Nieuws  |  

16.05.2023

Interprofessioneel akkoord 2023-2024: verlenging gunstige overuren en invoering koopkrachtpremie

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Tweejaarlijks onderhandelen de sociale partners (de zogenaamde “Groep van 10”) over een interprofessioneel akkoord (IPA). Het IPA bevat nieuwe bindende arbeidsvoorwaarden die gelden over alle sectoren heen.

Het afgesloten akkoord betreft op vandaag louter een ontwerp dat de sociale partners nog moeten goedkeuren. Daarna dient het akkoord omgezet te worden in wetgeving. Naar verwachting zullen er geen inhoudelijke wijzigingen meer volgen en zou het IPA dus binnenkort in voege moeten treden.

Op vlak van de loonnorm, dat normaal deel uitmaakt van het IPA, is de regering voor de periode van 2023-2024 tussengekomen. Zo heeft ze de “koopkrachtpremie” in het leven geroepen, waarvan de contouren wel reeds in wettekst zijn gegoten. Het is nu aan de sociale partners om de laatste details te concretiseren.  

In dit artikel geven we alvast een overzicht van de belangrijkste maatregelen die relevant kunnen zijn voor jou als werkgever.

 

Verlenging vrijwillige en fiscaal gunstige overuren

Het stelsel van de 120 vrijwillige “relance-overuren” op jaarbasis, dat normaal op 31 december 2022 afliep, wordt verlengd tot en met 30 juni 2025.

“Relance-overuren” zijn overuren die volledig vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Dit zijn dus “netto”-overuren: van elk bruto-overuur ziet de werknemer het volledige bedrag op zijn rekening verschijnen. Verder is er voor dit type overuren geen inhaalrust of overloon verschuldigd.

Voorafgaand aan het presteren van deze overuren dien je wel een schriftelijk akkoord betreffende het presteren van deze overuren te sluiten met jouw medeweker. Dit akkoord is hoogstens geldig voor een periode van 6 maanden en kan nadien telkens hernieuwd worden.

Verder wordt de verhoging van het aantal fiscaal-gunstige overuren van 130 naar 180 overuren per jaar over alle sectoren heen verlengd tot en met 30 juni 2025.

In uitzondering van bovenstaande relance-overuren worden overuren normaliter gewoon als loon beschouwd: er worden dus de gebruikelijke RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Op een select aantal overuren, tot 2025 een 180-tal per jaar, geldt echter een bijzonder mooie fiscale korting: de werknemer geniet een korting op de door hem verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Bovendien dient de werkgever een deel van de resterende bedrijfsvoorheffing niet door te storten naar de fiscus. Dit maakt het toekennen van deze overuren bijzonder aantrekkelijk.

 

Overige maatregelen

 • Verlenging van het systeem van de innovatiepremie;
 • Behoud van boete voor niet-aanbieden van outplacement (1.800,00 EUR);
 • Verlenging soepele regeling tijdelijke werkloosheid voor bedienden (CAO nr. 159);
 • Verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI);
 • Standstill voor de fiscale en parafiscale regels voor aanvullende pensioenen tot 1 januari 2028;
 • Verlenging bestaande leeftijdsvoorwaarden voor enkele specifieke stelsels van SWT (Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag);
 • Verlenging regeling inzake landingsbaan met uitkering vanaf 55 jaar.

 

Koopkrachtpremie

Middels het Koninklijk Besluit van 23 april 2023 wordt de koopkrachtpremie, waarover de regering in november 2022 een akkoord bereikte, eindelijk in wettekst verankerd. Aangezien de sociale partners er niet in slaagden om tot een akkoord te komen omtrent de loonnorm voor de jaren 2023-2024, iets wat normaal deel uitmaakt van het IPA, kwam de regering op dit vlak tussen.

Met deze éénmalige premie wil de regering ondernemingen die het afgelopen jaar goed gepresteerd hebben in deze uitzonderlijke economische context in de mogelijkheid stellen hun werknemers bijkomend te belonen voor hun inspanningen.

Meer bepaald zal de premie maximaal 500 EUR kunnen bedragen in ondernemingen die in 2022 een “hoge winst” behaalden, en maximaal 750 EUR in ondernemingen die in 2022 een “uitzonderlijk hoge winst” behaalden.

Een nadere definiëring van de begrippen “hoge winst” en “uitzonderlijk hoge winst” ontbreekt echter in de wettekst zelf. De hete aardappel wordt doorgeschoven naar de sectoren: elke sector (paritair comité) zal dus een eigen invulling aan bovenstaande begrippen kunnen geven en bijgevolg strengere voorwaarden opleggen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde sectoren werkgevers die onder de sectoraal bepaalde definities van “hoge- en uitzonderlijk hoge winst” ressorteren, zullen verplichten om een koopkrachtpremie toe te kennen. Het lijkt ons dan ook aangewezen om nog geen koopkrachtpremie toe te kennen tot je de uitkomst van de sectorale onderhandelingen kent.

Voor het overige zal de koopkrachtpremie kunnen toegekend worden onder de volgende modaliteiten, welke vrij gelijklopend zijn met deze van de “consumptiecheques” tijdens de coronacrisis:

 • De toekenning moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau of in een individuele overeenkomst.
 • De toekenning kan vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023.
 • De premie kan toegekend worden onder de vorm van een cheque (op papier of elektronisch) en besteed worden tot en met 31 december 2024 op dezelfde manier als maaltijdcheques of ecocheques.
 • Op (para)fiscaal vlak zal de koopkrachtpremie voor de werknemer vrijgesteld zijn van sociale bijdragen én bedrijfsvoorheffing. Als werkgever ben je enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd en zal de premie volledig fiscaal aftrekbaar

 

Heb je vragen over dit artikel? Aarzel zeker niet ons hier te contacteren.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!