Nieuws  |  

28.06.2021

E-commerce: belangrijke btw-wijzigingen vanaf 1 juli en juridische aandachtspunten

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het coronavirus en de resulterende sluitingen van winkels, hebben consumenten ertoe aangezet hun aankopen meer dan ooit online te doen bij lokale webshops of bij grote spelers in het buitenland. Heel wat handelaars zijn de afgelopen tijd dan ook op de kar gesprongen van de e-commerce en hebben hun online winkel (verder) vorm gegeven. E-commerce heeft haar eigen set van btw-regels die met de uitbreiding van de Mini One Stop Shop (MOSS) naar de One Stop Shop (OSS) vanaf 1 juli ingrijpend zullen veranderen. Maar niet enkel met deze nieuwe btw-regels dient rekening gehouden te worden, ook juridisch mag de specifieke regelgeving hieromtrent niet uit het oog worden verloren.

 

1    Btw-regels e-commerce

1.1   Huidige regeling afstandsverkopen

De online verkoop van goederen via een eigen webshop of online marktplaats zoals Bol.com waarbij de goederen worden verzonden vanuit een ander land dan dat van aankomst, worden inzake btw afstandsverkopen genoemd. Om uit te maken of een levering in België belastbaar is, heeft de wetgever verschillende plaatsbepalingsregels voorzien afhankelijk van het type levering. Het is dus mogelijk dat de plaats van levering volgens de btw-wetgeving verschilt van de werkelijke plaats van levering. De plaats van levering voor afstandsverkopen is in regel daar waar het vervoer aanvangt. Belgische webshops die verkopen aan Nederlandse, Franse of Duitse particulieren (B2C) mogen dus in het beginsel Belgische btw in rekening brengen.

Om te voorkomen dat e-commerce spelers zich systematisch zouden vestigen in landen met de laagste btw-tarieven werden er drempelbedragen ingevoerd voor verkopen op afstand in een B2C-relatie. Naargelang de lidstaat van aankomst van de goederen, bedraagt deze drempel € 35.000 of € 100.000 op jaarbasis. Van zodra de verkoper deze drempel heeft overschreden treedt er een andere plaatsbepalingsregel in werking en wordt de lidstaat van aankomst van het vervoer btw-technisch aangemerkt als plaats van levering en moet er lokale btw in rekening worden gebracht. Gezien veel landen hebben geopteerd om het drempelbedrag van € 35.000 in te voeren, worden online handelaars al snel geconfronteerd met een btw-registratie in verschillende EU-lidstaten. Dit brengt heel wat bijkomende formaliteiten en dus kosten met zich mee. Omwille van deze reden werden de toepasselijke regels herbekeken en heeft dit geleid tot de invoering van de nieuwe OSS-regeling. Binnen de OSS bestaan er verschillende regelingen. Hierna wordt er enkel ingegaan op de meest relevante regeling voor Belgische webshops, de Unieregeling.

1.2   OSS UNIEregeling vanaf 1 juli 2021

Intracommunautaire afstandsverkopen

Vanaf 1 juli 2021 worden de voormelde drempels voor verkopen op afstand afgeschaft wat tot gevolg heeft dat er in principe vanaf de eerste B2C-verkoop aan een niet-Belgische klant, lokale btw moet in rekening gebracht worden. Op de verkopen aan Spaanse particulieren zal Spaanse btw te voldoen zijn, aan Duitse particulieren Duitse btw,..

Bijgevolg zullen vanaf 1 juli producten aan verschillende btw-tarieven onderworpen zijn gezien de btw-tarieven in elke lidstaat anders zijn. Deze lokale btw kan aangegeven en betaald worden via het éénloketsysteem (OSS). Dit voorkomt dat de verkoper zich in elke lidstaat voor btw moet registreren. Het gebruik van de OSS is evenwel optioneel, de btw-plichtige verkoper kan nog steeds opteren om zich  individueel voor btw te registreren in de verschillende lidstaten. Een combinatie van beide systemen is evenwel niet mogelijk.

Jammer genoeg voorziet de OSS-unieregeling geen vereenvoudiging voor volgende situaties die frequent voorkomen in de wereld van e-commerce. De verkoper dient zich dan nog steeds lokaal voor btw te registreren:

 • Webshopverkopen gerealiseerd via een voorraad aangehouden in een andere lidstaat;
 • Webshopverkopen gerealiseerd via het systeem van dropshipping waarbij de leverancier rechtstreeks levert aan de eindklant.

Startende online verkopers of online verkopers met een beperkte afzet in andere EU-landen kunnen wel opteren om gebruik te maken van de uitzonderingsregeling voor micro-ondernemingen. Dit laat hen toe dergelijke verkopen te blijven onderwerpen aan Belgische btw indien deze gezamenlijk op jaarbasis minder bedragen dan € 10.000 excl. btw. De beoordeling van de overschrijding van de drempel dient dus te gebeuren voor alle afstandsverkopen samen en niet per lidstaat en dit zowel voor het vorig als het huidig kalenderjaar. Merk op dat deze drempel reeds bestond voor elektronische diensten (TBE) die aangegeven moesten worden via de MOSS-aangifte. De drempel is dus van toepassing op zowel TBE-diensten als de intracommunautaire afstandsverkopen.

