Nieuws  |  

14.07.2020

Robinhood-belegger? Vergeet uw beurstaks niet!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De Robinhood-beleggers, millennials die via de gelijknamige app of ander online tradingplatformen werken, kochten en verkochten afgelopen maanden massaal effecten op de beurs. Ze verrichtten deze transacties vaak via buitenlandse onlineplatformen om transactiekosten te vermijden. Daardoor werd vaak de Belgische taks op beursverrichting niet ingehouden en doorgestort. Maar wat is nu de taks op beursverrichting of TOB ook alweer? 

 

Algemeen

Elke verkoop, aankoop, afstand en verwerving onder bezwarende titel van Belgische of buitenlandse effecten die wordt aangegaan of uitgevoerd in België, via een tussenpersoon van beroep, is onderworpen aan de TOB. Sinds 1 januari 2017 worden dergelijke verrichtingen ook geacht in België te zijn aangegaan of uitgevoerd wanneer het order daartoe rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven.

De taks op beursverrichtingen is dus steeds verschuldigd op transacties via buitenlandse platformen (bv. Etoro). Echter zijn de in het buitenland gevestigde tussenpersonen niet verplicht de Belgische fiscale bepalingen te volgen en kunnen hierdoor niet opgedragen worden de Belgische beurstaks af te dragen. Dit in vergelijking met een Belgische financiële tussenpersoon, die wettelijke verplicht is om de beurstaks apart te vermelden op elk rekeningafschrift.

Belegt men als Belgisch rijksinwoner aldus via buitenlandse tussenpersonen dan zal men dienen aan te tonen dat de TOB door de buitenlandse tussenpersoon werd ingehouden. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal men als opdrachtgever zelf de aangifte op de TOB dienen in te dienen en de taks dienen door te storten.

 

Welke verrichtingen zijn onderworpen aan de TOB?

Zijn onderworpen aan de taks op beursverrichtingen:

  • Aandelen;
  • Certificaten die aandelen vertegenwoordigen;
  • Obligaties en kasbons, aandelen van Beveks;
  • Rechten van deelneming van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
  • ETF

 

Worden niet aan de taks op beursverrichtingen onderworpen:

  • Opties;
  • Swaps;
  • Futures;
  • CFD;
  • Cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum,..)

 

Aangifte/Sanctie

De betaling van de taks waarop deze aangifte betrekking heeft, dient te gebeuren uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd, wanneer de opdrachtgever de schuldenaar van de TOB is. Concreet betekent dit dus dat de TOB van verrichtingen gedaan in mei 2020 uiterlijk 31 juli 2020 moet worden betaald.

Bij laattijdige indiening van de aangifte kan 12,50 euro boete per begonnen week worden aangerekend. Bij niet aangifte wordt een nalatigheidsintrest van 7% aangerekend vanop de dag waarop de betaling had moeten gebeuren.

Het is dus belangrijk om als belegger steeds na te gaan of het platform waarop de transacties worden verricht de Belgische beurstaks inhoudt en doorstort. Indien dit niet het geval is, dient men zelf in te staan voor het indienen van de aangifte en het doorstorten van de taks. Wens je hieromtrent meer informatie? Contacteer dan één van onze fiscale adviseurs.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.