Nieuws  |  

17.11.2022

Energiecrisis: Beschermingsmaatregelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Federaal

Tijdelijk moratorium ten voordele van ondernemingen gedurende de energiecrisis

Net zoals bij de coronacrisis, wordt er opnieuw gebruik gemaakt van het moratorium om ondernemingen in moeilijkheden te beschermen. Het moratorium is op 3 november 2022 in werking getreden, en loopt in eerste instantie tot 31 december 2022. Daarna voorziet de wet in de mogelijkheid voor de regering om het moratorium telkens met maximaal 3 maanden te verlengen. 

Concreet biedt het moratorium aan de energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden de volgende beschermingsmaatregelen: 

 

1 Plafond op nalatigheidsinteresten

Op schulden aangegaan voor de aankoop van energieproducten na 24 februari 2022, is maximaal de wettelijke rente (8%) verschuldigd, tenzij de rente in het contract minder bedraagt. Bovendien kunnen schuldeisers geen beroep doen op schadebedingen in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van schulden aangegaan na 24 februari 2022.

 

2 Opheffing beslag

Er kan opheffing gevraagd worden van het beslag dat schuldeisers op de roerende goederen van de onderneming hebben gelegd, indien het beslag werd gelegd op grond van schulden die werden aangegaan voor de aankoop van energieproducten na 24 februari 2022. 

 

3 Geen faillissement of gerechtelijke ontbinding

De onderneming kan niet op dagvaarding failliet verklaard worden. Indien het om een rechtspersoon gaat, kan de onderneming evenmin gerechtelijk worden ontbonden.  Verder kan er ook geen overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een deel van de activiteiten van de onderneming bevolen worden. 

Opgelet: faillissement of gerechtelijke ontbinding is wel nog mogelijk op initiatief van het openbaar ministerie of op initiatief van de voorlopig bewindvoerder. Verder is gerechtelijke ontbinding ook nog mogelijk door de kamer van ondernemingen in moeilijkheden. 

 

4 Geen aangifte faillissement

De verplichting om zelf aangifte van faillissement te doen wordt opgeschort, indien de vervulling van de faillissementsvoorwaarden het gevolg is van de stijging van de energieprijzen. Uiteraard blijft het wel mogelijk om op eigen initiatief alsnog het faillissement aan te vragen. 

 

Het is belangrijk op te merken dat het moratorium geen afbreuk doet aan de verplichting om opeisbare schulden te betalen. 

Bovendien geldt het moratorium wel enkel voor energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden die zich op 24 februari 2022 nog niet in moeilijkheden bevonden, dat zijn ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • de onderneming heeft niet duurzaam opgehouden te betalen op datum van 24 februari 2022; 
  • de aankoop van energieproducten en elektriciteit van de onderneming maakt ten minste 3% van de toegevoegde waarde uit voor het kalenderjaar 2021; 
  • de onderneming heeft in de drie maanden vóór 3 november 2022 een energieprijs betaald die ten minste is verdubbeld ten opzichte van de energieprijs die gemiddeld is betaald tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021; 
  • de onderneming heeft geen vervallen en opeisbare belastingschulden of socialezekerheidsschulden, met uitzondering van deze die onder een afbetalingsregeling vallen. Belastingschulden tot 1.500 EUR of schulden waarvan het bestaan of het bedrag wordt betwist en waarover geen definitieve beslissing is genomen, worden niet in aanmerking genomen; 
  • de onderneming werd opgericht voor 24 februari 2022. 

 

Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s

Hierover is nog geen verdere informatie bekend. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, zal deze rubriek worden bijgewerkt. 

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!