Tijdelijke vrijstelling sociale bijdragen voor de varkens-, rundvee- en de fruitteeltsector

deel deze publicatie

De landbouwsector in het algemeen heeft het de laatste jaren zwaar te verduren…

 

Zo werden de fruittelers in 2014 het slachtoffer van de Russische boycot om geen fruit meer te importeren, daarna waren de weersomstandigheden dusdanig wispelturig dat de oogsten tegenvielen.

 

Halfweg september 2018 werden in de buurt van Etalle (provincie Luxemburg) dan de eerste gevallen van Afrikaanse varkenspest in België vastgesteld. Ondanks diverse maatregelen van de verschillende Gewesten kon een verdere verspreiding niet meer vermeden worden. Gevolg: grote financiële impact voor de varkenshouders door de opgelegde beperkingen inzake o.m. het vervoer van varkens en een sterke daling van de varkensprijzen…

 

Als laatste lijden ook de rundveehouders onder de gevolgen van de steeds dalende consumptie van vlees in het algemeen…

 

Dit alles leidt tot een totale sector in moeilijkheden waar de Overheid de financiële gevolgen voor de betrokkenen wilt beperken.

 

 

Erkenning als “sector in crisis”

 

Federaal Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Denis Ducarme, heeft de sector van de varkenshouders begin februari 2019 erkend als een “sector in crisis”. Op woensdag 24 april 2019 deed hij hetzelfde voor de rundveehouders en de fruittelers. Hierdoor kunnen de zelfstandige landbouwers werkzaam in deze sectoren een vrijstelling van hun sociale bijdragen kunnen aanvragen.

 

 

Vrijstelling sociale bijdragen

 

Landbouwers actief in de “sectoren in crisis” die hun inkomen drastisch hebben zien dalen, kunnen door middel van de vrijstelling van sociale bijdragen tijdelijk financiële ademruimte verkrijgen. De vrijstelling kan bekomen worden door een verzoek tot vrijstelling te richten aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij men als zelfstandige is aangesloten en de aanvraag te motiveren.

 

Voor wie?

De vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor zelfstandige landbouwers in hoofdberoep. Landbouwers in bijberoep kunnen zich niet beroepen op de vrijstellingsmogelijkheid.

 

Voor welke periode?

Je kan een vrijstellingsaanvraag indienen voor:

 

  1. Het verleden en de toekomst: Een verzoek tot vrijstelling kan worden aangevraagd voor een periode van 4 kwartelen voorafgaand aan het kwartaal van de aanvraag en de toekomst. Indien het verzoek tot vrijstelling gegrond is en wordt aanvaard, dan zal het sociaal verzekeringsfonds de reeds betaalde kwartalen terugbetalen.
  2. Enkel voor de toekomst: In dit geval heb je twee mogelijkheden:
    1. Je stopt gewoon iedere betaling van de kwartaalbijdrage en wacht tot ontvangst van de afrekening van het vierde kwartaal 2019. In dit geval moet je vóór 15 december 2019 de vrijstelling aanvragen voor alle onbetaalde afrekeningen van 2019. MAAR! Let op! Het zomaar niet betalen van kwartaalbijdragen zal leiden tot het automatisch heffen van kwartaalintresten. Het is dan ook zeer belangrijk je intentie tot staking van de betalingen onmiddellijk door te geven aan jouw sociaal verzekeringsfonds. Zo mijd je ook mogelijke  inningsprocedures.
    2. Je vraagt de vrijstelling aan voor de eindafrekening, zijnde de regularisatie van de jaarbijdragen 2 jaar na het prestatiejaar. Dat moet gebeuren binnen de vier kwartalen na ontvangst van de regularisatiebijdrage.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan ofwel via een vast opgelegd formulier (te verkrijgen bij ieder sociaal verzekeringsfonds) of kan online via de website van de sociale zekerheid (https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm).

 

Gevolgen van de vrijstelling?

Er is een verzoek ingediend om de periode van vrijstelling gelijk te laten stellen met perioden waar wel sociale bijdragen voor werden betaald. Een definitieve beslissing en omzendbrief hieromtrent dient nog te verschijnen.

 

Momenteel is het zo dat een tijdelijke vrijstelling van de bijdragenverplichtingen wel gevolgen zal hebben en deze afhangen van de gevraagde vrijstellingsperiode:

 

  1. Het verleden en de toekomst: je behoudt je recht op kinderbijslag, ziekte-uitkeringen of de terugbetaling van gezondheidszorgen. Voor de vrijgestelde periode (kwartalen) bouw je echter geen pensioenrechten op. MAAR! Als je vóór de verjaringstermijn van vijf jaar de vrijgestelde bijdragen plus de bijbehorende verhogingen alsnog zou betalen (omdat de financiële situatie het toelaat), dan zal je pensioenopbouw alsnog onaangetast blijven.
  2. Enkel voor de toekomst: Gezien je de kwartaalbijdragen gewoon bent blijven betalen is er geen invloed op je rechten (ook niet op het pensioen). De vrijstelling is nl. enkel aangevraagd voor de regularisatiebijdragen (de eindafrekening).

Opgelet!

Voor perioden van vrijstelling van bijdragen kunnen VAPZ-bijdragen niet fiscaal afgetrokken worden in het jaar waarin je voor één of meerdere kwartalen een vrijstelling kreeg.

 

 

Interessante maatregel?

 

De maatregel kan een handig instrument zijn om jezelf als zelfstandige wat meer ademruimte te verschaffen als de gelijkstelling nog volgt. Komt er geen gelijkstelling, dan vervalt de pensioenopbouw voor de vrijgestelde perioden wat al gauw kan leiden tot een pensioenverlaging.

 

De vraag stelt zich bijkomend of de maatregel voor de fruitteelt niet te laat komt en te weinig is, gezien de sector al langer in crisis verkeert dan het toepassingsgebied van de maatregel.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties