Nieuwe subsidie voor ecologisch en veilig transport

deel deze publicatie

Voor wie?

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en die minstens over één vrachtwagen voor het vervoer van goederen over de weg beschikken waarvan het maximaal toegestaan gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

 

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Onder uitgaven wordt verstaan de aankoop, huur of leasing van in aanmerking komende diensten en goederen, waarvan de contract- of factuurdatum valt na 1 januari 2017.

 

Zowel uitgaven voor de aanschaf van nieuwe voertuigen als voor de ombouw van bestaande voertuigen komen voor subsidiering in aanmerking.

 

Een voertuig komt in aanmerking als het:

 • in België is ingeschreven;
 • eigendom is van de onderneming of geleased wordt voor minstens 3 jaar;
 • nog niet eerder in aanmerking kwam voor de subsidie.

De in aanmerking komende diensten en goederen zijn onderverdeeld in 6 rubrieken:

 • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
 • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
 • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
 • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
 • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
 • maatregelen ter vermijding van diefstal.

Er is een uitgebreide limitatieve lijst van concrete uitgaven die in aanmerking komen binnen elk van die 6 rubrieken.  Deze lijst is terug te vinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

 

Er zijn tevens een aantal uitgaven die uitdrukkelijk uitgesloten worden:

 • maatregelen die wettelijk verplicht zijn;
 • maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen;
 • maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven;
 • De uitgaven die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en niet gespecialiseerde adviezen;
 • installatiekosten en BTW.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de  drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019.

 

Voor de meeste in aanmerking komende uitgaven bedraagt het steunpercentage 80%. In enkele gevallen is de steun echter beperkt tot 30%.

De steun is beperkt tot een maximum van 3.000 euro per voertuig.

 

Hoe aanvragen?

De steunaanvraag moet digitaal ingediend worden op een daartoe voorziene webapplicatie van de Vlaamse overheid.

 

Per kalenderjaar kan een onderneming één steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal 1.000 euro te bedragen. 

 

Uitbetaling

Na de behandeling van de aanvraag ontvangt de onderneming een schriftelijke kennisgeving van de beslissing. Bij een positieve beslissing wordt de steun uitbetaald op het Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Alle bewijsstukken die betrekking hebben op de subsidie moeten minstens vijf jaar na datum van de steunaanvraag bewaard blijven en op verzoek van het VLAIO voorgelegd worden.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties