Nieuws  |  

23.07.2020

Fiscale steunmaatregelen: 3de luik goedgekeurd!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op 9 juli 2020  keurde de Belgische wetgever een derde luik inzake fiscale steunmaatregelen (Corona III) goed. Met deze nieuwe reeks maatregelen wenst men voornamelijk de investeringen in en door Belgische ondernemingen aan te moedigen. Daarnaast worden ook een aantal reeds bestaande maatregelen verder uitgebreid en versoepeld.  Hierna een beknopt overzicht. 

 

1. Belastingvermindering voor giften

Om giften aan erkende instellingen meer aan te moedigen, wordt het bestaande percentage van de belastingvermindering (45%) verhoogd naar 60% en wordt het bedrag die hiervoor in aanmerking komt tevens verhoogd (van 10 % naar 20% van het totale netto-inkomen).

 

2. Schenking van computers aan Belgische scholen

Giften van computers aan Belgische scholen worden fiscaal gestimuleerd tot 31 december 2020. In hoofde van de schenkende onderneming vormt de gift een aftrekbare kost. Particulieren die schenken buiten hun beroepswerkzaamheid kunnen dan weer genieten van een belastingvermindering van 45%. Ook inzake btw blijven deze giften belastingvrij indien ze worden verricht tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020.

 

3. Uitgaven voor kinderoppas

Uitgaven voor kinderoppas die in 2020 werkelijk zijn betaald voor dagen waarop er geen effectieve oppas is geweest ten gevolge van de COVID-19 pandemie, geven toch recht op de belastingvermindering mits een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet het gaan om opvang gedurende een periode van 14 maart 2020 tot 31 december 2020. Op deze wijze komen ook de uitgaven voor opvangactiviteiten die voor de zomervakantie of herfstvakantie van 2020 gepland stonden in aanmerking voor de belastingvermindering. Ook uitgaven gedaan in 2019 voor opvangcapaciteiten die in 2020 zouden doorgaan, komen nu in aanmerking.

 

4. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Voor de werkgevers die hun activiteit heropstarten na een langdurige periode van tijdelijke werkloosheid, voorziet men in een mildering van de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De maatregel is van toepassing op de loonkost van het personeel die gedurende een minimale periode van 30 ononderbroken dagen geplaatst werden onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht, en dit tussen 12 maart en 31 mei.  Het volstaat dat binnen deze periode van 30 dagen elke dag minstens één werknemer tijdelijk werkloos is geweest.

De vrijstelling is gelijk aan 50% van het verschil tussen de kost aan bedrijfsvoorheffing voor elk van de maanden juni, juli en augustus 2020, en de kost aan bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de bezoldigingen voor de maand mei. Let op: enkel de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de recurrente maandelijkse bezoldigingen komt in aanmerking.

 

5. Consumptiecheques

De federale overheid lanceert ook ‘de consumptiecheque’, waarbij werkgevers in de privésector hun personeel tot 300 euro aan cheques kunnen geven om te spenderen in de zwaar getroffen horeca-, cultuur- en sportsector. Deze consumptiecheque wordt niet beschouwd als loon wanneer bepaalde voorwaarden  voldaan zijn. In hoofde van de werkgever vormen ze bovendien een aftrekbare beroepskost.

 

6. Tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van receptiekosten

Teneinde de evenementensector te ondersteunen stelt de regering voor om een volledige (100%) aftrekbaarheid toe te laten van receptiekosten. Dit op voorwaarde dat deze plaats vinden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020. De kosten voor relatiegeschenken vallen evenwel niet onder deze tijdelijke maatregel. Dit geldt zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting.

 

7. Verhoogde investeringsaftrek

De nieuwe wet voorziet ook in een verhoogde, éénmalige investeringsaftrek van 25% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. In de vennootschapsbelasting is deze maatregel enkel van toepassing op kleine vennootschappen. De overige reeds gekende voorwaarden inzake investeringsaftrek zijn ook op deze verhoogde aftrek van toepassing.

Daarnaast zullen kleine vennootschappen hun ongebruikte (gewone) éénmalige investeringsaftrek voor investeringen in 2019 uitzonderlijk gedurende 2 jaar kunnen overdragen (i.p.v. één jaar).

 

8. Belastingvermindering voor verwerving van nieuwe aandelen

Om KMO-vennootschappen te ondersteunen die hun omzet ingevolge COVID-19 pandemie sterk hebben zien dalen en daardoor nood hebben aan bijkomende financiële middelen, voert de regering een maatregel in die belastingplichtigen moet aanmoedigen om in te schrijven op kapitaalsverhogingen van die vennootschappen.

Het gaat om een tijdelijke maatregel, m.n. kapitaalverhogingen tot 31 december 2020, en het principe loopt grotendeels gelijk met het reeds bestaande regime van de tax shelter voor startende ondernemingen. Er zijn evenwel een aantal verschilpunten. Daarover later meer in een van onze volgende publicaties.

 

9. Vrijstelling van btw-voorschot voor december 2020

Bijkomend voorziet de nieuwe wetswijziging ook in een schrapping van de verplichting om dit jaar het decembervoorschot te betalen. Dit zowel voor maand- als voor kwartaalindieners.

 

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.