Nieuws  |  

19.08.2021

Hervorming strategische transformatiesteun op komst

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Met de Strategische Transformatiesteun (STS) stimuleert VLAIO reeds sinds 2013 investerings- en opleidingsprojecten van ondernemingen die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. De steunmaatregel komt voor 8% tussen in strategische investeringskosten en voor 20% in strategische opleidingskosten. De maximale subsidie bedraagt 1 miljoen euro.

Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan een hervorming van de Strategische Transformatiesteun. 

De hervorming voert een vereenvoudiging van het beoordelingskader door, maar behelst tegelijk ook een verstrenging om het steuninstrument selectiever en kwalitatiever te kunnen inzetten.

 

Wat wijzigt er?

 • De bonussteun voor tewerkstellingsaangroei wordt afgeschaft. De creatie van bijkomende directe tewerkstelling en de strategische en duurzame verankering
  van tewerkstelling in het Vlaamse Gewest worden in de plaats daarvan geïntegreerd en geconcretiseerd in de beoordelingscriteria voor de basissteun.​​​​​​​​
 • De te behalen basisscores worden verstrengd:
  • Internationalisering en verduurzaming worden, net zoals innovatie, primordiale parameters waarop door alle aanvragende ondernemingen de basisscore moet worden behaald;
  • De te behalen bassiscore voor de parameter verduurzaming wordt verstrengd, zodat steeds vereist is dat het project aanzienlijk bijdraagt aan het terugdringen van water- of energieverbruik en/of circulaire economie en/of milieu- en klimaatdoelstellingen;
  • De te behalen basisscore voor de parameter innovatie en internationalisering wordt voor middelgrote vestigingseenheden verstrengd, in lijn met de vereiste bassiscore voor grote vestigingseenheden.​​
 • De huidige parameters worden inhoudelijk bijgestuurd:
  • Het aantal beoordelingscriteria wordt afgeslankt;
  • Innovatie wordt duidelijker geformuleerd;
  • Internationalisering wordt geherdefinieerd;
  • Verduurzaming op ecologisch vlak wordt concreter afgebakend.

De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden:​​​​​​​

PARAMETER HUIDIGE REGELING TOEKOMSTIGE REGELING
Innovatie Middelgrote* entiteiten** moeten op dit criterium de basisscore “goed” halen Middelgrote vestigingen*** moeten op dit criterium de bassiscore “excellent” halen
Internationalisering Middelgrote entiteiten moeten op dit criterium de basisscore “goed” halen Middelgrote vestigingen moeten op dit criterium de bassiscore “excellent” halen
Door kleine* en middelgrote entiteiten moet slechts aan één van beide criteria voldaan worden Door kleine en middelgrote vestigingen moet aan beide criteria voldaan worden
Verduurzaming
Tewerkstellingsaangroei Enkel nodig voor bonussteun Voorwaarde voor basissteun
*Klein = < 50 VTE

Middelgroot = 50 VTE < X < 250 VTE

**Entiteit = technische bedrijfseenheid

*** Vestiging = vestigingseenheid zoals opgenomen in de KBO

 

Hoe ziet het beoordelingskader er straks uit?

Na de hervorming zal het beoordelingskader er als volgt uitzien :

PARAMETER GROOTTE BASISSCORE
1. Innovatie KV goed
MV excellent
GV excellent
2. Internationale competitiviteit KV goed
MV excellent
GV excellent
3. Verduurzaming op sociaal en ecologisch vlak KV goed
MV goed
GV excellent
4. Verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne en externe waardeketen KV neutraal
MV goed
GV goed
5. Versterking van de waardeketen of cluster van strategisch belang voor Vlaanderen en versterking van de Vlaamse economie KV neutraal
MV goed
GV goed

 

Wanneer wordt de hervorming van kracht?

Het is nog niet duidelijk wanneer de hervorming precies van kracht zal worden. Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering moet nog voor advies voorgelegd worden aan de SERV en aan de Raad van State en pas daarna kan het definitief goedgekeurd worden.  Als alles vlot verloopt kan dat evenwel nog vóór het einde van het jaar gebeuren.

Ondernemingen met strategische investeringsplannen in de komende drie jaar doen er dan ook goed aan een eventuele aanvraag voor Strategische Transformatiesteun niet langer uit te stellen zodat deze nog onder de toepassing van de huidige, minder strenge regels kan vallen.

Heb je vragen inzake subsidies, neem dan HIER contact op met onze expert subsidies.