Nieuws  |  

23.06.2020

Schenken voor een buitenlandse notaris niet meer belastingvrij?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In België is op vandaag enkel schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen waarvan de schenkingsakte wordt geregistreerd in België. Schenkt men bv. aandelen of een beleggingsportefeuille voor een Nederlandse notaris dan is hierop geen schenkbelasting verschuldigd. Voorwaarde is evenwel dat de schenker nog drie jaar – zeven indien het gaat om aandelen van een familiale vennootschap – blijft leven te rekenen vanaf de schenking. 

Een recent wetsvoorstel maakt echter definitief een einde aan deze welgekende route om vrij van schenkbelasting te schenken.  

 

Huidige regeling

De reden waarom de schenking voor een Nederlandse notaris geen aanleiding geeft tot het heffen van schenkbelasting, is dat een akte die verleden wordt voor een notaris in Nederland aan geen enkele verplichting tot registratie onderworpen is. Een dergelijke akte moet noch in België, noch in Nederland aan het registratiekantoor worden aangeboden, zodat er op het ogenblik van de schenking geen schenkbelasting betaald moet worden.

Op voorwaarde dat de schenkers vervolgens niet overlijden binnen de eerste drie jaar te rekenen vanaf de schenking, wordt het geschonken vermogen evenmin onderworpen aan de erfbelasting en is het dus mogelijk goederen vrij van enige overgangsbelasting over te dragen aan de volgende generatie.

Dergelijke schenking is enkel mogelijk voor de schenking van roerende goederen – zoals aandelen en beleggingsportefeuilles – en dus niet voor de schenking van onroerende goederen, gezien dergelijke schenkingsaktes op heden al verplicht geregistreerd moeten worden.

 

Wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel voorziet de wetgever om voortaan ook alle aktes die betrekking hebben op de schenking van roerende goederen verplicht registreerbaar te maken. Deze registratieverplichting zou gelden voor alle schenkingsaktes, ongeacht of de schenking gebeurt in volle eigendom of met voorbehoud van vruchtgebruik en ongeacht het land waar geschonken wordt. Dit betekent dat een hand- of bankgift wel nog steeds tot de mogelijkheden behoort, gezien dergelijke schenkingen kunnen gebeuren zonder tussenkomst van een notaris.

De schenking van aandelen en beleggingsportefeuilles daarentegen dient steeds verplicht bij middel van notariële akte te gebeuren, zodat dergelijke schenkingen niet meer onbelast zouden kunnen gebeuren.

Wij merken hierbij wel op dat het op vandaag nog maar om een wetsvoorstel gaat dat nog niet is aangenomen en dat deze verplichting bijgevolg nog niet in de wet staat ingeschreven. Niettemin valt het aan te raden om het zekere voor het onzekere te nemen en, indien je toch voornemens was een schenking voor een Nederlandse notaris te doen, hier niet al te lang mee te wachten en alvast een datum voor de schenkingsakte te reserveren. Wij volgen dit stipt op en houden je op de hoogte van eventuele evoluties.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.