 

Voor Belgische webshops die goederen verkopen en vanuit België verzenden naar particulieren in andere lidstaten, houdt de Unieregeling samengevat dus het volgende in:

·         Vanaf 1 juli 2021 dient de btw aangerekend en voldaan te worden van de lidstaat van aankomst van het vervoer.

·         Zij kunnen ervoor kunnen kiezen om:

·         De btw van alle lidstaten van aankomst te rapporteren in één aangifte (OSS) die ze in België via Intervat indienen en ook in één keer te betalen; of

·         In alle lidstaten waar ze btw verschuldigd zijn, individueel te registreren voor btw en daar periodieke btw-aangiften in te dienen.

·         Indien de totale omzet aan afstandsverkopen kleiner is dan € 10.000 excl. btw kan de verkoper opteren voor de regeling voor micro-ondernemingen en mag per uitzondering Belgische btw blijven in rekening brengen. Bovenstaande regeling geldt dan niet zolang de drempel niet wordt overschreden.

 

B2C-diensten belastbaar in een andere lidstaat

Naast intracommunautaire afstandsverkopen zal de OSS-regeling ook gebruikt kunnen worden om de btw aan te geven en te voldoen voor bepaalde diensten die aan particulieren in andere landen geleverd worden en die daar voor btw belastbaar zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan werken in onroerende staat of taxidiensten. Ondernemers die dergelijke diensten leveren zullen dus minder snel geconfronteerd worden met lokale btw-registraties.

 

2    Juridische aandachtspunten

Naast een aantal belangrijke aandachtspunten op vlak van btw, brengt het openen van een webwinkel ook heel wat juridische verplichtingen met zich mee.

In wat volgt zetten we enkele belangrijke verplichtingen en aandachtspunten voor u als onderneming uiteen.

2.1   Regelgeving verkopen op afstand

Wanneer men aan de consument goederen en/of diensten verkoopt via e-commerce, dan is de regelgeving over de verkoop op afstand van toepassing.

De belangrijkste (aandachts)punten van deze regelgeving zijn de precontractuele informatieverplichtingen en het herroepingsrecht.

 • Precontractuele informatieverplichtingen

Bij een online verkoop moet men als verkoper vooreerst een aantal precontractuele juridische informatieverplichtingen naleven.

Deze verplichtingen houden in dat de consument op een ondubbelzinnig en heldere manier en in een duidelijke en begrijpelijke taal moet worden ingelicht over een aantal gegevens van de onderneming vooraleer de consument een bestelling plaatst in de webshop van een onderneming, waaronder onder meer:

 • de voornaamste kenmerken van de goederen en/of de diensten;
 • de identiteitsgegevens van de onderneming (waaronder het ondernemingsnummer en handelsnaam);
 • de contactgegevens van de onderneming (geografisch adres vestiging, tel, fax en e-mailadres);
 • de totale prijs van de goederen of diensten, alle belastingen inbegrepen;
 • als er een herroepingsrecht bestaat: de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, en het modelformulier voor herroeping of het niet bestaan van een herroepingsrecht of de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest (zie verder);

 

 • Retour/herroepingsrecht

De consument die via het internet goederen en/of diensten aankoopt, heeft een wettelijk herroepingsrecht, behoudens in bijzondere omstandigheden. Dit herroepingsrecht betekent dat de consument gedurende een termijn van veertien kalenderdagen kan afzien van zijn/haar online aankoop en de aangekochte goederen kan terugzenden. De kosten voor terugzending vallen ten laste van de consument.

Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen op dit herroepingsrecht. Zo beschikt de online consument o.a. niet over een herroepingsrecht ingeval van:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, te denken valt aan vers fruit of verse groenten;
 • de levering van op maat gemaakte goederen, bijvoorbeeld een trouwjurk op maat;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, bijvoorbeeld cosmetica (lippenstift, …);

2.2   Verbod op geoblocking

Sinds eind december 2018 geldt er in de hele Europese Unie een verbod op geoblocking, behoudens enkele uitzonderingen.

Geoblocking (geografische blokkering) houdt in dat de toegang tot producten en/of diensten wordt geweigerd of enigszins wordt beperkt voor online shoppers (consumenten of ondernemingen die producten en/of diensten uitsluitend voor eindgebruik aanwenden) en dit op basis van de nationaliteit of verblijfplaats van de shopper in kwestie.

Concreet betekent dit dat klanten met andere woorden enkel producten en/of diensten kunnen bestellen op de website van hun lidstaat. Dit heeft tot gevolg dat zij gebonden zijn aan de prijzen op de website van hun lidstaat.

Deze praktijk is aldus verboden.

De klant kan echter wel zijn uitdrukkelijke toestemming met de doorverwijzing naar de website van zijn lidstaat geven, maar dan moet echter steeds de originele website(s) die deze shopper wou raadplegen voor hem/haar toegankelijk blijven.

Samengevat zijn er heel wat wettelijke verplichtingen die de ondernemer moet naleven bij het openen van een webwinkel. Wens je verzekerd te zijn dat je webshop/website btw-technisch dan wel juridisch op punt staat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@titeca.be. Wij helpen je graag verder.