Startersjobs

deel deze publicatie

Met het nieuwsbericht van 18 april 2018 (artikel hierna hernomen) informeerden we u van de nieuwe stimulans voor werkgevers die jongeren aanwerven De Startersjobs zouden in principe van toepassing worden vanaf 1 juli, maar door het ontbreken van het nodige K.B. die de berekening van de netto toeslag bepaalt, heeft de Startersjobs haar intrede gemist

 

Om de jongerenwerkloosheid aan te pakken en werkgevers te stimuleren ook jongeren aan te werven, wordt met ingang van 1 juli 2018 de “Startersjobs” van toepassing. Startersjobs bieden aan de werkgevers die jongeren in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde duur de mogelijkheid hen aan te werven aan een lager brutoloon (en zo lagere werkgeverskosten), dit op basis van hun leeftijd.

 

De jongere zal evenwel geen vermindering ondervinden van zijn netto-inkomen. De jongere zal nl. een extra premie ontvangen als compensatie.

 

Maar wat houdt het systeem nu juist in?

 

 

1. Daling van het brutoloon

 

De werkgever en de jongere die overeenkomen de arbeidsovereenkomst te sluiten onder het systeem van de startersjobs, zullen toepassing maken van een verlaging van het brutoloon. De vermindering gebeurt aan de hand van vaste percentage afhankelijk van de leeftijd van de jongere:

 • Werknemer van 18 jaar: vermindering brutoloon met 18%
 • Werknemer van 19 jaar: vermindering brutoloon met 12%
 • Werknemer van 20 jaar: vermindering brutoloon met 6%

De vermindering geldt per leeftijd waardoor het brutoloon gradueel zal stijgen naar mate de jongere ouder wordt.

 

Om als werkgever toepassing te kunnen maken van de vermindering voor startersjobs, dienen een aantal expliciete voorwaarden te zijn voldaan:

 • het niet-verminderde brutoloon van de jongere is gelijk aan het (sectoraal) minimumloon à betaal je als werkgever meer dan het minimumloon, dan zal geen vermindering kunnen worden doorgevoerd.
 • De jongere is onmiddellijk voor indiensttreding ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
 • De jongere was niet verbonden d.m.v. een arbeidsovereenkomst van min. 2 kwartelen voor een max. tewerkstelling van een 4/5e betrekking bij 1 of meerdere werkgevers en dit gedurende de periode T – 6 t.e.m. T – 3 (T = kwartaal van indiensttreding bij de werkgever die gebruik maakt van het verlaagd brutoloon)

Vrijgesteld voor de berekening van tewerkstelling zijn prestatie als leerling, prestaties als jobstudent, prestaties als flexi-jobber, prestaties als extra in de tuin- en landbouwsector of een periode van IBO.

 

Van zodra de jongere de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, is het gebruik van de startersjobs niet langer mogelijk en houdt de vermindering op.

 

Voorbeeld:

Dirk baat een garage uit en valt hierdoor onder het PC 149.04 (metaalhandel). Hij sluit een arbeidsovereenkomst met Léon. Léon is bij de start van de arbeidsovereenkomst 18 jaar. Volgens PC 149.04 is het minimumloon voor een hulpwerkman (cat. A1) werkzaam in de 37,5u – werkweek 12,43 EURO/uur ofwel een bruto maandloon van 2.019,87 €.

 

Dirk zal op het brutosalaris Léon een korting krijgen gelijk aan 18% gedurende de maanden dat Léon 18 jaar is, 12% vanaf Léon 19 jaar is en 6% vanaf Léon 20 jaar is.

 

Na toepassing van de startersjobs zal Dirk een totale “korting” hebben ontvangen van:

 • Léon is 18 jaar:  2.019,87 EURO bruto -18% (- 363,57 EURO bruto) = 1.656,30 EURO bruto, of 4.362,84 EURO jaarlijkse besparing in termen van brutosalaris. Rekening houdend met de basiswerkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de jaarlijkse besparing 5.453,55 EURO.
 • Léon is 19 jaar:  2.019,87 EURO – 12% (- 242,38 EURO bruto) = 1.777,48 EURO bruto, of 2.908,56 EURO jaarlijkse besparing. Rekening houdend met de basiswerkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de jaarlijkse besparing 3.635,70 EURO.
 • Léon is 20 jaar:  2.019,87 EURO – 6% (- 121,19 EURO bruto) = 1.898,68 EURO bruto, of 1.454,28 EURO jaarlijkse besparing. Rekening houdend met de basiswerkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de jaarlijkse besparing 1.817,85 EURO.

Over de 3 jaar zal Dirk genieten van een besparing op het brutosalaris van 8.725,68 EURO. Rekening houdend met de werkgeversbijdragen op dit brutoloon, bedraagt de totale besparing 10.907,10 EURO

 

 

2. Forfaitaire toeslag

 

Zoals gemeld mag de toepassing van de startersjob er niet toe leiden dat de jongere zijn netto-inkomen ziet dalen. De werkgever die wenst gebruik te maken van het verlaagd brutoloon dient aan iedere jongere die onder dit systeem wordt aangeworven, maandelijks een forfaitaire toeslag te betalen die in theorie gelijk is aan het verschil in het nettoloon indien de vermindering niet zou hebben plaatsgevonden en het nettoloon bij toepassing van de vermindering.

 

De werkelijke hoogte van de toeslag zal worden bepaald aan de hand van tabellen en zal afhankelijk zijn van de leeftijd van de jongere. De tabel zal opgenomen worden in een nog te publiceren uitvoeringsbesluit.

 

De forfaitaire toeslag is een nettobedrag wat wilt zeggen dat ze is vrijgesteld van RSZ (zowel in hoofde van de werkgever als voor de werknemer) en er geen belastingen dienen te worden betaald op de toeslag.

 

 

3. Voorwaarde + compensatie

 

Om gebruik te kunnen maken van het systeem, moet, los van de voorwaarden opgenomen in punt 1, de werkgever:

 • in de arbeidsovereenkomst van de jongere uitdrukkelijk melding maken van de vermindering van het brutoloon en de forfaitaire compensatie à een schriftelijke arbeidsovereenkomst is hier wel noodzakelijk!
 • bij de DIMONA-aangifte melding krijgen dat de jongere voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van de vermindering.

De werkgever zal het bedrag welke hij maandelijks uitbetaalt als forfaitaire toeslag kunnen in mindering brengen van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

 

 

4. Inwerkingtreding

 

De starterjobs zijn mogelijk voor alle arbeidsovereenkomsten afgesloten en ingaand vanaf 1 juli 2018.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties