Nieuws  |  

14.01.2021

Het EU-VK handelsakkoord: wat is belangrijk voor Belgische ondernemingen?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Na maandenlange onderhandelingen hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op het nippertje eind vorig jaar dan toch een akkoord bereikt inzake hun toekomstige handelsrelaties. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Daarmee komt een einde aan het vrije verkeer van onder andere goederen en personen.

Het handels- en samenwerkingsakkoord dat op 1 januari 2021 in werking treedt voorkomt een aantal negatieve gevolgen die de uittreding van het VK met zich meebrengt en creëert ook een kader voor toekomstige samenwerking tussen beide. Het akkoord heeft heel wat facetten, in wat volgt focussen we ons evenwel enkel op de gevolgen voor het handelsverkeer tussen bedrijven gevestigd in de EU (België) en het VK.

 

1. Impact Brexit op btw en douane

Situatie tot eind 2020

Het VK en de EU behoorden tot en met eind 2020 tot eenzelfde douane-unie waardoor goederen konden verhandeld worden zonder enige verplichtingen op vlak van douane gezien er binnen de interne markt geen binnengrenzen zijn. Btw-technisch werden goederenleveringen naar het VK beschouwd als een vrijgestelde intracommunautaire levering en ontvangsten als belastbare intracommunautaire verwervingen.

 

Situatie vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 kwam hier een einde aan en worden goederenleveringen tussen de EU en het VK beschouwd als uit- en invoeren. Bijgevolg moet men rekening houden met douaneformaliteiten en andere formaliteiten zoals voedselveiligheidscontroles. Dit betekent ook dat er bij invoer van goederen in principe invoerrechten te voldoen zijn. Btw-technisch worden verkopen aan het VK beschouwd als een vrijgestelde uitvoer, waarbij het bewijs van vrijstelling o.a. moet worden geleverd door een geldig uitvoerdocument. Bij invoer van goederen uit het VK  in België dient de btw voldaan te worden op het moment dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Om voorfinanciering van de btw te vermijden kan deze evenwel verlegd worden naar de aangifte mits het hebben van een vergunning ET 14000. Vergeet dus zeker ook niet om na te kijken als u in uw boekhoudpakket de juiste wijzigingen hebt aangebracht!

 

2. Gevolgen handelsakkoord: invoerrechten vermijden

Ook met het handelsakkoord in voege is het handelsverkeer tussen het VK en de EU onderworpen aan heel wat (douane)formaliteiten. De opmaak van douaneaangiftes en het gewijzigd btw-regime is dus een feit. Niettemin kan het betalen van de eerder vernoemde invoerrechten vermeden worden indien de oorsprong van de goederen kan aangetoond worden.

Oorsprongsverklaring

Een van de belangrijkste gevolgen van het handelsakkoord is het feit dat de EU en het VK beslist hebben om bij invoer nultarieven te hanteren en geen invoerquota’s toe te passen voor het merendeel van de goederen. Concreet betekent dit dus dat er geen invoerrechten verschuldigd zullen zijn indien er goederen uit het VK in de EU worden geïmporteerd en vice versa. Belangrijk is evenwel dat deze vrijstelling niet automatisch van toepassing is en onderhevig is aan voorwaarden.

Om van het nultarief of een ander voordelig tarief gebruik te kunnen maken moet de invoerder kunnen aantonen dat de goederen als oorsprong de EU of het VK hebben. Dit kan op twee manieren:

  1. Een verklaring vanwege de leverancier dat de goederen in de EU of het VK verkregen, geproduceerd of herwerkt zijn en dit aangehecht aan de factuur. Wanneer de goederenwaarde hoger is dan € 6.000 of £ 5.700 dient de EU-leverancier ook een attest van oorsprong toe te voegen bij de douaneaangifte verkregen via het REX-systeem. Daarvoor dient de (Belgische) leverancier een REX-nummer aan te vragen bij de (Belgische) douane. Het VK zal een gelijkaardig systeem invoeren.
  2. De invoerder kan ook zelf het bewijs leveren op basis van bewijsstukken die hij verkregen heeft van zijn leverancier of van de fabrikant van de goederen. In dat geval draagt de invoerder de volledige verantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de oorsprongsregels in plaats van de leverancier-uitvoerder.

 

Voor leveringen met een gezamenlijke waarde van minder dan € 500 dient er geen oorsprongsverklaring gegeven te worden.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.