Gebruiksvoorwaarden

Wanneer in deze disclaimer verwezen wordt naar “Titeca”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”, wordt verwezen naar de nv Titeca, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584, alsook naar elke met Titeca verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

1. Website inhoud en gebruik

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen alsook alle informatie en onderwerpen die u op deze website aantreft, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. Indien u gepersonaliseerd advies wenst, kunt u met Titeca contact opnemen.

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Titeca beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Titeca kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die iemand zou lijden door informatie die op deze website te vinden is en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze site te bereiken zou zijn.

Titeca voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Titeca hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens alsook in overeenstemming met de privacyverklaring van Titeca.

3. Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vraagt Titeca u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

4. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Titeca bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Titeca wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Titeca mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. U stemt ermee in dat Titeca de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Titeca bezit de exclusieve auteursrechten op deze website, haar design en de volledige inhoud ervan.

U aanvaardt en erkent dat de website van Titeca foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Titeca of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mee te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Titeca.

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

De aansprakelijkheid van Titeca voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

Titeca behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van Titeca of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Titeca of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

7. E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht en de eventuele bijlagen is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan strikt vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het origineel bericht, elke kopie en/of uitprint daarna op permanente wijze te verwijderen of te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Titeca staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

Titeca doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een vanuit Titeca verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Titeca niet verantwoordelijk gesteld worden. 
Personeelsleden van Titeca mogen geen bindende overeenkomsten sluiten namens Titeca via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder gebruik te maken van een wettelijk erkende elektronische handtekening of zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijk bevestiging op volgt met een of twee handtekeningen die Titeca verbinden. Partners, kantoorverantwoordelijken en directeurs treden op in het kader van hun mandaat als lid van het directiecomité van Titeca en kunnen aldus wel bindend optreden voor Titeca.