelijk;
  • Dient uitdrukkelijk aangeduid te worden in de btw-aangifte door het plaatsen van een kruisje in het kader ‘Aanvraag om terugbetaling’. Zonder kruisje in dit kader, wordt het btw-tegoed niet teruggeven, maar overgedragen naar het volgend aangiftetijdvak.

De btw wordt aan de starters terugbetaald ‘ten laatste de tweede maand die volgt op het tijdvak van de maandelijkse aangifte’. De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2020. Het is evenwel op heden nog onduidelijk als de onderneming haar activiteit effectief gestart dient te hebben vanaf 1 januari 2020 (indienen van formulier 604A ingaand vanaf 1 januari 2020), dan wel als niet-startende ondernemingen (opgericht bijvoorbeeld op 1 oktober 2019) vanaf 1 januari 2020 van dit regime gebruik kunnen maken. Bijkomende info volgt aldus.

 

P.M. Voor de belastingplichtige starters die hun periodieke aangiften op kwartaalbasis wensen in te dienen, zal de Administratie er in de mate van het mogelijke op toezien dat de teruggaaf wordt uitgevoerd uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties