Nieuws  |  

27.01.2022

Kosten van elektriciteit en verwarming: loont tussenkomst vennootschap nog?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Naar goede gewoonte gaat de start van het nieuwe jaar gepaard met enkele belangrijke wijzigingen op fiscaal vlak. Eén van die wijzigingen betreft de forfaitaire waardering van het voordeel alle aard (VAA) voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming door de vennootschap. Heel wat vennootschappen nemen immers voor hun werknemers en/of bedrijfsleiders de kosten van elektriciteit en/of verwarming ten laste, waarbij de werknemer en/of bedrijfsleider hiervoor in de personenbelasting op een forfaitair bedrag belast wordt.  Het gebruik van een forfait wordt vanaf 1 januari 2022 echter onderworpen aan een bijkomende voorwaarde: de vennootschap moet tevens de woning ter beschikking stellen aan de werknemer/werkgever. Is niet voldaan aan deze voorwaarde, dan zal men belast worden op grond van de werkelijke waarde van het voordeel. Stelt zich aldus de vraag: is het nog interessant om de vennootschap deze kosten ten laste te laten nemen?

 

Hoe wordt dit voordeel belast?

Wanneer de vennootschap de privékost van elektriciteit en verwarming van haar werknemer en/of bedrijfsleider ten laste neemt, verstrekt zij in feite een voordeel in natura, dat net zoals loon, belastbaar is. Echter, niet het werkelijk betaalde bedrag door de vennootschap, maar een wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag vormt de belastbare basis voor de personenbelasting.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het toepassingsgebied van de forfaitaire bedragen m.b.t. het VAA voor elektriciteit en verwarming ingeperkt. Bijgevolg zullen deze enkel nog van toepassing zijn wanneer de vennootschap eveneens het onroerend goed, waarop dit voordeel betrekking heeft, kosteloos ter beschikking stelt aan haar werknemer/bedrijfsleider. Het laten betalen van de elektriciteits- en verwarmingsfactuur door de vennootschap is dus nog steeds mogelijk in 2022, maar wanneer niet voldaan aan de nieuwe voorwaarde zal het verstrekte voordeel tegen werkelijke waarde belast worden.

 

Voordelig of niet in hoofde van werknemer/bedrijfsleider?

Onderstaande simulatie toont de fiscale impact van de bijkomende voorwaarde aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:

Een bedrijfsleider heeft een jaarlijkse elektriciteits- en verwarmingskost van zijn privéwoning van 5.000 EUR. Voor 01/01/2022, werd de bedrijfsleider belast op basis van een forfaitair bedrag. Wanneer niet voldaan aan de voorwaarde, zal de bedrijfsleider vanaf heden belast worden op de werkelijk betaalde kost, wat een negatief effect heeft op de te betalen personenbelasting.

Daarnaast kan de bedrijfsleider er ook voor kiezen om deze kost vanaf heden privé te dragen. In dat geval zal de vennootschap bijkomend loon uitkeren.

Uit bovenstaande simulatie kan afgeleid worden dat wanneer het forfaitair bedrag niet van toepassing is, beide situaties fiscaal gelijk zijn. Het nettoloon dat de bedrijfsleider overhoudt blijft namelijk hetzelfde.

Wat met de vennootschap?

Op vlak van personenbelasting geniet de bedrijfsleider dus geen voordeel wanneer de kost door de vennootschap betaald wordt in vergelijking met het privé dragen van deze kost.

Maar in hoofde van de vennootschap blijven volgende voordelen gelden wanneer de kost gedragen wordt door de vennootschap:

  • De kost vormt in hoofde van de vennootschap een aftrekbare beroepskost, wat zal zorgen voor een belastingvermindering.
  • De btw is 100% aftrekbaar voor de vennootschap, maar er moet wel btw afgedragen worden m.b.t. het VAA
  • Het toegekende voordeel zal eveneens leiden tot hogere fiscaal aftrekbare IPT-premies (80%-grens).
  • Daarnaast hoeven er geen privégelden aangewend te worden om deze kost te betalen.

Door de verstrenging van het toepassingsgebied van de forfaitaire bedragen is het laten betalen door de vennootschap van de privékosten voor elektriciteit en verwarming in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider fiscaal neutraal in vergelijking met het uitkeren van extra loon om deze kost privé te dragen. Maar gezien de voordelen die dit voor de vennootschap meebrengt, blijft dit ook anno 2022 een zeker te overwegen piste.

 

Heb je vragen over dit artikel? Contacteer dan hier onze pro experts of maak hier een afspraak.