Nieuws  |  

22.09.2020

Ingrijpende btw hervorming medische beroepen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Onder druk van de Europese rechtspraak wordt de Belgische btw-wetgeving grondig hervormd voor wat betreft de vrijstelling voor medische prestaties. Een aantal prestaties waarvoor vroeger een vrijstelling gold, zullen in de toekomst niet langer kunnen vrijgesteld worden. Voor andere prestaties waarvoor geen vrijstelling mogelijk was, wordt dit nu in de nieuwe wetgeving verplicht. Denk bij dit laatste aan chiropractors en osteopaten. De concrete datum van inwerkingtreding is op heden nog niet gekend, maar verwacht wordt dat dit nog dit jaar zal zijn. Hieronder een kort overzicht van de geplande wijzigingen.

 

1. Voor welke prestaties geldt de vrijstelling: inperking

In de huidige wetgeving werden alle prestaties verricht door artsen, kinesisten, tandartsen… vrijgesteld van btw, met uitzondering van de esthetische prestaties verricht door artsen.

In de toekomst zullen niet meer alle prestaties verricht door bovengenoemde personen vrijgesteld zijn, maar zal er worden gekeken naar het ‘therapeutisch doel’ van de prestaties. Enkel diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben zullen nog vrij van btw kunnen gebeuren.

Het opstellen van een medisch deskundigenrapport of het afleveren van een medisch attest voor het vaststellen van een medische fout, worden bijvoorbeeld geacht geen therapeutisch doel te hebben en kunnen bijgevolg niet langer worden vrijgesteld. Dit ongeacht de persoon die de handelingen stelt of de plaats waar de handelingen worden gesteld.

Daarnaast zullen ook esthetische of andere niet-therapeutische behandelingen door bijvoorbeeld tandartsen – stel het bleachen van tanden – niet langer van de vrijstelling kunnen genieten.

 

2. Voor welke beroepsbeoefenaars geldt de vrijstelling: uitbreiding

Op vandaag kunnen enkel prestaties verricht door de gereglementeerde medische en paramedische beroepsbeoefenaars vrijgesteld worden.

Zo vallen naast de gekende medische beroepsbeoefenaars op vandaag ook reeds onder de vrijstelling: apothekers-assistenten, audiologen, ergotherapeuten, podologen, medische beeldvorming…

Deze categorie wordt uitgebreid met de beroepsbeoefenaars die cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Houder van een certificaat afgeleverd door een erkende instelling (voorbeeld een universiteit);
  • De btw-administratie heeft erkend dat men op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties beschikt om voldoende kwalitatieve medische verzorging te verlenen.

 

Hoe de wettelijke uitbreiding van de vrijstelling naar niet-gereglementeerde (para)medische beroepsbeoefenaars door de fiscus op een praktische wijze zal ingevuld worden is voorlopig nog niet gekend. Wel staat reeds vast bijvoorbeeld chiropractors en osteopaten die over een getuigschrift beschikken dat is afgeleverd door een Belgische universiteit of hogeschool onder de vrijstelling zullen vallen.

 

3. Klinische orthopedagogen, klinische psychologen en psychotherapeuten

Ter volledigheid wordt in herinnering gebracht dat de diensten van klinische orthopedagogen, klinische psychologen en psychotherapeuten sedert 1.1.2020 onder de vrijstelling voor gezinsvoorlichting vallen.

 

4. Levering van goederen en diensten nauw verbonden met medische prestaties

Op vandaag werd een ruime invulling gegeven aan de vrijstelling met betrekking tot leveringen van goederen en diensten die nauw met het verrichten van medische prestaties samen hingen.

In de toekomst wordt dit verstrengd en worden van de vrijstelling uitgesloten:

  • Handelingen die niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen; of
  • Handelingen die er in hoofdzaak toe strekken voor de instelling extra opbrengsten te genereren en die worden verricht in rechtstreekse concurrentie met commerciële ondernemingen.

 

Bijgevolg kunnen, bijvoorbeeld, niet meer worden vrijgesteld:

  • Terbeschikkingstelling tv of telefoon op de kamer van de patiënt;
  • Ter beschikkingstelling parking tegen betaling;
  • Kappers- of manicurediensten verricht tegen betaling voor patiënten.

5. Conclusie

Uit voorgaande mag duidelijk blijken dat de fiscus een moeilijke taak zal hebben om een praktische invulling te geven aan de nieuwe medische vrijstelling, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding van de vrijstelling naar niet-gereglementeerde (para)medische beroepen.

 

Wil u weten welke impact dit mogelijks op u zal hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Heb je hieromtrent bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.