Nieuws  |  

14.10.2020

Belangrijkste maatregelen en voornemens van onze kersverse regering

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Na zo’n kleine 500 dagen onderhandelen zag het Vivaldi-regeerakkoord uiteindelijk het levenslicht.  Hieronder wordt puntsgewijs stilgestaan bij de belangrijkste maatregelen. U zal merken dat het regeerakkoord eerder als een princiepsakkoord leest dat de grote lijnen uiteenzet. De concrete uitwerking van onderstaande voornemens moet nog worden afgeklopt binnen de schoot van de regering en een stemming in het parlement overleven.  

 

Fiscaliteit  

Vennootschapsbelasting 

 • Mogelijks een verlenging van de tijdelijke tariefverhoging van de gewone investeringsaftrek, dit gedurende een bijkomende twee jaar. Wat zou betekenen dat het 25%-tarief blijft gelden tot en met 31 december 2022.
 • Inwerkingtreding van de wederopbouwreserve waardoor het mogelijk zal zijn om toekomstige winsten, ten belope van de coronacrisis geleden verliezen, voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 tijdelijk vrij te stellen via een belastingvrije reserve
 • Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 volledig broeikasgasvrij zijn. Daarnaast zullen werknemers die op vandaag niet gerechtigd zijn op een bedrijfswagen, van een mobiliteitsbudget kunnen genieten.

 

Personenbelasting 

 • Er komt geen meerwaardebelasting op aandelen noch effectentaks 2.0. Er zou wel sprake zijn van een ‘miljonairstaks’ die de vorm zou aannemen van een bronbelasting op financiële transacties verricht door personen met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro.
 • Vereenvoudiging van de personenbelasting waarbij enkele aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingsregimes zouden verdwijnen
 • Uitbereiding belastingvermindering voor kinderoppaskosten
 • Verhoging van de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen te laste, ouder dan 65 jaar.

 

Btw 

 • In het kader van sociaal woningbeleid breidt de regering het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en renovatie van gebouwen uit tot heel het Belgisch grondgebied.
 • Verkleining van de VAT Gap. Er zullen bijkomende maatregelen worden genomen om de btw-kloof tussen datgene wat de overheid zou moeten ontvangen en dat wat de overheid werkelijk int te verkleinen.

 

Sociale zekerheid & werk

Relance-beleid

 • De op vandaag bestaande steunmaatregelen worden stap voor stap teruggeschroefd en vervangen door een sociaaleconomisch relanceplan.
 • De regering streeft naar een publieke investeringsratio van 4% tegen 2030.
 • De tijdelijke werkloosheid zou hervormd worden in die zin dat werknemers die langdurig op tijdelijk werkloos staan, tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag kunnen.

 

Sociale zekerheid en pensioenen

 • De regering heeft zich voorgenomen om de grote verschillen in socialezekerheidsprestaties tussen werknemers en zelfstandigen weg te werken.
 • Het minimumpensioen wordt geleidelijk opgetrokken richting 1.500,00 EUR netto voor een volledige loopbaan (en wordt dus geprorateerd bij een onvolledige loopbaan).
 • Men streeft ernaar om de tweede pensioenpijler verder te veralgemenen naar alle werknemers: elke werknemer zou gerechtigd worden op een aanvullend pensioenplan met een minimale bijdrage gelijk aan 3% van het brutoloon.
 • De laagste uitkeringen zullen geleidelijk worden opgetrokken richting de armoedegrens.

 

Arbeidsorganisatie & verloning

 • Werknemers zouden aanspraak kunnen maken op een “individuele opleidingsrekening”, concreet zou elke werknemer gerechtigd worden op 5 opleidingsdagen per jaar. – De regering zal fiscale voordelen uitwerken voor bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan het wettelijk minimum.
 • De extralegale verloningsvormen die van een parafiscaal gunstregime genieten zouden geleidelijk aan worden afgebouwd.
 • Voor het overige wordt er vooral naar de sociale partners gekeken: voor een versoepeling inzake nachtwerk, arbeidsduur, re-integratie van langdurig zieke werknemers, bescherming tegen burn-out, … wordt in eerste instantie een beroep op de sociale partners gedaan.

 

Heb je hieromtrent bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.