Nieuws  |  

14.01.2021

Steunmaatregelen anno 2021: waarop kan je nog een beroep doen?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het vreemde jaar 2020 hebben we eindelijk kunnen afsluiten, waarbij we hopen op een nieuw jaar waar ondernemerschap, vrijheden en gezondheid opnieuw de pijlers vormen. Op vandaag worden evenwel nog heel wat ondernemingen geconfronteerd met de gevolgen van de Corona pandemie. Om deze ondernemingen financiële steun te bieden voorziet de overheid anno 2021 in de nodige maatregelen. Een overzicht …

 

1. Sociaal

Vanaf januari 2021 gaan de reeds bestaande overbruggingsrechten op de schop en worden ze vervangen door nieuwe uitkeringen: zo wordt een nieuw overbruggingsrecht wegens omzetdaling geïntroduceerd, schaft men het relance-overbruggingsrecht af, en sleutelt men aan het overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting.

Onderstaande overbruggingsrechten kunnen binnen éénzelfde maand onderling niet gecombineerd worden, er moet dus steeds voor één uitkering gekozen worden.

 

Eerste pijler – Overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting

Wie?

De zelfstandigen die door de coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten kunnen een beroep doen op deze eerste pijler. Belangrijk is dat we een onderscheid maken tussen de maanden januari en februari, en maart.

Voor de maanden januari en februari: de bestaande regeling blijft voor de maanden januari en februari 2021 behouden, alle zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of sterk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector kunnen het overbruggingsrecht genieten. Daarnaast staat het deze zelfstandigen nog steeds vrij om hun activiteit beperkt voort te zetten in de vorm van take-away, click&collect, …

Vanaf maart: Enkel de verplicht gesloten ondernemingen die hun activiteit ook volledig onderbreken zullen voor dit overbruggingsrecht nog in aanmerking komen. De verplicht gesloten ondernemingen die wél nog take-away aanbieden, en de zelfstandigen die sterk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, zullen een beroep moeten doen op de tweede pijler.

 

Bedrag?

Januari en februari: De bedragen van de uitkering zijn voor de maanden januari en februari nog steeds verdubbeld. De uitkering bedraagt 3.228,20 EUR met gezinslast, en 2.583,38 EUR zonder gezinslast.

Maart: De volledige uitkering bedraagt 1.614,10 EUR met gezinslast, en 1 291,69 EUR zonder gezinslast. Zelfstandigen in bijberoep die minder bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een halve uitkering.

Er is tevens vereist dat de verplichte sluiting minstens 15 opeenvolgende dagen duurt om aanspraak te kunnen maken op de volledige uitkering. Indien de verplichte sluiting minder dan 15 opeenvolgende dagen duurt, dan is men slechts gerechtigd op een halve uitkering.

 

Tweede pijler – Overbruggingsrecht wegens omzetverlies

Wie?

De zelfstandigen die zich door de coronacrisis geconfronteerd zien met een aanzienlijke omzetdaling kunnen een beroep doen op deze tweede pijler. Dit overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door de zelfstandigen die in de maand voorafgaand aan de aanvraag, 40% minder omzet behaalden dan diezelfde maand in 2019. Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de refertemaand van 2019 kan er rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand.

Dit overbruggingsrecht kan door alle zelfstandigen worden aangevraagd, en dus ook de zelfstandigen die nooit verplicht hoefden te sluiten.

 

Bedrag?

De volledige uitkering bedraagt 1.614,10 EUR met gezinslast, en 1 291,69 EUR zonder gezinslast. Zelfstandigen in bijberoep die minder bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een halve uitkering.

 

Derde pijler – Overbruggingsrecht wegens quarantaine

Wie?

De zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moeten onderbreken omwille van quarantaine, of omdat hun kind in quarantaine moet en daarom niet naar school of de kinderopvang kan, kunnen een overbruggingsrecht genieten.

 

Bedrag?

