Nieuws  |  

22.12.2021

Administratieve vereenvoudiging voor aannemers: btw-attest 6% nu op factuur

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vanaf 2022 komt er een nieuwe regeling voor het btw-attest voor 6% op verbouwingen. Deze ingreep zal de administratieve rompslomp voor de aannemer sterk verminderen en legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing bij de opdrachtgever. Renovatie- en herstellingswerken kunnen onder bepaalde voorwaarden aan het verlaagd btw tarief van 6% worden uitgevoerd in plaats van aan het standaard tarief van 21%. Tot dit jaar diende de aannemer daarvoor een btw-attest uit te reiken aan de bouwheer dat aantoont dat aan alle voorwaarden in de praktijk zijn voldaan. Om deze administratie te vereenvoudigen wordt voornoemd attest vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf.

Update 12/01/2022: deze nieuwe maatregel is intussen officieel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en aldus definitief.

 

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan 10 jaar kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Om van dit verlaagd btw-tarief te genieten dienen een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Zo dient de woning ouder te zijn dan 10 jaar en moet de woning hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt. Om aan te tonen dat deze voorwaarden in de praktijk ook gerealiseerd zijn, diende de eindklant/ opdrachtgever een attest te ondertekenen dat alle voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief voldaan waren. Maar voor de aannemers bracht dit heel wat administratieve rompslomp met zich mee: attesten werden niet verzonden of gingen verloren. Om deze administratie te vereenvoudigen wordt voornoemd attest vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf.

Die verklaring moet als volgt luiden: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwistging binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur m.b.t. die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”.

De termijn van één maand moet de opdrachtgever dus de mogelijkheid geven om de opgestelde factuur te betwisten en mee te delen dat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlaagd btw-tarief is voldaan. Betwist de opdrachtgever de factuur, dan dient de aannemer een gecorrigeerde factuur op te maken aan 21% btw. De nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagd btw-tarief dus volledig bij de opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal dus mee opdraaien voor de bijbetaling van de btw (m.n. 15%) en eventuele geldboeten en interesten indien blijkt dat de toepassingsvoorwaarden alsnog niet voldaan zijn.

Deze nieuwe regeling mag door de aannemer reeds worden toegepast vanaf 1 januari 2022, verplicht wordt het pas vanaf 1 juli 2022. Tot en met eind juni 2022 kan men aldus nog steeds werken met het gekende attest.

 

Heb je vragen over deze nieuwe maatregel? Contacteer ons dan hier!