Nieuws  |  

10.08.2023

Consumentenschulden onder de loep: de verstrenging van de invorderingsregels

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vanaf 1 september 2023 gelden nieuwe strengere regels wanneer je als onderneming (achterstallige) facturen wenst in te vorderen ten aanzien van je klanten-consumenten. De nieuwe wet zal gelden voor nieuwe overeenkomsten ontstaan na 1 september 2023 alsook voor vervallen en onbetaalde schulden afgesloten vóór die datum wanneer de betalingsachterstand is ontstaan na de inwerkingtreding.  

 

1 Eerste aanmaning is ‘op kosten van de zaak’

De eerste aanmaning die je als onderneming uitstuurt moet voortaan ‘kosteloos’ zijn. Dat wil zeggen dat er geen schadebedingen of verwijlinteresten aangerekend mogen worden op de verschuldigde hoofdsom. Enkel de verschuldigde hoofdsom mag dus worden ingevorderd. Ook mogen geen extra kosten worden aangerekend voor het versturen van de eerste herinnering.

Bovendien moet de ingebrekestelling een bijkomende betaaltermijn toekennen van 14 dagen. De termijn van 14 dagen begint te lopen: (i) op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument wanneer de ingebrekestelling fysiek wordt verstuurd of (ii) op de dag zelf indien deze langs de elektronische weg (bv. e-mail) wordt verstuurd.

De kosten voor bijkomende herinneringen mogen niet hoger liggen dan 7,50 EUR.

 

2 Verplichte vermeldingen in de eerste ingebrekestelling

Bovendien moet de eerste ingebrekestelling minstens volgende elementen bevatten, met de bedoeling de consument wakker te schudden om zijn achterstand goed te maken:

  • De verschuldigde hoofdsom én het bedrag van het eventuele schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling na veertien kalenderdagen;
  • De naam en het ondernemingsnummer van de onderneming-schuldeiser;
  • Een omschrijving van de oorsprong van de schuld (bv. de geleverde dienst of het verkochte goed) alsook de vervaldag van de schuld;
  • De toekenning van een bijkomende betaaltermijn van 14 dagen vooraleer enige kost, interesten of vergoeding worden aangerekend.

 

3 Beperking schadebeding en intresten

Eventuele toepasselijke nalatigheidsintresten worden geplafonneerd overeenkomstig de wet betalingsachterstand bij handelstransacties. Op heden bedraagt het percentage 12%.

Ook eventuele schadebedingen worden beperkt, volgens een trapsysteem afhankelijk van de grootte van de schuld bv. voor schulden minder dan 150 EUR is het maximale schadebeding 20 EUR. Schadebedingen zijn in ieder geval geplafonneerd tot 2.000 EUR.

 

4 Sanctie(s)

Ondernemingen-schuldeisers die deze regels aan hun laars lappen kunnen draconische gevolgen hebben. Zo kan een rechter beslissen dat een verkregen betaling in strijd met de nieuwe wet wordt beschouwd als een geldige betaling én toch moet terugbetaald worden aan de consument.

Bovendien kunnen ook strafrechtelijke boetes worden opgelegd die variëren van 26 tot 10.000 EUR of tot 4% van de totale jaaromzet van het laatste afgesloten boekjaar.

Het is dus cruciaal om ervoor te zorgen dat je factuurvoorwaarden juist zijn opgesteld.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!