Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied


Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar Titeca Accountancy, wordt verwezen naar de nv Titeca Accountancy, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584, alsook naar elke met de nv Titeca Accountancy verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Titeca Accountancy en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

 

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van Titeca Accountancy enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

 

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 • hetzij op het moment dat de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief door Titeca Accountancy in ontvangst wordt genomen en door haar mee wordt ondertekend;
 • hetzij op het moment dat Titeca Accountancy aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien Titeca Accountancy de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten, hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

 

3. Duur en opzegging van de overeenkomst

 

3.1. Recurrente opdrachten

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan, een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

 

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Overeenkomsten voor recurrente opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan, waarbij beide partijen de overeenkomst op elk ogenblik kunnen beëindigen mits opzegging per aangetekende brief en mits het naleven van een opzegtermijn van 1 maand.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

 

3.2 Niet-recurrente opdrachten

3.2.1 Definitie

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1. worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

 

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Overeenkomsten voor niet-recurrente opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten en eindigen door de uitvoering van de opdracht of door levering van de overeengekomen prestaties. In toepassing van artikel 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van artikel 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om dergelijke opdracht vroegtijdig te beëindigen, mits betaling aan Titeca Accountancy van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden, te verhogen met een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 30% van het ereloon met betrekking tot het niet uit te voeren of uitgevoerde deel van de opdracht.

 

3.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden, behoudens anders overeengekomen tussen partijen, alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde tegen ontvangstbewijs.

Titeca Accountancy is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen.

 

3.4. Bewaring van werkdocumenten

In het algemeen en in het bijzonder bij de beëindiging van de diensten, zal Titeca Accountancy alle daarmee verband houdende documenten en dossiers gedurende de door de wet voorziene periode voor de soort van diensten die het voorwerp vormen van de opdrachtbrief, bewaren. Na verloop van deze termijn zal Titeca Accountancy ze, behoudens andersluidende en afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, mogen vernietigen zonder de cliënt daarvan op voorhand te moeten verwittigen. 

 

4. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en) 

 

4.1. In alle gevallen kan Titeca Accountancy de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van Titeca Accountancy in het gedrang brengen;
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken;
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief;
 • in geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt;
 • wijziging in het risicoprofiel van de cliënt;
 • gebrek aan (tijdige) betaling door de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden meegedeeld.

 

Naargelang de omstandigheden kan Titeca Accountancy haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

 

Wanneer de overeenkomst wordt stopgezet, wijst Titeca Accountancy de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor zij opdracht had gekregen.

 

4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 

4.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien Titeca Accountancy kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.

Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan Titeca Accountancy.

 

4.4. Elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of indien een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen.

 

5. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

 

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) in overeenstemming met artikel 7 hieronder, is Titeca Accountancy gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Titeca Accountancy brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor Titeca Accountancy opdracht had gekregen, wijst zij de cliënt hierop.

 

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. Titeca Accountancy is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden

 

6. Rechten en plichten van de partijen

 

6.1. Rechten en plichten van Titeca Accountancy

Titeca Accountancy voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

 

Titeca Accountancy is ertoe gehouden de wettelijke en reglementaire termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de cliënt haar tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten bezorgd. Bij laattijdigheid van de cliënt kan Titeca Accountancy op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor boetes, bijslagen en interesten die kunnen voortvloeien uit deze laattijdigheid.

 

Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Titeca Accountancy kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

 

De uitvoering van de opdracht is niet - behoudens andersluidend beding - specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

 

Behoudens andersluidend beding is Titeca Accountancy niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

 

Titeca Accountancy mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

 

In overeenstemming met artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft Titeca Accountancy haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

 

Titeca Accountancy, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, in overeenstemming met artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van
1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

6.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

 • Titeca Accountancy alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen aan Titeca Accountancy;
 • indien Titeca Accountancy hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door Titeca Accountancy geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.3. Verbod op afwerving

De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 3 jaar na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van Titeca Accountancy, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en Titeca Accountancy, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Titeca Accountancy.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50 000,00  EUR, dit onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

 

7. Erelonen

 

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen van Titeca Accountancy worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals bepaald in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

 

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

 

Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen gefactureerd worden. Op verzoek van de cliënt zal Titeca Accountancy het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen.

 

Erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen.

 

7.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

 

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,
 • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

7.3. Voorschotten

Titeca Accountancy kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

Titeca Accountancy behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald is geworden.

 

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan Titeca Accountancy. Indien geen (tijdige) betwisting Titeca Accountancy bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. In dit geval wordt de schuldvordering als definitief beschouwd.

De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn ten laatste 3 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

8. Aansprakelijkheid

 

Titeca Accountancy kan slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid, in geval van opzet of bij niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt. Titeca Accountancy kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in wetten en andere vormen van regelgeving welke plaatsvinden na het uitvoeren van een opdracht en welke een invloed hebben op de juistheid van de inhoud van de uitgevoerde opdracht.

 

De aansprakelijkheid van Titeca Accountancy is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of materiële schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten en verliezen, en supplementaire kosten. Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Titeca Accountancy afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat Titeca Accountancy eventueel draagt in overeenstemming met die verzekering.

 

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schade verwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

 

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 

 

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor Titeca Accountancy, haar vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

 

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

 

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling

 

9. Antiwitwasbepalingen

 

Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is Titeca Accountancy ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren.

 

Bijgevolg zal Titeca Accountancy hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om Titeca Accountancy de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten.

 

10. Elektronisch overmaken van gegevens

 

Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren en bijgevolg kunnen dergelijke transmissies van gegevens worden onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten.

 

Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicatie en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

 

11. Overmacht

 

Titeca Accountancy is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Titeca Accountancy geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Titeca Accountancy, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Titeca Accountancy zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Titeca Accountancy opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is Titeca Accountancy gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat Titeca Accountancy tot betaling van enige vergoeding aan de cliënt kan worden gehouden.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Titeca Accountancy. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

 

13. Verwerking klantgegevens (privacy)

 

Wanneer diensten door Titeca Accountancy worden geleverd in het kader van de opdracht van de cliënt aan Titeca Accountancy, gaat de cliënt er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor Titeca Accountancy werd aangesteld. De door de cliënt opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Titeca Accountancy. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de cliënt. De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de cliënt worden opgenomen in de nieuwsbrief van Titeca Accountancy. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de cliënt. Titeca Accountancy zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de cliënt of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.

 

14. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

 

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Kortrijk.