Vastgoed in de lift

deel deze publicatie

Het huidige, steeds meer urbaniserende landschap en de als paddenstoelen uit de grond schietende nieuwbouwprojecten bevestigen meer dan ooit het alom bekende gezegde “de Vlaming heeft een baksteen in de maag”. Voor ieder die professioneel dan wel privé met het begrip “vastgoed” in aanraking komt, brengt 2019 alvast heel wat wijzigingen in het “vastgoedlandschap”. Van het nieuwe huurrecht tot de woningpas, hierna treft u  de belangrijkste wijzigingen en krachtlijnen van de nieuwe wetgevingen alsook worden enkele bestaande aandachtspunten in herinnering gebracht.

 

 

1.1 Vlaams woninghuurdecreet

 

Voortaan zal u voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019, rekening dienen te houden met de nieuwe regels vervat in het Vlaams woninghuurdecreet indien de huurder in het onroerend goed zijn hoofdverblijfplaats wenst te vestigen.

 

Wat betreft de medehuur, geeft de wetgever voortaan duidelijk aan wie al dan niet automatisch wordt aangeduid als medehuurder in geval de huurder gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend is. Een en ander is immers van groot belang, aangezien de medehuurder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden is voor de uitvoering van de verplichtingen van de huurovereenkomst.

 

Ook de huurwaarborg ondergaat een kleine make-over op vlak van vorm en bedrag. Voortaan heeft de huurder de keuze tussen drie vormen om zijn huurwaarborg te stellen nl. de geïndividualiseerde rekening of een zakelijke zekerheidstelling, beide bij een financiële instelling, ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling. Indien de verhuurder hier mee akkoord gaat, kan er ook geopteerd worden voor een persoonlijke borgstelling. Bovendien wordt het bedrag van de waarborg van maximum 2 maand huur verhoogd naar 3 maand huur. Belangrijk te vermelden is dat de regeling omtrent de huurwaarborg pas later in werking zal treden op een door de Vlaamse regering te bepalen datum.

 

Ook wat betreft de aansprakelijkheid van de verhuurder/huurder wordt door het woninghuurdecreet voor beide partijen de verplichting ingevoerd om hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren.

 

Tot slot houdt men bij de zoektocht naar een nieuwe huurder maar beter in het achterhoofd dat de verhuurder niet ongestoord een kijkje mag nemen in het privéleven van de kandidaat-huurder. Enkel het opvragen van informatie die noodzakelijk is om na te gaan of deze laatste zijn huurdersverplichting kan nakomen, is toegelaten.

 

 

1.2 Hervorming appartementsrecht

 

Ook in het appartementsrecht treden op 1 januari 2019 heel wat nieuwe en gewijzigde bepalingen in werking. De hervormingen maken het onder meer mogelijk om vlotter te kunnen beslissen tot ingrijpende werken met betrekking tot de gemene delen door het verlagen van de meerderheidsvereiste van 3/4de meerderheid tot een vereiste van 2/3de meerderheid, en ingeval van wettelijk verplichte werken tot een gewone meerderheid.

 

Bovendien zal elk gebouw, naast de statuten (bestaande uit een basisakte en een reglement van mede-eigendom) tevens over een verplicht reglement van interne orde dienen te beschikken. Op heden is er in veel appartementsgebouwen reeds dergelijk document voorhanden maar vanaf 1 januari 2019 zal dit document enkele specifieke vermeldingen dienen te bevatten (o.a. spelregels van de algemene vergadering). In tegenstelling tot de basisakte en het reglement van mede-eigendom kan het reglement van interne orde onderhands worden opgesteld, wat de wijziging ervan zal vergemakkelijken. Als syndicus zal men aldus de nodige acties dienen te ondernemen.

 

 

1.3 De woningpas

 

Op 3 december 2018 werd door de Vlaamse ministers van Energie, Milieu en Wonen de woningpas voorgesteld. De woningpas is een digitaal paspoort waarop de eigenaar alle beschikbare informatie over zijn woning kan raadplegen (o.a. alle administratieve informatie,  geografische informatie, EPB,…). Bedoeling is dat eigenaars de informatie betreffende hun woning makkelijker kunnen consulteren en delen met anderen. In de toekomst zal de woningpas nog verder worden aangevuld met meer informatie en ook uitgebreid worden naar andere types van onroerend goed. De woningpas kan eenvoudig geconsulteerd worden op woningpas.vlaanderen.be met persoonlijk token, e-id of de it’s me-app.

 

 

1.4 Onroerende verhuur – opslagruimte

 

De gewijzigde wetgeving inzake onroerende verhuur en btw werd in eerdere bijdragen reeds toegelicht. Toch wensen wij nogmaals de aandacht te vestigen op de gewijzigde regelgeving inzake de verhuur van opslagruimtes:

 

  • Nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1/01/2019 waarbij voldaan is aan de nieuwe definitie van opslagruimte: optie om te verhuren met btw in de B2B-relatie, een verplichting in B2C.
  • Wat betreft de bestaande huurovereenkomsten:
    • Is in de oude én nieuwe wetgeving voldaan aan de definitie van opslagruimte: dan blijft de terbeschikkingstelling onderworpen aan btw tot het einde van de overeenkomst.
    • Werd er vóór 1 januari 2019 niet voldaan aan de definitie van opslagruimte en vanaf 1 januari 2019 wel: voor B2B optie voor verhuur met btw met eventuele herzieningen in het voordeel van de verhuurder. B2C: blijft tot einde van de overeenkomst vrijgesteld van BTW.

De boodschap is hier dus: herbekijk tijdig eventuele overeenkomsten inzake de verhuur van opslagruimtes!

 

 

1.5 Administratieve verplichtingen bouwsector

 

Niets nieuws onder de zon maar wel de nodige aandacht waard: de administratieve verplichtingen in hoofde van bouwpromotoren en aannemers. Bij het uitvoeren of laten uitvoeren van werk in onroerende staat blijft het van groot belang na te gaan of hier geen verplichtingen dienen vervuld te worden inzake inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden, aangifte der werken, aanwezigheidsregistratie, verzekeringsplicht,…

 

Sancties op het niet naleven van voormelde verplichtingen zijn niet min dus boodschap aan de bouwheer/aannemer: “bezint eer u begint”.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties