Nieuws  |  

10.02.2022

In 2021 de deuren moeten sluiten door corona? Vraag de vermindering voor onroerende voorheffing aan!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In 2021 moesten opnieuw heel wat ondernemingen door corona verplicht hun deuren sluiten. Kappers, horeca, sportclubs… bleven maandenlang dicht. Maar net zoals vorig jaar kan je ook dit jaar opnieuw een aanvraag indienen tot een vermindering van de onroerende voorheffing en dit afhankelijk van het aantal dagen improductiviteit. We geven je graag een overzicht van de voorwaarden en hoe je deze aanvraag precies dient in te dienen.  

 

Wanneer is er sprake van “improductiviteit”?

Een vermindering van de onroerende voorheffing kan aangevraagd worden wanneer een onroerend goed gedurende een bepaalde periode “onvrijwillig improductief” is geweest.

De onroerende voorheffing (OV) is steeds verschuldigd op 1 januari voor het komende jaar. Indien zich dus tijdens het lopende jaar wijzigingen voordoen, moet via een gemotiveerd bezwaarschrift (een gedeelte van) de foutief gevorderde onroerende voorheffing teruggevraagd worden aan de bevoegde instantie.

Een van de wijzigingen die zich kunnen voordoen is het improductief worden van het onroerend goed en dit buiten de wil om van de eigenaar van het gebouw in kwestie. Wanneer een onderneming verplicht de deuren moet sluiten op grond van de corona maatregelen is in principe voldaan aan deze voorwaarde. Belangrijk, deze aanvraag is echter enkel mogelijk indien het gebouw gelegen is in het Vlaams of Waals gewest. Voor onroerende goederen gelegen in Brussel bestaat deze mogelijkheid niet.

 

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een vermindering?

Om in aanmerking te komen voor deze proportionele vermindering moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Zo moet het gebouw gedurende een minimumperiode van 90 dagen (Vlaanderen) of 180 dagen (Wallonië) onvrijwillig improductief geweest zijn waarbij er geen enkele vorm van inkomsten gegenereerd kon worden. Deze dagen van improductiviteit hoeven niet noodzakelijk opeenvolgend te zijn. Ook dagen van improductiviteit om een andere reden dan de verplichte sluiting mogen meegerekend worden (bv. in geval van afbraak, verbouwing, tekoopstelling etc.).

Daarnaast moet het gaan om een gebouwd onroerend goed dat niet bemeubeld is. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor machines, installaties en andere roerende goederen die een direct verband tonen met de uitbating o.a. meubilair in een restaurant, de inrichting van een kapsalon etc. Onroerende goederen die zowel professioneel als voor bewoning aangewend worden, komen niet in aanmerking.

 

Voorbeeld: Kappers 

Verplichte sluiting  Aantal dagen 
01/01/2021 t.e.m. 12/02/2021 42 dagen
27/02/2021 t.e.m. 25/04/2021 57 dagen

Aangezien beide periodes samen 99 dagen bedragen is er dus voldaan aan de minimumperiode zoals van toepassing in het Vlaams Gewest. Bijgevolg kan een proportionele vermindering aangevraagd worden ten belope van 99/365sten.

 

Hoe aanvragen?

Voor het Vlaamse Gewest dient een verzoek tot proportionele vermindering te worden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst vóór 31 maart 2022. Belangrijk is wel dat je de onroerende voorheffing eerst dient te betalen voordat je de proportionele vermindering kan aanvragen. Voor het Waalse Gewest dient men een verzoek in te dienen bij de SPW Fiscalité en dit binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Onze hulp nodig?

Vorig jaar hebben verschillende van onze ondernemers een verzoek tot proportionele vermindering van OV ingediend én met succes!

Denk je dat jouw situatie in 2021 ook in aanmerking kan komen voor deze vermindering? Check dan zeker hoeveel dagen je onderneming effectief verplicht/onvrijwillig gesloten was en of er geen enkele activiteit meer werd verricht. Zijn alle voorwaarden voldaan, dan kan je via onze standaardaanvraag zelf het verzoek tot vermindering aanvragen.

 

Denk je dat jij hiervoor in aanmerking komt en wens je hulp bij deze aanvraag? Wij helpen jou graag verder! Contacteer ons hier.

Nog eens een overzicht nodig van alle recente coronasteunmaatregelen? Dat vind je hier.