Nieuws  |  

3.02.2021

Brexit veerkrachtsubsidie vanaf 1 februari

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De Brexit veerkrachtsubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit ondersteunt bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel. Er kan tot 50.000 euro steun verkregen worden voor het inwinnen van kennis bij een externe private dienstverlener en voor eigen personeelskost.

 

1. Welke projecten komen in aanmerking? 

De volgende elementen moeten aanwezig zijn in het project :

  • de aanvragende onderneming is direct of indirect getroffen door de Brexit
  • het project zet aan tot een strategische transformatie van het businessmodel van de onderneming
  • het project heeft een substantiële impact op de ondernemingsprocessen van de hele onderneming;
  • de nieuwe strategie is moeilijk omkeerbaar

Enkele voorbeelden van strategische heroriëntaties:

  • nieuwe buitenlandse markten aanboren
  • verloren UK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of een bestaand product of bestaande dienst in een nieuwe markt aan te bieden
  • de competitiviteit van de onderneming verhogen door een nieuw businessmodel te implementeren

Om dit project uit te voeren moet de onderneming samenwerken met een externe private dienstverlener.

 

2. Beoordelingscriteria 

De projecten worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria:

1. Ambitieniveau van de strategische heroriëntering

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete ambitie heeft om strategisch te heroriënteren door te transformeren (nieuwe product-markt-combinatie), te innoveren of te internationaliseren. Het groeitraject moet leiden tot een duurzame economische groei (in omzet, VTE en/of investeringen) van de onderneming.

2. Transformatie – Impact op de onderneming

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat het traject een substantiële impact heeft op de huidige bedrijfsvoering.

3. Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde strategische heroriëntering te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

4. Noodzaak aan kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde externe kennis het traject niet succesvol kan uitvoeren én dat de betreffende dienstverlener wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. Verder beoordeelt het criterium of de eigen personeelsleden die eventueel ingezet worden wel een sleutelrol vervullen in de opzet en de realisatie van het heroriënteringsproject.

 

Voor elk criterium zijn er twee mogelijke scores, met name uitsluiting of voldoende. Een project dat voor een criterium ‘uitsluiting’ scoort, kan geen subsidie krijgen.

 

3. Hoeveel bedraagt de steun ?

Een kmo kan maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor de ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. De steun voor de eigen kosten is nooit hoger dan de steun voor de externe dienstverlener(s).

De inbreng van  kosten voor externe dienstverlening is verplicht.  De inbreng van eigen kosten is facultatief.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de aanvaarde projectbegroting. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de projectbegroting minstens € 20.000 bedragen.

 

4. Hoe aanvragen ?

Vanaf 1 februari 2021 kunnen projectaanvragen ingediend worden op het online platform van VLAIO. De uiterste indiendatum is 31 december 2021 om 12u.

De projectaanvragen worden beslist in volgorde van indiening en tot de beschikbare middelen (14 miljoen euro) uitgeput zijn. Als de middelen vroeger dan 31 december 2021 uitgeput zijn, kan VLAIO de oproep vroeger afsluiten.

 

Wens je hierover meer informatie, contacteer onze subsidie expert via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.