TITECA PRO EXPERTS

Pro begeleiding bij successieplanning

Veelgestelde vragen

Het sluiten van een huwelijkscontract is zeker geen verplichting, maar het is wel van belang dat je je voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk goed informeert over de gevolgen van het al dan niet sluiten van een huwelijkscontract. Bij gebrek aan huwelijkscontract, zul je immers automatisch onderworpen zijn aan de regels van het wettelijk stelsel zoals dit geregeld is in het Burgerlijk Wetboek. Het is dan ook van belang dat je op voorhand goed weet wat die regels precies inhouden.

Door middel van het sluiten van een huwelijkscontract kun je immers bepaalde van die regels, waar je je minder goed bij voelt, wijzigen en kun je de wijze waarop je vermogen geregeld wordt gedurende de duurtijd van het huwelijk op maat uitwerken. Laat je dus zeker adviseren vooraleer je in het huwelijk treedt, zodat je goed weet wat de gevolgen zijn van het (gekozen) stelsel.

Ongeacht het stelsel waaronder je gehuwd bent, is het altijd een goed idee om op periodieke tijdstippen na te gaan of de keuzes die bij het aangaan van het huwelijk werden gemaakt nog steeds voldoen aan jullie huidige noden en wensen.

Niet alleen kan jouw persoonlijke situatie doorheen de loop der jaren gewijzigd zijn, maar ook de stand van de wetgeving – niet alleen burgerrechtelijk, maar zeker ook fiscaal – kan veranderd zijn, waardoor het goed mogelijk is dat de actuele situatie niet meer aansluit bij jullie doelstellingen als partners. Om die reden is het sowieso aan te raden om af en toe een screening te laten doorvoeren van jullie actuele situatie en hierin bij te sturen indien nodig.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om tussen echtgenoten beschermingsmechanismen in te bouwen. Schenkingen, testamenten, maar ook clausules in een huwelijkscontract, zoals vb. een keuzebeding, kunnen hiervoor een adequate oplossing bieden.

Elke keuze heeft zijn eigen voor- en nadelen op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, zodat het heel belangrijk is om eerst in kaart te brengen welke doelstellingen en wensen jij en je partner willen nastreven. Eens dit duidelijk is, kan een gespecialiseerde oplossing op maat worden uitgewerkt, waarbij eventueel verschillende technieken met elkaar gecombineerd kunnen worden.

In geval van jouw overlijden, zal op basis van jouw huwelijksvermogensstelsel en in voorkomend geval jouw huwelijkscontract nagegaan worden hoe jouw nalatenschap is samengesteld. Bij gebrek aan andersluidende regeling zal deze nalatenschap vervolgens op basis van de regels van het Burgerlijk Wetboek toekomen aan jouw wettelijke erfgenamen.

Op fiscaal vlak zullen jouw erfgenamen belast worden in de erfbelasting. Deze wordt berekend in schijven aan de hand van tarieven die toenemen naarmate de waarde van het vermogen in jouw nalatenschap ook toeneemt. Om een voorbeeld te geven, voor jouw partner en kinderen bedraagt het hoogste tarief in de erfbelasting maar liefst 27%. Om de impact van een overlijden concreet in kaart te brengen, dient jouw persoonlijke situatie eerst in detail in kaart gebracht te worden, waarna indien nodig verschillende mogelijke oplossingen op maat uitgewerkt kunnen worden.

Als je vermogen tijdens je leven wenst over te dragen, kan je dit doen bij middel van een schenking. Behalve tussen echtgenoten, moet een schenking steeds onherroepelijk zijn en mag de schenker niet over de mogelijkheid beschikken om deze eenzijdig terug te draaien, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Er bestaan evenwel mogelijkheden om hier een stuk in tegemoet te komen en voor jezelf als schenker een bepaalde bescherming in te bouwen.

