Steun voor circulair ondernemen: Deadline aanvraag is 4 september!

deel deze publicatie

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om circulaire economieprojecten te ondersteunen.  De circulaire economie is één van de zeven prioritaire thema’s uit de langetermijnstrategie “Visie 2050” van de Vlaamse regering.

 

De subsidie is bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeks-instellingen, organisaties en burgers. Steunaanvragen kunnen ingediend worden t.e.m. 4 september 2019 om 12u 's middags ten laatste.

 

 

1. Voor wie?

 

De subsidie is bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers.  Samenwerkingen met andere partijen in de keten (van producent naar consument en terug) worden aangemoedigd.

 

 

2. Voor welke projecten?

 

Het moet gaan om projecten die als experimenteel, demonstratie- of disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

 

 • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
 • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten.  De subsidies dienen dus niet voor de financiering van zuivere productinnovaties.  

 

3. Wat zijn de inhoudelijke voorwaarden?

 

De projectvoorstellen worden op basis van een ingevuld indienformulier getoetst aan volgende criteria:

 

 • De toepassing van innovaties, die in het bijzonder ingezet worden op één of meerdere van onderstaande topics:
  • Partnersamenwerking in de keten (voorbij de bedrijfspoort en de comfort zone);
  • Systeemdenken (niet enkel focussen op één product, maar op een heel behoeftesysteem);
  • Slim ontwerp (dematerialisatie, optimalisatie, virtualisatie,...);
  • Herstel, hergebruik & remanufacturing (verlengen levensduur van producten);
  • Nieuwe verdienmodellen (voornamelijk product-dienst-combinaties);
  • Intelligente retourlogistiek (traceerbaarheid, verzamelpunten, waarborgen, gedeeld transport...);
  • Toepassen van slimme technologie in een maatschappelijke context als driver voor circulaire economie (IoT, blockchain, AI, VR, AR, big data...)
 • Voorbeeldwaarde wat betreft impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen;
 • Maatschappelijke en economische relevantie en opschaalbaarheid van het project, d.i. de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
 • Goede specificering van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project;  projectvoorstellen met meerdere partners of met een goede wisselwerking met de relevante partners in de keten worden gezien als meerwaarde;
 • Het project draagt bij tot het leren, de demonstratie en disseminatie van de principes van de circulaire economie; is men bereid om de kennis die opgedaan wordt in het project te delen, onder meer als case van Vlaanderen Circulair?

 

4. Welke kosten komen in aanmerking?

 

 • Personeels- en werkingskosten: de erkende projectkosten zijn reële personeelskosten en werkingskosten die rechtstreeks verband houden met de werkpakketten van het project, zijnde voornamelijk experimenteer-, demonstratie- en disseminatie-activiteiten. De indirecte werkingskosten bedragen maximaal 20% van de personeelskosten.
 • Onderaanneming: onderaannemingskosten kunnen aanvaard worden als directe werkingskosten in het project en dienen als dusdanig opgegeven worden in de budgettabel bij indiening. Hier het billijkheidsprincipe: de leverancier met de beste prijs/kwaliteit-verhouding wordt gekozen.
 • Investeringskosten: investeringen in zoverre ze direct relevant zijn voor dit project en geen deel uitmaken van gewone investeringen binnen de normale bedrijfsvoering. De uitsluitende relevantie voor dit project dient te worden aangetoond.

 

5. Hoeveel bedraagt de steun?

 

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project met een maximum van 100.000 euro. Er is voor deze oproep een budget van 4,9 miljoen euro voorzien.

 

 

6. Wat is de timing?

 

De deadline voor indiening is woensdag 4 september 2019 om 12u 's middags.  De projecten starten in 2019, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2021. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project dat langer loopt.

 

 

7. Meer info?

 

https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call

 

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties