Nieuws  |  

11.05.2020

Behoorlijk besturen in tijden van Corona: wat wordt er nu van mij verwacht?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Behoorlijk bestuur

De aansprakelijkheid als bestuurder kan in het gedrang komen als een voorzichtig bestuurder in diezelfde omstandigheden de beslissing niet zou genomen hebben of zich anders zou gedragen hebben. De omstandigheden waarbinnen men op vandaag als bestuurder beslissingen moet nemen, zijn op zijn zachtst gezegd bijzonder en uitzonderlijk. De beoordeling van die beslissingen zal dus ook anders gebeuren, maar de opgelegde regelgeving creëert wel bepaalde verwachtingen van de ondernemers.

 

Wat indien de resultaten van de onderneming achteruit gaan?

Zijn uitkeringen nog aan de orde?

Iedere uitkering (bijvoorbeeld uitkering van dividenden) van een besloten vennootschap is onderworpen aan een dubbele test: enerzijds is er de balanstest en anderzijds is er de liquiditeitstest. Een uitkering van een naamloze vennootschap is enkel onderworpen aan de balanstest.

Vooral m.b.t. de liquiditeitstest, die van toepassing is op de besloten vennootschap, is een moeilijke taak weggelegd voor de bestuurders. Het is immers aan de bestuurders om uit te maken of de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar financiële verplichtingen de komende twaalf maanden te voldoen. Hierover moeten de bestuurders een verslag opstellen, waarna de algemene vergadering kan overgaan tot de uitkering. Ook hier dient er dus rekening te worden gehouden met de coronacrisis.

Elke bestuurder kan aangesproken worden indien de uitkering onterecht plaatsvindt.

 

Alarmbelprocedure

Behoorlijk bestuur betekent ook dat financiële problemen op tijd moeten vastgesteld worden en dat men bij verlies binnen de onderneming tijdig dient te reageren. Het wetboek voorziet hier in een specifieke verplichting in hoofde van de bestuurders.

De zogenaamde ‘alarmbelprocedure’ dient te worden nageleefd in twee specifieke situaties:

  1. Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden;
  2. Wanneer het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
  3. Een juiste analyse van de herstelmaatregelen is van essentieel belang (inkomsten definitief verloren of louter uitgesteld? …) Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld indien deze specifieke procedure niet gevolgd wordt. Vooral de tweede situatie is in tijde van deze coronacrisis een veelvoorkomend probleem. Het is dus van belang dat het bestuursorgaan haar wettelijke verplichting om de alarmbelprocedure na te leven ook nu niet vergeet.

 

Een juiste analyse van de herstelmaatregelen is van essentieel belang (inkomsten definitief verloren of louter uitgesteld? …)

Meer info i.v.m. het opmaken van de verslaggeving kunnen jullie terugvinden in de productfiche alarmbelprocedure. Contacteer ons gerust indien jullie of jullie klant bijstand nodig hebben.

 

Verderzetten verloren onderneming

Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer zij een verlieslatende activiteit toch op een onredelijke manier verderzetten.

Echter, ingevolge een door de regering goedgekeurd ontwerp-volmachtenbesluit is er momenteel geen verplichting om een aangifte in faillissement te doen wanneer men constateert dat de onderneming zich in staat van faillissement verkeert. De onderneming kan momenteel ook niet failliet worden verklaard.

Het besluit voorziet verder in een automatische opschorting. Dit betekent concreet dat de lopende overeenkomsten niet kunnen worden beëindigd door wanbetaling en dat er geen beslag kan worden gelegd.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.