Een eerste mogelijkheid bestaat erin om als schenker financieel bepaalde zekerheden in te bouwen. Door vb. te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, kun je als schenker zelf nog genieten van de inkomsten en vruchten van hetgeen geschonken is. Een andere mogelijkheid is dat de schenking geschiedt onder last van lijfrente, waarbij aan de begiftigde de verplichting opgelegd wordt om periodiek, vb. maandelijks, een bepaald bedrag aan de schenker uit te keren. Ook naar controlebevoegdheid toe bestaan er structuren die ervoor zorgen dat je als schenker een regeling kunt treffen maar nog een oogje in het zeil kunt houden omtrent het verstandig beheren van het geschonken vermogen. Elke schenking verdient een persoonlijk en op maat uitgewerkt advies gezien de noden en wensen bij iedereen anders liggen. Laat je dus zeker goed adviseren door een specialist ter zake vooraleer je effectief overgaat tot schenking.

Als ex-partner heeft de ouder van jouw kinderen zelf geen erfaanspraak meer op jouw vermogen, dit komt volledig toe aan jou kinderen, tenzij andersluidende regeling. Indien jouw kinderen nog minderjarig zijn, beschikt die ouder wel over het ouderlijk beheer en het ouderlijk vruchtgenot over de goederen van de minderjarige.

Als je dit wil vermijden, kunnen verschillende oplossingen worden uitgewerkt, gaande van het opstellen van een testament tot het uitwerken van bepaalde controlestructuren.

Als jij de nalatenschap van je ouders verwerpt, zullen jouw kinderen in jouw plaats tot de nalatenschap van je ouders komen en jouw erfdeel rechtstreeks ontvangen. Als je dit wil vermijden, moet de nalatenschap in naam van je kinderen verworpen worden. Het verwerpen van een nalatenschap is een handeling die je als ouder niet kunt stellen in naam van je minderjarige kinderen. Hiervoor heb je de toelating nodig van de vrederechter.

Teneinde deze toelating te bekomen, zul je wel moeten kunnen aantonen dat de verwerping in het belang van de kinderen is, vb. omdat de nalatenschap deficitair is, zo niet zal een vrederechter hier geen toelating voor geven.

Indien je zelf geen handelingen meer kunt stellen met betrekking tot je vermogen, dient er een bewindvoerder aangesteld te worden. Hiervoor dienen jouw naasten zich tot de vrederechter te wenden met het verzoek een bewindvoerder aan te stellen. In dit geval is het dan ook de vrederechter die beslist (i) wie als bewindvoerder wordt aangesteld en (ii) welke bevoegdheden deze bewindvoerder heeft.

Door middel van een zorgvolmacht, kun je echter vermijden dat je naasten hiervoor naar de vrederechter moeten. In een zorgvolmacht bepaal je immers niet alleen zelf wie je aanstelt als lasthebber(s), welke bevoegdheden je aan de lasthebber(s) toekent enz., maar kun je ook voorschrijven door wie en hoe vastgesteld wordt dat je wel degelijk onbekwaam bent om zelf je vermogen te beheren. Met een zorgvolmacht vermijd je dan ook niet alleen de administratieve rompslomp van een gerechtelijke procedure voor je naasten, maar behoud je bovendien de volledige controle over de wijze waarop het beheer van jouw vermogen zal plaatsvinden.

De Titeca Pro Expert:
jouw vertrouwenspersoon

Bij successieplanning is niet alleen kennis belangrijk, maar ook ervaring. Vanzelfsprekend beschikken onze Pro Experts over beide. Maar er is meer.

Wij hebben niet alleen aandacht voor de cijfers, maar ook voor de mens(en) achter het verhaal. Die betrokkenheid vertaalt zich in onze persoonlijke, proactieve, professionele en productieve aanpak.

Bespreek je vragen met één van onze experten.

Levenslus Titeca

Een pro aan je zij, in elke fase van het ondernemerschap!

Voor elke vraag of uitdaging waar je als ondernemer mee te maken krijgt, staat er een Titeca pro accountant of expert aan je zij, die met de juiste kennis en ervaring én met proactieve, professionele en productieve attitude, een oplossing op maat kan bieden.

Nieuws en verhalen van deze levenslusfase

Contacteer een Successieplanning