Nieuws  |  

22.02.2022

Enkele nieuwigheden op het vlak van schenkings- en successierechten in het Waals Gewest

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Eind 2021 heeft de Waalse regering een nieuw decreet goedgekeurd dat tot doel heeft om een meer ‘eerlijke’ belasting in het leven te roepen. Het decreet is intussen in werking getreden op 1 januari 2022 en brengt enkele belangrijke wijzigingen aan de Waalse schenkings- en successierechten. Wij geven jou graag een overzicht van de precieze wijzigingen bij een schenking.

​​​​​​​

Schenking: Verlenging verdachte periode van 3 naar 5 jaar

Op vandaag zijn er 2 mogelijkheden om (bepaalde) roerende goederen weg te schenken:

  • Ofwel kies je ervoor om de schenking te registreren
  • Ofwel kies je ervoor om de schenking “onderhands” te doen (bv. een geldsom overschrijven)

Beslis je om de schenking te laten registreren, dan zullen er schenkingsrechten verschuldigd zijn op het bedrag van de schenking, die in het Waals Gewest (i) 3,3% bedragen voor schenkingen in rechte lijn (i.e. schenkingen tussen (klein)kinderen, (groot)ouders) en tussen partners (gehuwd of wettelijk samenwonend), en (ii) 5,5% tussen alle anderen.

Registreer je de schenking niet, dan zijn er geen schenkingsrechten verschuldigd op voorwaarde dat de schenker nog een welbepaalde termijn (de zogenaamde “verdachte periode”) in leven blijft na de schenking. De Waalse Regering heeft deze verdachte periode sinds 1 januari 2022 verlengd van drie jaar naar vijf jaar.

Overlijdt de schenker binnen de verdachte periode na de schenking, dan wordt de schenking niet onderworpen aan de eerder vermelde interessante tarieven van de schenkingsrechten, maar zijn de hogere tarieven van de successierechten van toepassing. Als de schenker niet overlijdt binnen deze verdachte periode, is de schenking volledig belastingvrij gebeurd. (Voor meer info over de hypothese dat de gezondheidstoestand van de schenker achteruitgaat tijdens deze risicotermijn, zie ons eerder gepubliceerd artikel.)

Concreet betekent dit dat, bij niet-geregistreerde schenkingen die gebeuren na 1 januari 2022, de schenker nog vijf jaar moet blijven leven als je successierechten wenst te vermijden. Schenkingen die gebeurd zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van het decreet genieten nog van de termijn van drie jaar. Doordat een langere periode overbrugd moet worden, wil de Waalse regering op die manier meer belastingplichtigen stimuleren om te kiezen voor de voordeligere schenkingsrechten.

 

Schenking levensverzekering: Voortaan belast op meerwaarde

Het decreet viseert ook de in de praktijk veelgebruikte techniek waarbij een levensverzekering tijdens het leven van de verzekeringsnemer wordt geschonken aan de begunstigde. Waardoor deze laatste geen successierechten verschuldigd is op de ontvangen uitkering wanneer de schenker-verzekeringnemer overlijdt.

Door de wetswijziging voert de Waalse decreetgever een gelijkaardig systeem in als in het Vlaams Gewest. Hierbij wordt de uitkering van de verzekeringspolis bij overlijden van de initiële verzekeringnemer alsnog belast in de erfbelasting. Dit ten belope van het verschil tussen (i) de uitgekeerde som en (ii) de waarde die als heffingsgrondslag voor de schenkbelasting heeft gediend (zijnde de afkoopwaarde op het ogenblik van de schenking).

 

Schenking met uitwerking op datum overlijden: Successierechten verschuldigd

Ook de mogelijkheid tot het doen van een schenking onder de bijzondere voorwaarde dat die pas uitwerking heeft bij het overlijden van de schenker, is sinds 1 januari 2022 altijd onderworpen aan successierechten, waar dit voorheen in bepaalde situaties onderworpen werd aan de (lagere) tarieven van schenkingsrechten.

 

Invoering van algemene antimisbruikbepaling

Met betrekking tot de fiscale procedure, voert de Waalse overheid een algemene antimisbruikbepaling in om gevallen te voorkomen waarin de wetgeving m.b.t. belastingen bewust niet worden nageleefd. Verder werden de buitengewone termijnen voor onderzoek en belastingheffing verlengd van vijf tot tien jaar wanneer de belastingadministratie frauduleuze bedoelingen of kwaadwillig opzet heeft ontdekt.

 

 

De invoering van dit decreet maakt nog maar eens duidelijk dat de fiscale regimes in ons land van gewest tot gewest sterk kunnen verschillen. Bovenstaande regelgeving is van toepassing in het Waals Gewest en wijkt dus af van deze van het Vlaams Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Verhuisplannen naar een ander gewest? Verlies de fiscale impact ervan niet uit het oog!

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je toch een gesprek over wat dit decreet voor jou betekent? Maak dan hier een afspraak met een Titeca Pro Expert!