Verstrengde reglementering voor het tewerkstellen van personeel in Frankrijk

deel deze publicatie

Emmanuel Macron, toenmalig Minister van Economie en huidig Frans President, heeft met de Wet van 6 augustus 2015 de strijd tegen de sociale dumping opgevoerd. Uitgangspunt van de Wet is de toepassing van de Franse arbeidswetgeving op alle in Frankrijk tewerkgestelde
werknemers, ongeacht of zij tewerkgesteld zijn door een Franse dan wel een buitenlandse werkgever.

 

 

1. Administratieve verplichtingen in Frankrijk = Algemene verplichting


Sinds augustus 2015 moet iedere Belgische werkgever, ongeacht de sector, wanneer hij
personeel (tijdelijk) tewerk wil stellen in Frankrijk (detacheren), een aantal verplichte
formaliteiten vervullen vooraleer effectief prestaties mogen worden uitgevoerd.

 

Elektronische aangifte van tewerkstelling
Voor iedere aanwezigheid van personeel op Frans grondgebied moet een verklaring van
detachering gebeuren bij de plaatselijke Franse Sociale Inspectie. De wet voorziet
momenteel geen omschrijving voor “de aanwezigheid”, waardoor zelfs een uur prestatie
dient gemeld te worden… Deze verklaring gebeurt online (https://www.sipsi.travailemploi.
gouv.fr).


Vertegenwoordiger
Bijkomend moet er een Franse vertegenwoordiger naar keuze (boekhouder/sociaal
kantoor/…) worden aangesteld die zal dienen als contactpersoon met de Franse
autoriteiten. De vertegenwoordiger zal o.a. een kopie bijhouden van sociale documenten
van de gedetacheerde.


Naleven Franse arbeidswetgeving en documenten
Bij tewerkstelling in Frankrijk moeten minstens de bepalingen inzake verloning en arbeidsduur
zoals voorzien in de Franse arbeidswet worden gerespecteerd. Daarnaast moet de
werkgever bij een sociale inspectie alle arbeidsrechtelijke documenten kunnen voorleggen
die betrekking hebben op de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer. Hoewel de
wet zelf geen verplichtingen op legt inzake het taalgebruik, wordt aangeraden een
Franstalige kopie ter beschikking te houden.

 


2. Bijzondere sectoren = Bijkomende verplichtingen


Transportsector
De transportsector, zowel goederen- als personenvervoer, dient door het Franse Decreet
2016/418 een aantal bijkomende verplichtingen na te leven wanneer het om transport in het
kader van cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee plaatsen in
Frankrijk door een niet-Franse bedrijf), internationale ritten met laden of lossen in Frankrijk of in
geval van intra-groep-detacheringen.


De bijkomende verplichtingen voor de transportsector zijn:
1. Aanwezigheid “papieren Detacheringsattest” in de vrachtwagen: Tot 30 juni 2017 is
dit een versoepeling t.a.v. de online aangifte. Deze attesten zijn 6 maanden geldig en
dienen vervolgens opnieuw aangevraagd te worden.
LET WEL! Met ingang van 1 juli 2017 dienen ook voor de transportsector alle aangiften
online te gebeuren!


2. Aanwezigheid kopie arbeidsovereenkomst in de vrachtwagen: Franse vertaling is
aangeraden.


De bijkomende verplichtingen gelden niet voor zelfstandige chauffeurs, transitvervoer
(zonder halte in Frankrijk) of vervoer voor eigen rekening.


Bouwsector
Met ingang van 1 januari 2017 moet iedere werkgever die een werknemer werken laat
uitoefenen in Frankrijk een BTP-kaart aanvragen voor die werknemer. Dit is een professionele
identiteitskaart die illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie in de bouwsector moet
tegengaan. De kaart moet, net als de detacheringverklaring, online worden aangevraagd
via de website www.cartebtp.fr en bevat zowel de gegevens van de werkgever als van de
werknemer.
De BTP-kaart is geen vrijstelling van de detacheringsaangifte. Werkgevers in de bouwsector
dienen aldus twee meldingen te doen.

 


3. Administratieve Verplichtingen in België


Naast de meldingen in Frankrijk moet iedere Belgische werkgever die mensen uitstuurt naar
Frankrijk ook in België aangifte doen van detachering om zo de Belgische sociale zekerheid
van toepassing te laten op de werknemer tijdens de duur van de detachering (de Limosaaangifte).

 

De aangifte genereert een A1-attest welke de werknemer bij zich dient te hebben
gedurende de ganse duur van de detachering. Is er geen A1-attest aangevraagd, loopt
men het risico onderworpen te zijn aan de Franse sociale zekerheid voor de duur van de
detachering.

 


4. Sancties


Het niet kunnen voorleggen van de nodige detacheringsmelding of het ontbreken van een
vertegenwoordiger kan een administratieve boete met zich meebrengen die varieert tussen
de 400 en 2.000 euro.


Bijkomend kan men in de transportsector worden beboet voor de afwezigheid van het
detacheringsattest of de kopie van arbeidsovereenkomst. De boetes hier lopen op van 450
euro tot 750 euro per ontbrekend document. Zware inbreuken (als geen enkele voorwaarde
is voldaan) of herhaalde inbreuken kunnen zelfs leiden tot een tijdelijk verbod van uitoefenen
van transporten.

Indien de BTP-kaart voor de bouwsector ontbreekt, bedragen de administratieve boetes
2.000 euro per niet-aangegeven werknemer of 4.000 euro in geval van een herhaalde
inbreuk binnen het jaar na de eerste geldboete, met een max. boete van 500.000 euro.

 


5. Wat met andere landen ?


Naast Frankrijk voerde Luxemburg met de Wet van 14 maart 2017 een gelijkaardige
aangifteverplichting in voor detacheringen van “buitenlandse werknemers” naar Luxemburg
(www.itm.lu – Détachement) en dit voor alle sectoren.
In andere Europese lidstaten gelden voor dusver geen bijkomende verplichtingen.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties