Nieuws  |  

29.04.2020

Een bouwproject in coronatijden: wat met mijn verplichtingen?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De invoering van de corona-maatregelen heeft op veel ondernemingen en particulieren een verregaande impact. In dit verband rijst onder meer vanuit de bouwsector de vraag naar de gevolgen van het feit dat de initiële afspraken tussen partijen niet meer nageleefd kunnen worden. Kunnen contractspartijen zich beroepen op overmacht of kan geëist worden dat men toch zijn contractuele verplichtingen nakomt?

Werd er tussen partijen een contract afgesloten dan is het cruciaal om deze erop na te lezen. Wat werd er bepaald met betrekking tot overmachtssituaties? In veel gevallen staat in de overeenkomst, dan wel in de algemene voorwaarden, wat eventueel als overmacht beschouwd wordt en/of wat uitdrukkelijk uitgesloten is van de definitie van overmacht. Ook de gevolgen van het niet meer kunnen naleven van de contractuele verplichtingen wordt hierin vaak voorzien.

Is er geen contract voorhanden of kan je je niet beroepen op algemene voorwaarden, dan zal hier dienen teruggegrepen worden naar wat het Burgerlijke Wetboek hieromtrent bepaalt. Als de situatie zich ertoe leent kan men zich eventueel beroepen op overmacht dan wel op de leer van de onvoorziene omstandigheden.

Overeenkomst of geen overeenkomst, het blijft belangrijk om als contractspartij het nodige bewijs voor te leggen om aan te tonen dat je niet of niet onder dezelfde voorwaarden aan je verplichtingen zal kunnen voldoen. Kan je de gemaakte afspraken omwille van de corona-maatregelen niet naleven, zorg er dan voor dat je de andere partij tijdig en correct inlicht. Indien jij de partij bent die te horen krijgt dat je contractant de gemaakte afspraken niet zal kunnen naleven, mag je dan ook eisen dat het bewijs van de overmacht/onvoorziene omstandigheid geleverd wordt.

Ongeacht aan welke kant van het verhaal je staat het blijft van belang om je redelijk op te stellen en begrip te hebben voor de andere partij. Een akkoord bereiken dat voor beiden aanvaardbaar is, is waar naartoe gestreefd dient te worden. Wil je weten hoe je dit het beste aanpakt, contacteer dan gerust één van onze specialisten.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.