Nieuws  |  

6.10.2020

Asbestattest binnenkort verplicht bij verkoop van onroerende goederen met risicobouwjaar

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het gebruik van asbest werd in 2001 verboden in België, maar naar schatting is er nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest te vinden in onze Vlaamse gebouwen en infrastructuur. Tegen 2040 wil Vlaanderen volledig asbestvrij zijn en daarom werkte de Vlaamse overheid begin 2019 een aantal regels uit in het Asbestdecreet[1] om de hoeveelheid asbest in onze gebouwen in kaart te brengen en stapsgewijs gebouwen en infrastructuur volledig asbestveilig te maken. Eén van de maatregelen die volgens OVAM reeds in 2022 op de planning staat is een verplicht asbestattest bij de verkoop van onroerende goederen.

 

Algemene zorgvuldigheidsplicht voor iedereen 

Op federaal niveau bestaat reeds sedert 1995 de verplichting voor elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar, alsook voor scholen, crèches en gemeentegebouwen.

Ingevolge het Asbestdecreet wordt nu aan iedereen die asbesthoudende materialen “beheert” een algemene zorgvuldigheidsplicht opgelegd. Als eigenaar, gebruiker of huurder van een asbesthoudende constructie is men aldus verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze kunnen genomen worden om het gevaar voor mens of milieu te beperken.

 

Verbodsbepalingen voor asbesthoudende daken en gevels

Het Asbestdecreet voorziet tevens in een aantal specifieke verbodsbepalingen. Zo is het verboden om:

  • constructies (bv. zonnepanelen, overzetdaken, reclamepanelen,…) te bevestigen aan of over asbesthoudende daken of gevels;
  • asbesthoudende daken of gevels in te sluiten of te bedekken met een ander materiaal;
  • asbesthoudende daken of gevels te reinigen of te ontmossen.

 

Asbestattest 

Daarnaast voert de decreetgever ook een specifieke informatieplicht voor eigenaars die hun onroerend goed wensen te verkopen of te verhuren. Elke eigenaar van een toegankelijke constructie met als bouwjaar 2000 en ouder (risicobouwjaar) moet een asbestinventarisattest overhandigen aan de koper/huurder.

Deze specifieke informatieplicht treedt normaliter maar in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en geldt bijgevolg op vandaag nog niet.

Op de website van OVAM [2] valt er evenwel te lezen dat reeds in de loop van 2022 bij de verkoop van onroerende goederen een asbestinventaris verplicht zal zijn.

Ook voor wie niet meteen van plan is om te verkopen/verhuren legt het decreet voormelde informatieplicht op. Ten laatste op 31 december 2031 zal elke eigenaar van constructie met risicobouwjaar een geldig asbestinventarisattest dienen te hebben. Bij verhuur zal de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht zijn om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. De deskundige rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af. OVAM schat dat het opstellen van dergelijke inventaris +/- 350 € zal kosten voor een doorsnee woning waarop OVAM voor het afleveren van het attest zelf nog eens een retributie zal mogen vragen (+/- 35 EUR).

 

Op naar een asbestveilig 2040

Omdat de Vlaamse Overheid ook streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudend materiaal, wil zij tegen uiterlijk 2040 alle asbesttoepassingen verwijderd zien uit Vlaamse gebouwen en woningen. Voorlopig geldt deze verplichting tot verwijdering enkel voor overheidsgebouwen en -infrastructuur. Particulieren en private eigenaren zijn er op vandaag nog niet toe gehouden asbesttoepassingen te verwijderen, maar het valt te verwachten dat deze plicht er in de toekomst wel zal komen.

Wenst men toch reeds asbest te verwijderen dan dient men op een erkende asbestverwijderaar beroep te doen indien het gaat om niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. Hechtgebonden asbesttoepassingen mag men zelf verwijderen of kan men hiervoor een beroep doen op een aannemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen”.

Dient men nu reeds wakker te liggen van asbesttoepassingen in de woning? In principe niet, maar ben je van plan je woning te verkopen dan is de kans groot dat vanaf 2022 naast een EPC attest, elektrische keuring,… ook het asbestattest een vereiste zal zijn en bijgevolg ook mogelijks een impact zal hebben op de prijs. Wordt vervolgd…

 

Wil u weten welke impact dit mogelijks op u zal hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Heb je hieromtrent bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.  

 

[1] Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

[2] https://www.ovam.be/het-asbestattest