De hoogte van dit overbruggingsrecht is afhankelijk van de duur van de onderbreking:

  • Als de quarantaine tussen 7 en 13 dagen duurt: 403,53 euro (met gezinslast) of 322,92 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine tussen 14 en 20 dagen duurt: 807,05 euro (met gezinslast) of 645,84 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine tussen 21 en 27 dagen duurt: 1.210,58 euro (met gezinslast) of 968,77 euro (zonder gezinslast).
  • Als de quarantaine 28 dagen of langer duurt: 1.1614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).

 

SCHEMA: ‘Overbruggingsrecht JANUARI & FEBRUARI’

SCHEMA ‘Overbruggingsrecht MAART

 

2. Subsidies

Vlaams beschermingsmechanisme 3

Het Vlaams Beschermingsmechanisme werd verlengd voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Wie?

Ondernemingen en zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking als ze in die periode een omzetdaling van minstens 60% kenden wegens de coronamaatregelen of verplicht moesten sluiten.

 

Bedrag?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Een aanvraag indienen kan nog tot en met 15 februari 2021 via de website van VLAIO. Ook voor de periode januari-februari 2021 zal het Vlaams Beschermingsmechanisme nog mogelijk zijn.

Schema ‘Vlaams Beschermingsmechanisme’

 

De globalisatiepremie

De Vlaamse Regering  voorziet dit jaar in bijkomende steun voor de ondernemingen die in 2020 een uitzonderlijk zwaar omzetverlies leden.

De steun bedraagt 10% van de omzet van de laatste drie kwartalen van 2019, en kan aangevraagd worden door de zelfstandigen die zich in de laatste drie kwartalen van 2020 geconfronteerd zagen met een omzetverlies van minstens 70%, dan wel 90%. Van dat totale bedrag zullen de reeds uitbetaalde steunmaatregelen (bv. de hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en het Vlaams beschermingsmechanisme) worden afgetrokken.

 

Voorlopig heeft men de maximaal uit te keren bedragen als volgt geplafonneerd:

 

70% omzetverlies 90% omzetverlies
5-19 werknemers € 30.000 € 50.000
20-49 werknemers € 100.000 € 250.000
50-199 werknemers € 500.000 € 1.000.000
200 & + werknemers € 1.000.000 € 2.000.000

 

3. Financieel

De handelshuurlening

Midden 2020 werd door de Vlaams overheid de handelshuurlening in het leven geroepen. De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarbij de verhuurder zich ertoe verbindt één of twee maanden huur kwijt te schelden maar verzekerd wordt dat de Vlaamse overheid vervolgens enkele maanden huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder.

Vanaf 4 januari 2021 wordt de regeling ietwat gewijzigd: voortaan zal de handelshuurlening max. 4 maanden huur bedragen i.p.v. 2, met een maximumbedrag van 60.000 EUR/pand. Huurt men meerdere panden dan kan men als huurder eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen waarbij max. 150.000 EUR kan ontleend worden.De handelshuurlening dient te worden aangevraagd vóór 1 maart 2021.

 

Bescherming tegen faillissement

Nog tot 31 januari is er een moratorium op faillissementen. Dit betekent dat de onderneming niet failliet kan worden verklaard en de ondernemer ook geen aangifte in faillissement moet doen wanneer hij financiële moeilijkheden constateert. Daarnaast kunnen de lopende overeenkomsten niet worden beëindigd wegens wanbetaling en is er geen beslag mogelijk. Dit moratorium is echter beperkt tot ondernemingen die verplicht gesloten werden/zijn.

 

Steunmaatregelen FOD financiën

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen opnieuw tot 31.03.2021 steunmaatregelen (o.a. afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijting  van boeten wegens niet-betaling) vragen aan de FOD Financiën.

 

Betalingsuitstel Vlaamse Belastingsdienst

Particulieren en bedrijven krijgen opnieuw meer tijd om een aantal Vlaamse belastingen te betalen, zoals de erf- en schenkbelasting en de onroerende voorheffing en dit tot 30/04/2021.