Wijziging tarieven erfrecht

deel deze publicatie

Op 23 februari 2018 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord m.b.t. het wijzigen van de tarieven van de erfbelasting. De bedoeling is dat de wijziging in werking zal treden op hetzelfde ogenblik als de wijziging van het erfrecht, d.i. op 1 september 2018. Er zullen in essentie vier zaken gewijzigd worden.

 

Om te beginnen dalen de tarieven voor verervingen tussen broers en zussen enerzijds en tussen vreemden anderzijds. Op heden worden deze erfenissen als volgt belast:

 

Met ingang van 1 september 2018 zullen deze nalatenschap aan de onderstaande tarieven belast worden:

 

Hoewel de tarieven op het eerste zicht een fikse daling kennen, zal de concrete impact voor de nalatenschap van de modale Vlaming al bij al relatief beperkt blijven, zeker voor de verervingen tussen broers en zussen. Immers zal op een nalatenschap die toekomt aan een broer of zus en uitsluitend uit één soort goederen bestaat (roerende, dan wel onroerende) tot en met een bedrag van 125.000,00 EUR een besparing van maximaal 1.750,00 EUR gerealiseerd worden. Voor een vererving tussen vreemden is dit maximaal 7.000,00 EUR. Dit komt doordat de daling van de tarieven deels gecompenseerd wordt door het feit dat ook de schijven waarop de verlaagde tarieven van toepassing zijn naar beneden getrokken worden.

 

Verder zal de langstlevende partner (d.i. de echtgenoot en de wettelijk of feitelijk samenwonende) bovenop de vrijstelling van erfbelasting voor de gezinswoning vanaf 1 september 2018 ook een vrijstelling genieten op de eerste schijf van 50.000,00 EUR roerende goederen.

 

Ten derde zal een ouder die erft van zijn partner of van een van zijn ascendenten (ouders/grootouders) ten voordele van zijn kinderen afstand kunnen doen van een deel van de erfenis. Deze zogeheten erfenissprong is op heden in principe reeds mogelijk doch enkel met betrekking tot de volledige nalatenschap, waardoor hiervan weinig gebruik wordt gemaakt. Vanaf 1 september 2018 zal een ouder dus een deel van de nalatenschap zelf kunnen houden en een deel rechtstreeks naar zijn kinderen kunnen laten overgaan, waardoor er op dit laatste deel maar 1 keer erfbelasting betaald moet worden.

 

Ten slotte geniet een erfgenaam die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft en zijn beide ouders verliest van een vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning en op de eerste schijf van 75.000,00 EUR roerende goederen.

 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het voorgaande gebaseerd is op een regeerakkoord, doch dat op het ogenblik van schrijven nog geen concreet voorstel of ontwerp van decreet werd ingediend. De voorgestelde wijzigingen hebben dan ook nog geen definitief karakter.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties