Nieuws  |  

22.12.2020

Betalingsuitstel voor ondernemingskredieten en woonkredieten verlengd!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Ten gevolge van de coronacrisis kregen vele particulieren en ondernemingen te kampen met inkomstenverlies. Om die reden werkten Febelfin en de Nationale Bank op 22 maart 2020 een steunmaatregel uit waarbij particulieren en ondernemingen betalingsuitstel kunnen vragen voor hun kredieten. Sinds kort is het initiële betalingsuitstel verlengd en vastgelegd in 2 nieuwe charters, gepubliceerd door Febelfin. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

 

Betalingsuitstel

Een van deze maatregelen betreft het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten.  Ondernemingen hadden de mogelijkheid om de aflossingen van hun kredieten uit te stellen voor een periode tot 6 maanden. De interest was gedurende deze periode nog steeds verschuldigd.

Voor particulieren werd er een gelijkaardige regeling uitgewerkt waarbij de aflossingen van hypothecaire kredieten konden worden uitgesteld. In tegenstelling tot bij de ondernemingskredieten, kon ook de interest worden uitgesteld.

Om beroep te doen op deze regeling waren echter enkele voorwaarden van toepassing. Ondernemingen moesten aantonen dat ze gedurende de deze periode een omzetverlies leden en voor de uitbraak van de pandemie nog geen achterstallen hadden bij de bank, belastingen of RSZ. Particulieren moesten aantonen dat hun inkomen beperkt is en daarnaast dat zij als gezin over minder dan 25.000 EUR liquide middelen beschikken.

Naar aanleiding van de aanhoudende problemen werd dit mechanisme in september verlengd voor 3 maanden of uiterlijk tot 31 december 2020.

Begin december werd bekend gemaakt dat deze maatregel opnieuw voor drie maanden wordt verlengd tot 31 maart 2021. Een belangrijke kanttekening is wel dat zowel ondernemingen als particulieren niet langer dan 9 maanden beroep kunnen doen op deze maatregel. Dit betekent dat ondernemingen en particulieren die reeds sinds maart 2020 beroep doen op het betalingsuitstel, niet langer van deze maatregel gebruik kunnen maken.

Net als de initiële regeling, is deze verlenging niet geldig voor leasing- en factoringovereenkomsten en kunnen grote ondernemingen hier geen gebruik van maken.

Aanvraag: Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. De aanvragen voor het betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet.

Daarnaast kan de bank ook steeds vrijblijvend bijkomend uitstel verlenen voor bepaalde kredieten, maar dit verloopt niet zo eenvoudig als het uitstel dat door de charters wordt bepaald en kan administratieve kosten met zich meebrengen.

 

Garantieregeling ondernemingskredieten

Banken bieden aan ondernemingen ook steeds vaker een overbruggingskrediet aan. Dit krediet moet de aanvrager in de mogelijkheid stellen om aan de lopende verplichtingen te voldoen tijdens de periode van de sluiting of omzetdaling.

Het voordeel van dit overbruggingskrediet is dat de bank beroep kan doen op de waarborgregeling van de federale overheid. Het nieuwe krediet kan, mits betaling van een bijkomende premie, worden gewaarborgd zonder dat de onderneming zelf waarborgen dient te voorzien. De bestaande corona waarborgregeling wordt verlengd voor kmo-kredieten die worden afgesloten tot 30 juni 2021. Deze maatregel is nog niet operationeel. Deze treedt pas in werking na publicatie van het Koninklijk Besluit.

 

Wens je hierover meer informatie, contacteer gerust één van onze specialisten. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.