Nieuws  |  

29.06.2021

KI voor buitenlands onroerend goed is weldra een feit

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Eerder berichtten we al over het nieuwe belastingregime voor buitenlandse onroerende goederen. Op grond van de wet van 25 februari 2021 worden buitenlandse onroerende goederen voortaan belast op grond van een “kadastraal inkomenen eindigt aldus de ongelijke fiscale behandeling tussen het in buitenland en de in België gelegen onroerende goederen. Om dit KI te bepalen heeft de fiscus aan elke eigenaar van een buitenlands onroerend goed nu een formulier verstuurd met een aantal vragen. Deze informatie dient uiterlijk eind dit jaar aan de fiscus doorgegeven te worden.

 

1.     Waarom is deze nieuwe regeling ingevoerd?

Zoals gezegd dient het inkomen uit een buitenlands onroerend goed in de aangifte personenbelasting volgens de wet aangegeven te worden volgens het werkelijk verkregen huurinkomen of, in de mate er geen verhuur plaatsvindt, volgens de werkelijke huurwaarde die verkregen kan worden. België werd hiervoor in 2014 voor het eerst op de vingers getikt maar heeft dus pas begin dit jaar haar wetgeving aangepast. In de tussentijd had ze voor een aantal landen (Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië) wel een forfaitaire methode bepaald maar voor alle andere buitenlandse onroerende goederen bleef deze discriminatie dus wel van toepassing.

 

2.     Wat houdt de nieuwe regeling in?

De fiscus zal nu dus ook aan alle buitenlandse onroerende goederen een KI toekennen, wat overeenstemt met de gemiddelde normale huurwaarde op 1 januari 1975, maar geïndexeerd naar vandaag. Om dit te kunnen bepalen, wordt in het formulier naar verschillende zaken gevraagd omtrent het onroerend goed, zoals o.a. de verkoopwaarde of huurwaarde per 1 januari 1975. Indien dit niet gekend is, wordt gevraagd naar de huidige normale verkoopwaarde. Het KI wordt in dat geval berekend door deze waarde te delen door een correctiefactor (15,015 voor AJ2022) en te vermenigvuldigen met 5,3%. Ter illustratie, een onroerend goed met een normale verkoopwaarde op vandaag van 450.000 euro, zal een KI toegekend krijgen van 1.588 euro.

 

3.     Welke timings moeten gerespecteerd worden?

De formulieren werden verstuurd naar alle eigenaars van buitenlandse onroerende goederen die reeds voor 1 januari 2021 in eigendom waren en reeds werden aangegeven in de aangifte personenbelasting. Wie zijn eBox heeft geactiveerd, zal het formulier via dit platform hebben ontvangen. Wie dit niet heeft geactiveerd zal het formulier op papier ontvangen. Wie geen formulier heeft ontvangen, dient spontaan een aangifte in te dienen. Uiterlijk 31 december 2021 dient de aangifte bezorgd te worden aan de fiscus en dit kan zowel via MyMinfin als via gewone of aangetekende zending.

Wie in 2021 een onroerend goed heeft aangekocht of dit in de toekomst zal doen, dient sowieso spontaan een aangifte in te dienen binnen de vier maand volgend op de aankoop. Hetzelfde principe geldt indien een onroerend goed overgedragen wordt (verkoop, successie, ..). Kortom, elke wijziging van eigendom van een buitenlands onroerend goed dient spontaan gemeld te worden.

Wie niet akkoord is met het toegekende KI, kan steeds bezwaar aantekenen. Dit dient wel te gebeuren binnen de twee maanden na de betekening. Hierbij dient zelf een voorstel uitgewerkt te worden naar een ‘juistere’ waardering van het KI.

 

4.     Bijkomende aandachtspunten bij het formulier

Inzake het invullen van het formulier zijn er nog een aantal aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden:

  • Elke onverdeelde eigenaar dient het formulier in te vullen. Echtgenoten die samen een onroerend goed bezitten dienen aldus elk een aangifte in te dienen.
  • De aangifte dient enkel te gebeuren door de eigenaar of vruchtgebruiker. Wie louter naakte eigenaar is dient het formulier niet in te vullen.
  • Indien er (ingrijpende) werken uitgevoerd worden aan het onroerend goed, dan dient in eerste instantie de aangifte te gebeuren o.b.v. de situatie voor de verbouwingen. Van zodra de werken afgerond zijn, dient spontaan een nieuwe aangifte te gebeuren.
  • Indien er, naast het onroerend goed, nog stukken land rond de eigendom in bezit zijn, dienen deze niet afzonderlijk aangegeven te worden maar samen met de aangifte van het bebouwde onroerend goed.

 

Heb je vragen over bovenstaand artikel? Contacteer ons dan hier.